Det er virkelig ikke lett å etablere seg som et kulturinitiativ i Østfold. Det har arbeidsgruppen bak House of Foundation gjennom snart seks år fått erfare. Hverken kommune eller fylkeskommune bevilger driftsstøtte og budsjettene som settes av til produksjonsstøtte er svært begrensede. Når så kulturadministrasjonen i fylkeskommunen er mer opptatt av å beskytte seg selv fremfor å være imøtekommende etter en utilfredsstillende saksbehandling, er det signaler som skaper mistillit. HOF har på kort tid befestet seg som en sentral institusjon. Folk i Oslo ser plutselig på Moss som et sted hvor det kan være interessant å bo, fordi det finnes et miljø her.

LES OGSÅ: Klagen bør bli positiv (MOSS AVIS, Leder 08.06.15)

2. juni ble det fattet vedtak i fylkeskommunens «Støtte til kulturproduksjoner» for andre halvdel i 2015. Totalbudsjettet er på litt over en million. HOF søkte støtte til Møllebyen Litteraturfestival 2015, men fikk som eneste litteraturfestival i Østfold avslag på søknaden. MLF er fremst både når det gjelder kvalitet og rekkevidde her i øst. Hver festival er resultatet av to års forberedelser. Vi er opptatt av å være estetisk, samfunnsmessig og politisk relevante. Festivalen tar utgangspunkt i et tema – i år EUROPA!, og alt som presenteres av innhold er nytt – vi bestiller ny kunst og ny litteratur. Dette er tidkrevende og innebærer et stort løft, men gjør samtidig festivalen unik. Vi er også opptatt av dokumentasjon, gjennom å produsere bøker og videodokumentere. Med disse grepene får festivalens innhold en helt annen rekkevidde enn om vi kun skulle presentert et liveprogram. Dette er viktig og må ses i sammenheng med solgte billetter. Festivalen er som huset drevet på pur idealisme. Antall timer i prosjektet tilsvarer ca 75 øre i timen. Med dette som bakgrunn er det smertefullt å høre at «manglende saksforberedelser og oppmerksomhet har hatt betydning for avgjørelsen». En ting er pengene vi går glipp av, enda viktigere er det prinsipielle. Noen må ha ansvar for å kvalitetssikre prosessene slik at alle søknader behandles rettferdig. I våre øyne er det mest naturlig at denne oppgaven ligger på kulturseksjonens administrasjon.

LES OGSÅ: Audiatur priset som Norges beste bokhandel

Svein Helge Treimo ytrer i Moss Avis: «nå er det altså slik at vi ofte hjelper til med starthjelp de 3-4 første årene på et arrangement. Etter hvert er tanken at arrangørene må klare seg selv og få støtte fra annet hold.» Her utviser fylkeskommunen svært liten forståelse for hva det vil si å drive med kulturformidling. Fordelingen mellom kommune, fylkeskommune og Norsk Kulturråd vil alltid være det økonomiske grunnlaget for slike prosjekter. «Klare seg selv», «få støtte fra annet hold». Realitetssjekk, takk! En festival som MLF – som så til de grader er tuftet på frivillighet – må ha visse forutsigbare inntekter, om ikke faller korthuset sammen. Vi mener fylkeskommunens administrasjon burde være imøtekommende og sørge for å legge ting til rette for at søknaden kan behandles rettferdig. Videre bør de gå en runde med seg selv og tenke gjennom sitt mandat – hvem og hva de arbeider for. Vi etterlyser en mer offensiv kulturpolitikk, større budsjetter og større vilje på kulturens vegne. For hva slags kommune skal Moss være? De siste årene har Moss blitt utpekt som det neste store tilflyttingsområdet. Suksessfaktoren vil være om Moss fremstår som noe annet enn en ren soveby. Vi må være i stand til å tilby ikke bare husvære, men innhold; noe å engasjere seg i, et sted å være delaktig, og å kunne utfolde seg i. Da nytter det ikke å overlate ethvert slikt initiativ til sultedøden. HOF er i dag hovedsakelig et resultat av støtten vi får fra Norsk Kulturråd, og eksisterer snarere på tross av enn ved hjelp av kommune og fylkeskommune. Kulturrådet ser behovet for lokale inititiav, og har i 2015 utviklet en ordning for å søke til drift. Men i denne ordningen er det et kriterium å kunne vise til lokal støtte. Her får vi et stort forklaringsproblem og har alt å vinne på å ta en ny diskusjon. Vi har i det hele tatt behov for å bli hørt og å få diskutert mye av dette. Derfor tar vi initiativ til et kulturpolitisk symposium på HOF i høst hvor vi inviterer bredt og hvor målsetningen må være bedre dialog og større kulturbudsjetter.

LES OGSÅ: Litteraturfestivalen åpnet for fullsatt hus