Det er prisverdig at kommunene satser på bedre markedsføring av IC utbyggingen i Østfold, men ordførernes kronikk i media i dag viser at dette er en vanskelig oppgave. Berørte ordførere skriver at IC satsingen «vil gi Østfold et løft og en vekst vi knapt har sett tidligere», men begrunnelsen er syltynn. Ifølge dem skyldes vekstforventningene statlige investeringer for ti talls milliarder kroner, men krigstilstandene som midlene vil skape i Moss, Fredrikstad og Sarpsborg i anleggsperioden nevnes ikke.

Anleggsarbeiderne vil etterlate seg enorme hull etter riving av flere hundretalls eiendommer, men ifølge ordførerne vil «nye stasjoner i sentrum av byene bli kraftige motorer for vekst og næringsutvikling i Østfold-byene».

Hullene etter rivingen vil skape «attraktive byer og større muligheter for effektiv pendling» og gjør byene «attraktiv for de kloke hodene».

Dette er nok et viktig tiltak etter dagens kronikk å dømme, men finnes det ikke nok hull i byene fra før som kan fylles med fremtidens kloke hoder?

Reisetid

Ifølge ordførerne vil vi få betydelig kortere reisetider og langt flere vil velge å reise kollektivt, men ifølge Bane Nord vil IC satsingen føre til en reduksjon av reisetid mellom Oslo og Sarpsborg på kun 25 minutter. Mesteparten av denne besparelsen skyldes utbygging av Follobanen. Resten skyldes – i hovedsak – strekningen fra Råde til utkanten av Fredrikstad. Ramponeringen av byområdene i Moss, Fredrikstad og Sarpsborg gir knapt noe gevinst på reisetiden.

Mer gods

Ifølge ordførerne vil «en moderne jernbane også kunne få mer gods bort fra en snart overfylt E6 og være et viktig klimatiltak. Målet om å få mer gods over på kjøl og bane vil også la seg realisere med de løsningene det nå legges opp til.» Ifølge Bane Nor vil mesteparten av godstrafikken måtte henvises til Østre bane. Blant annet innebærer utformingen av Moss stasjon at alle tog må stoppe der. Mulighetsvinduet for effektiv passering av godstog blir redusert og ikke forbedret og Moss blir en flaskehals for godstogavvikling i dagtid. I tillegg antar de fleste at Moss havn ikke vil overleve anleggsperioden og arealtapet knyttet til foreslått stasjon i havneområdet.

Mye tyder på at en stasjon i fjell i Moss og en stasjon på Rolvsøy vil tilrettelegge for en bedre og raskere byutvikling med minimal ekspropriering og riving. Det vil åpne for en lett bybane mellom bysentrene, redusere bilkjøring og senke reisetider i Østfold betraktelig.

Samtidig tilrettelegges for mer effektiv godstogavvikling og store befolkningsgrupper skjermes fra støy. Ut fra dette bes ordførerne å sørge for nødvendige alternative utredninger før det er for sent. Alternativt bør de tallfeste sine anslag om IC satsingens eventyrlig vekstpotensial i Østfold før de bestiller markedsføring neste gang.

LES OGSÅ:

Om traseer, tog og uklare beslutninger. Hvem er sjuende far i huset? 

Hva slags jernbane, ærede Østfold-ordførere?