Regjeringensforhandlingene skjer akkurat nå på Hotell Jeløy Radio, et hotell som er rivningstruet av et forslag til motorvei som ligger på regjeringens bord. Vi krever at stans av dette prosjektet legges inn i regjeringserklæringen.

Statens vegvesens planer om bygging av en foreslått motorvei fra Karljohansvern i Horten til Jeløy og Mosseskogen i Østfold ligger på regjeringens bord. Ifølge Tønsbergs blad skal de avgjøre motorveiens fremtid i første kvartal 2018. Hvis motorveien bygges, vil det symbolsk nok trolig bety at Hotell Jeløy radio må rives og at landskapsvernområdet rundt ødelegges.

Av et tjuetalls ulike mulige traseer foreslo Statens vegvesen i 2014 at det skal bygges bro eller tunnel fra Moss til Horten, tett på store befolkningskonsentrasjoner og svært nær viktige verneområder av nasjonal verdi. Dette prosjektet kan i følge Statens vegvesen koste opp til 74 milliarder kroner. Det er nesten dobbelt så mye som det største prosjektet i Nasjonal transportplan, Hordfast. Prosjektet er så stort og så lite viktig for regjeringen at de ikke har funnet plass til det i sine planer for de neste 12 årene.

Konsekvensene av de foreslåtte løsningene ville også vært svært negative for folk, næringsliv og natur. Regjeringspartiens Østfold-representanter på Stortinget samt Østfold Venstre står tydelig på vår side. Samtlige partier i Østfold er nå negative til planene. Kommunestyret i Moss sa nei til planene og også Horten har vedtatt at de foreslåtte traseene ikke skal bygges, lokalt næringsliv er i mot, befolkningen er i mot, fylkesmannen er i mot. Men regjeringen har ikke villet stanse prosjektet.

Vi mener derfor at Nei til motorvei via Jeløy må inn i regjeringserklæringen. Vi er kjent med at både Høyre, FrP og Venstre i Østfold har spilt dette inn til sine moderpartier. Vi har også kontaktet partilederne direkte og invitert oss selv til møte mens de er på Jeløya.

Mer om hvor saken står nå:

Det er foreslått to fjordkrysninger i Oslofjorden. En ved Drøbak som ligger i NTP og en ved Horten-Moss. Den siste er det altså unison motstand mot, men prosjektet lever likevel videre og det kastes bort store summer til utredning. Vi har fått tak i et brev som Statens vegvesen har sendt til Samferdselsministeren. Der anbefaler etaten utrolig nok at prosjektet tvert i mot utredes videre med full styrke. Statens vegvesen understreker i brevet at de ønsker en tilleggsutredning som bare skal se videre på de to alternativene som er avvist av vertskommunene. Ingen andre alternativer skal utredes. Vegvesenet ønsker tvert i mot å fokusere på måter å gjøre de to løsningene via Jeløy billigere på.

Billigere løsninger for staten betyr at lokalbefolkningen må ta større belastning. At de ikke ønsker å utrede noe annet enn de løsningene som lokalpolitikerne i vertskommunene har sagt nei til er ikke annet enn et hån mot lokaldemokratiet.

I brevet ber Statens vegvesen blant annet om å se på annen ilandføring enn via kunstige øyer. Dette betyr i klartekst å la brua treffe land ved Jeløy Radio i stedet for den dyre, kunstige øya i Gullholmsundet (sundet ved Jeløy radio).

Vi har fått tilgang til kart som viser at Statens vegvesen tidligere har ønsket å la brua lande ved Tronvik gård før veien vil forsvinne inn i fjell under Tronvikskogen. Mellom der ligger i dag et boligområde ved Tronvikstranda som i så fall vil måtte rives. Tror Statens vegvesen at prosjektet blir mer spiselig for vertskommunene ved å sørge for enda mer rasering?

Den eneste løsningen som Høyre, FrP og dere støttepartiene på Stortinget (Østfold-partiene) har signalisert er spiselig, er langtunnel helt fra E6 i Østfold til E18 i Vestfold. Dette er ikke en løsning som Statens vegvesen ønsker.

I brevet ber de om å få slippe å utrede dette videre. De vil heller bruke tid på å beskrive ulempene ved slike tunneler. Statens vegvesen vil altså samle argumenter mot en løsning som regjeringspartiene ønsker.

Lokalt i Østfold har både Høyre, FrP og Venstre lovet at de skal jobbe for at Nei til fjordkrysning via Jeløy skal komme inn i en eventuell regjeringserklæring. Nå skal det - passende nok - forhandles på Jeløy radio. Vi håper derfor selvsagt at vi skal bli hørt denne gangen.

LES OGSÅ:

Bildeserie

Regjeringsforhandlingene i gang på Jeløy Radio