Har prosjektet i Østfold kollapset?

Støy fra toget: – Prosjektet innfrir ikke Stortingets forventninger, er ikke koordinert med Sverige og mulig trasé i Bohuslän, vil mangle nødvendig kapasitet og er uegnet som forlengelse av godsforbindelsen fra EU. Ødeleggelser i bysentra samt kostnader blir langt større enn forespeilet, skriver lokalpolitiker i Sarpsborg, Ståle Solberg.

Støy fra toget: – Prosjektet innfrir ikke Stortingets forventninger, er ikke koordinert med Sverige og mulig trasé i Bohuslän, vil mangle nødvendig kapasitet og er uegnet som forlengelse av godsforbindelsen fra EU. Ødeleggelser i bysentra samt kostnader blir langt større enn forespeilet, skriver lokalpolitiker i Sarpsborg, Ståle Solberg. Foto:

Av
DEL

LESERBREVDet planlegges ikke lenger dobbeltspor Sarpsborg – Halden. Råde – Fredrikstad planlegges ikke i samsvar med vedtatt planprogram. Det er usikkerhet knyttet til behov for dobbeltspor Sarpsborg – Fredrikstad. Det pågår vurdering av et alternativ Ski – Sarpsborg. Videre arbeid med IC bør avvente en samlet plan for gods- og utenlandstrafikk.

Prosjektet innfrir ikke Stortingets forventninger, er ikke koordinert med Sverige og mulig trasé i Bohuslän, vil mangle nødvendig kapasitet og er uegnet som forlengelse av godsforbindelsen fra EU. Ødeleggelser i bysentra samt kostnader blir langt større enn forespeilet.

«Dersom det gjøres vesentlige endringer i forutsetningene for saken, som lå til grunn for Stortingets vedtak, bør saken forelegges Stortinget på nytt» (sitat brev fra Stortinget av 15. jan. då). Den 8 nov. 2018 opplyste fylkesvaraordfører Siv Jacobsen (AP) at det ikke lenger pågår planlegging Sarpsborg – Halden. Ordføreren i Halden er klar på at det ikke skal gå godstrafikk gjennom Halden sentrum. Bane NOR kan ikke svare for hvorfor man skulle trenge dobbeltspor til Halden om godstrafikken ikke skal gå om Halden. Skrinlegging av dobbeltspor til Halden er en vesentlig endring i forutsetningene for trasévalget i Sarpsborg.

Den 16. jan. 2018 uttalte Bane NOR: «IC er ikke et godsprosjekt(…) så gjøres det mye annet på gods og det kan ikke vi stå her og svare for, for det er ikke vårt prosjekt.» Det er gitt mange signaler om at IC – prosjektet kun er en liten del av et større bilde.

Fra regjeringsplattformen av jan. 2019 siteres: «Ta initiativ til en skandinavisk jernbanestudie i samarbeid med Sverige og Danmark. Halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005. Igangsette strekningsvise høyhastighetsutredninger for jernbane.» IC – prosjektet har ikke fått i oppdrag å implementere forpliktelser i inngåtte klimaavtaler. I tråd med regjeringserklæringen må det igangsettes en KVU for effektiv gods- og utenlandstrafikk Oslo – Göteborg, der det utredes hvordan ny infrastruktur kan betjene og styrke de mellomliggende regionene.

I et møte arrangert av Bane NOR 10. jan. d.å. ble det opplyst at det arbeides med et nytt møtespor Fredrikstad – Sarpsborg. Hvorfor vurdere nytt møtespor om dobbeltsporet skal stå ferdig i 2029? Med møtespor kan Sarpsborg få like mange avganger som Fredrikstad. Hva er da behovet for dobbeltspor til Sarpsborg?

Et mulig scenario er: Når dobbeltspor til Fredrikstad og trefelts jernbanebro ved Sarpsfossen er ferdig kommer nyhetene: A: Det blir ikke dobbeltspor videre til Sarpsborg. B: Det kommer ny trasé Ski – Sarpsborg. C: Godstraseen må krysse Glomma der det er bygd ny bro. D: Sarpsborg får som konsekvens store volumer gods gjennom bolig- og sentrumsområder.

Hele Østfold vil i tillegg møte badwill hos sentrale myndigheter når det blir klart at det er brukt titalls milliarder på et blindspor retning Fredrikstad, som ikke oppfyller krav til hastighet, kapasitet, lengde på godstog, og ikke innfrir Stortingets forventninger, eksempelvis formulert i NTP 2018 – 2029, hvor det heter: «fremtidige jernbanestrekninger skal planlegges slik at de vil kunne inngå i et fremtidig høyhastighetsnett.»

Når plan for Oslo – Göteborg er kjent må følgende alternativ utredes: Moss – (følge E6)- Solli – Rolvsøy – Svinesund. Denne traseen passerer Rygge flyplass, har langt bedre grunnforhold og vil frigjøre eksisterende trasé til lokal person- og godstrafikk. Om det i tillegg kommer en trasé Ski – Sarpsborg vil det bli Ski – Solli. Det kan finnes bedre alternativer, men dette alternativet er langt bedre enn nåværende plan om dobbeltspor for gods i skarpe kurver, i store omveier, i kvikkleire, bolig- og sentrumsområder, over Tarris og gjennom middelalderbyen Borg.

Den offisielle planen er fortsatt dobbeltspor via Fredrikstad, Sarpsborg og Halden sentrum. Med unntak for Halden kan dette bli resultatet. Det vil gi meningsløse ødeleggelser uten at prosjektet oppfyller klimamål, kapasitetskrav for gods, eller krav til hastighet og reisetid.

Økende usikkerhet, ny informasjon og store endringer i forutsetningene medfører at alt videre arbeid med IC -prosjektet må avvente en samlet fremtidsrettet, miljøvennlig og helhetlig samferdselsløsning til beste for regionen og landet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags