(LEDER:) Hø­len sko­le er nok en gang hav­net i sen­trum for det po­li­tis­ke ti­vo­li som i lang tid har pre­get Vest­by kom­mu­ne. Nå vir­ker det som den bor­ger­li­ge po­si­sjo­nen i kom­mu­nen er så svim­le av å ha kjørt både po­li­tisk ka­ru­sell og berg-og-dal-bane at de ikke len­ger ev­ner å hol­de ver­ken po­li­tisk kurs, el­ler be­hers­ke et an­sten­dig po­li­tisk hånd­verk.

Det er fle­re som bur­de se seg i spei­let i det po­li­tis­ke Vest­by.

Den bor­ger­li­ge fløy me­ner nok selv den har tun­gen rett i munn og be­hers­ker det in­tri­ka­te po­li­tis­ke spil­let med bra­vur. For der­som man ser bak det som fore­går når det gjel­der kon­kre­te po­li­tis­ke sa­ker til be­hand­ling, så drei­er nok mye av det­te seg om å fin­te ut i sær­de­les­het Ar­bei­der­par­ti­et. Der­med slår de nok seg selv på brys­tet nå, for­nøyd over å ha fått både et bud­sjett og satt op­po­si­sjo­nen ut av spill.

Pro­ble­met er bare at det po­li­tis­ke spil­let nå øde­leg­ger for både den po­li­tis­ke tro­ver­dig­het og kom­mu­nens inn­byg­ge­re.

Inn­byg­ger­ne i Hø­len som kjem­per for ny sko­le er blant ta­per­ne. Og der­som den bor­ger­li­ge po­si­sjo­nen frem­står på sam­me måte i res­ten av pe­ri­oden er det fle­re enn Hø­lens skoleforkjempere som vil tape.

Sis­te epi­so­de av den­ne far­sen star­tet i de­sem­ber i fjor. Den bor­ger­li­ge fløy sprek­ker i sa­ken om inn­fø­ring av skatt på næ­rings­bygg. Op­po­si­sjo­nen Ap, SV og Sp bru­ker det po­li­tis­ke vakuumet til å frem­me eget bud­sjett og får fler­tall med Høyres, KrF og Venstres stem­mer. I bud­sjet­tet lig­ger ny sko­le i Hø­len til 77 mill. kro­ner. Nå skal de in­ter­ne ska­de­ne re­pa­re­res og de bor­ger­li­ge fin­ner sam­men igjen og ved­tar at Hø­len sko­le skal pus­ses opp for 42 mil­li­oner kro­ner, iste­den­for at det byg­ges en ny.

Nå skal de in­ter­ne ska­de­ne re­pa­re­res og de bor­ger­li­ge fin­ner sam­men igjen.

An­sva­ret for å ut­fø­re en an­sten­dig po­li­tisk jobb lig­ger hos alle par­ti­er i kom­mu­ne­sty­ret. Nå er det imid­ler­tid slik at det er Høy­re som har ord­fø­rer og det er et bor­ger­lig po­li­tisk fler­tall i kom­mu­nen. På den­ne bak­grunn må det også kun­ne for­ven­tes mer av det bor­ger­li­ge fler­tal­let. Samtidig bør alle de po­li­tis­ke far­ge­ne i Vest­by ta en in­tern dis­ku­sjon på om de nå dri­ver et ar­beid som er til både kom­mu­nens, inn­byg­ger­nes og po­li­tik­kens bes­te.

Det er fle­re som bur­de se seg i spei­let i det po­li­tis­ke Vest­by.

Det er mor­somt å være på ti­vo­li en gang imellom, men ikke hver dag syv da­ger i uken. Ikke er det sunt hel­ler.