Skartliens svar til Trond Marthinsen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATT Svar på spørsmål stilt av Trond Marthinsen, Ny kurs Takk for honnør for arbeidet med kommuneplanen.

Her følger svar på spørsmålene som ble stilt:

Etter møtet på Kambo stilte vi spørsmål om innspillene fra møtet ville bli oppsummert og bekjentgjort. Vi fikk forståelsen at det ikke var planer om dette.

Er dere åpne for å revurdere dette standpunktet, og i så fall; hvordan vil dere sørge for bekjentgjøringen?

Svar: Når vi holder åpne møter oppfordrer vi deltakerne til å sende skriftlig innspill. Dette for å sikre at innspillene blir mest mulig korrekte for den videre behandlingen. Det er utfordrende å samle muntlige innspill. Derfor benytter vi også metoder med «post-it» lapper og mentimeter (digital løsning) i møtene. Alle disse innspillene sammen med andre skriftlige innspill, vil selvsagt bli oppsummert, vurdert og tatt med i den videre prosessen. Dette utgjør oppsummeringen fra hvert enkelt møte og vil også følge saken når den skal politisk behandles.

Hvordan vil dere sørge for kommunikasjon og informasjon underveis i planleggingsprosessen? Har dere planlagt tilbakemeldinger og invitasjoner til videre innspill i løpet av planleggingsprosessen?

Svar: Alle som sender skriftlige innspill til oss vil få tilsendt planen med orientering av videre prosess når denne skal legges på høring. Vi planlegger også å invitere til medvirkning og mulighet til informasjon i forbindelse med den «formelle» høringen. Det er planlagt åpne dager på Bylab med kommuneplanen som tema, og vi vil gjerne ha innspill på hvordan vi best kan sørge for god medvirkning også i den «formelle» høringsprosessen. Vi har også som mål å gjøre høringsutkastet så lett tilgjengelig som mulig hva gjelder språk og omfang, slik at terskelen for å sende høringsinnspill blir lavere. I tillegg til direkte kommunikasjon med de som har sendt direkte innspill vil vi benytte de kommunikasjonskanalene vi har (tradisjonelle medier, kommunenes nettsider og sosiale medier) for å gjøre informasjons- og innspillsarenaene i høringsfasen kjent for flest mulig.

På møtet i går, møtte, med få unntak, stort sett saksbehandlere. Er dette et bevisst valg, eller vil våre folkevalgte prioritere deltakelse på møtene fremover?

Svar: Det er bevisst at folkevalgte ikke deltar på alle folkemøter. Dette for å sikre at innspillsmøter ikke blir et politisk debattmøte, men der fokuset er innbyggernes innspill i selve utformingsfasen. I andre møter vil det være naturlig at folkevalgte deltar slik at de kan fange signalene de trenger for å beslutte. Dette er en balansegang som vi må se på foran hver enkelt prosess og møte. I arbeidet med nye Moss jobber vi også for å se på faste arenaer der innbyggerne kan komme i direkte kontakt med de folkevalgte på en enkel og ufarlig måte.

La meg også legge til at det er minst 10 partier som stiller til valg i Moss til høsten. 3-5 representanter fra hvert parti på hvert møte, vil sannsynligvis utgjøre en majoritet av de frammøtte. Dette vil igjen kunne gjøre terskelen høyere for at forslag blir fremmet, eller minske muligheten for at noen vil ta/få ordet som ikke står på en liste.

I fremdriftsplanen for planprosessen er det satt av lite tid til høringer? Vil dere revurdere dette standpunktet, slik at folk kan få nok tid til å sette seg inn i høringsdokumentet, og få grunnlag til å komme med konstruktive høringssvar?

Svar: Vi planlegger å legge planen ut på høring med lang høringsfrist, minst tre måneder. Her vil jeg også gjenta betydningen av et høringsutkast som er lett tilgjengelig for innbyggerne, både i omfang, språk og at høringsutkastet er lett å finne (fysisk og digitalt).

Lovkravet for høring av planforslag er hjemlet i PBL § 11-14: Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse og eventuelt å fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være minst seks uker.

Av saksframlegget skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne uttalelser til planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket. Det skal også framgå hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags