Om Fontenehuset i Rygge

Av
DEL

MeningerSelv om Østfold er et flatt fylke topper det mange negative statistikker står det å lese i Aftenposten 03.11.19. Mosseregionen er intet unntak, hvor vi bl.a. topper frafall fra videregående opplæring.

Slik markerte Fontenehuset i Rygge Verdensdagen 2019

40-50 prosent av den norske befolkning vil i løpet av livet få psykiske helseutfordringer med behov for noe form for behandling/hjelp. Tallene krever et samfunn som kan tilby støtte, samtidig som en beholder menneskeverdet og inkludering i et fellesskap. Skal vi som samfunn være bærekraftig med slike utfordringer må vi forstå at å være utenfor, være fattig, ha kort utdanning; alle er faktorer som kan slå ut i dårlig helse.

Utfordring

I dag er det 107 medlemmer (ved siste årsskifte var det 89 medlemmer) og 14 potensielle medlemmer. Medlemskriteriet er at en har eller har hatt psykiske helseutfordringer(og/eller rusutfordringer). Hver enkelt har sin historie. Det kan være angst, depresjon, tankeforstyrrelser, spiseforstyrrelser, misbruks(avhengighets)problematikk, selvskading, opplevelser av overgrep etc.

Fontenehusets verdigrunnlag er frivillighet, likeverd og felleskap. Cirka halvparten av medlemmene har uføretrygd og en fjerdedel har arbeidsavklaringspenger.

Jon Kristian (25): – Jeg har levd litt på Nav, så nå kan Nav få leve litt på meg

Den arbeidsrettede dagen engasjerer medlemmer og medarbeidere sammen, side om side, i driften av Fontenehuset. Fontenehuset fokuserer på ressurser, evner og ferdigheter. Fontenehuset gjør det mulig for sine medlemmer å komme tilbake til lønnet arbeid gjennom overgangsarbeid, arbeid med støtte og ordinært arbeid. Fontenehuset støtter medlemmer i å nå deres yrkesmessige og utdanningsmessige mål ved å hjelpe dem til å dra fordel av de aktivitetene som er på huset. Bl.a. er to pensjonerte lektorer, Knut Funderud og Bård Nygaard engasjert for å bidra til at ungdom som ikke har fullført videregående skole får lærerstøtte som muliggjør å vende tilbake til skolen eller gjennomføre privatisteksamen. Det er også etablert et samarbeid med kompetansesenteret for kriminalitetsforebyggelse for å forebygge kriminalitet og forhindre tilbakefall blant unge som gjennomfører eller har gjennomført sin straff.Fontenehuset når de unge og hele 30 prosent av medlemmene er mellom 16-30 år.

Fontenehusets plass i lokalsamfunnet

Frivillig

Så langt i år har medlemmer arbeidet over 16.000 frivillige timer på fontenehuset – for å bedre egen og andres livskvalitet og studie og arbeidsinkludering. Dette tilsvarer 7-8 årsverk – spart innen offentlig sektor. Totalt er i dag 43 av medlemmene tilbake i en eller annen form for arbeid eller studier.

Ved oppstart var den vesentligste inntektskilde for drift av Fontenehuset, tilskudd fra staten. Det ble samtidig gitt tydelig signal om at fremtidige inntekter etter etableringsfasen skulle fordeles med 50 prosent fra stat og 50 prosent fra kommune. Der er vi i dag. Vi har derfor søkt nye Moss kommune om økning på kr 0.55 MNOK, som Rådmannen i sitt nylig fremlagte budsjettforslag ikke har tatt med. For Fontenehuset betyr det at inntektsgrunnlaget vil bli redusert med det dobbelte (1.1 MNOK) fordi staten vil redusere sitt tilskudd tilsvarende. En så sterk reduksjon i inntektsgrunnlaget vil bety færre ansatte og færre vil få hjelp, samt en betydelig lavere kvalitet på arbeidet som nå viser lovende resultater for denne (sårbare/marginaliserte) brukergruppen.

Brukerundersøkelsen 2018 for Fontenehuset i Rygge (FHR) viste at 95 prosent mener at deltagelsen på FHR påvirker helsen positivt, 65 prosent oppgir at deltagelsen har redusert deres behov for ulike helsetjenester, 57 prosent sier behovet for akutte innleggelser er redusert, 84 prosent rapporterer økt livskvalitet og 59 prosent oppgir økt tro på å komme ut i arbeid.Tallene viser økt individuell livskvalitet.

Rehab

Fontenehuset er et supplement til annen offentlig virksomhet og en av få aktører hvor det tilbys samtidighet i arbeid med rehabilitering og arbeids- og studieinkludering, i fellesskap og under samme tak. I tillegg er du ikke som menneske bruker og mottager, men gis mulighet til å oppleve mening, mestring og nytteverdi – som aktiv deltager. Dette gir økt folkehelse.

To år med bedre psykisk helse ble markert i Rygge

Fontenehuset er en meget samfunnsøkonomisk modell. Et medlem «koster» ca 50 000 pr år – det samme som fire dager på sykehus. En ungdom som gjennomfører videregående opplæring og kommer i jobb sparer samfunnet for 12-14 MNK (reduserte trygdeutgifter og økte skatteinntekter (Folkehelseinstituttet, 2019).

Samfunnsbidrag

Fontenehuset bidrar til å nå flere bærekraftsmål (1. Utrydde fattigdom, 3. God helse, 4. God utdanning, 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9. Innovasjon, 10. Mindre ulikhet, 11. Bærekraftige byer og samfunn, 17. Samarbeid for å nå målene) bl.a. ved å være et samfunnsøkonomisk supplement, hvor en ser muligheter og ressurser der andre kan se utgifter og begrensninger.

Styret, medlemmer og medarbeidere ønsker å fortsette og videreutvikle sitt samfunnsbidrag – til beste for alle innbyggere i Nye Moss. Og vi er overbevist om at Fontenehuset er det av de mest effektive og dermed mest lønnsomme tiltak for å hjelpe målgruppen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags