Byutvikling: Varsko her!

Liv Leirstein (Frp)

Liv Leirstein (Frp) Foto:

Av
DEL

DEBATTEtter første gangs gjennomlesning av forslaget til Kommuneplan for nye Moss kommune som skal gjelde fra 1/1-2020 til 2030, har jeg ett hovedbudskap: Varsko her!

Forslaget behandles i de to formannskapene og fellesnemnda i løpet av juni. Den skal legges ut på høring og til offentlig ettersyn fram til 1.oktober 2019.

Her bør alle kjenne sin «besøkelsestid» og benytte tiden til uttalelser!

Høringsnotatet vil bli gjort tilgjengelig på bibliotekene i Moss og Rygge, på servicetorget i Rygge, Bylab i Moss og på kommunens nettsider.

I Planbeskrivelsen for Kommuneplanens arealdel i innledningen på side tre står strategien i samfunnsdelen beskrevet. Den legger prinsippielle føringer som gir liten eller ingen plass for slingringsrom.

Ved varsel om oppstart av planen kom det 60 innspill fra myndigheter, organisasjoner og private. Etterhvert ble det 75 arealinnspill.

Innspillene er konsekvensvurdert og sammenstilt i eget vedlegg. Noen få tas til følge, andre ikke. Altså avvist.

De prinsippielle føringene fra samfunnsdelens strategier gjør at de fleste blir avvist.

Her stiller jeg et stort spørsmålstegn ved saksbehandlingen!

Er det saksbehandlere som skal avvise?

De som har kommet med innspill, må i hvert fall bli opplyst om at de kan søke på vanlig måte. Det er da flertallet i det nye kommunestyret som skal si ja eller nei!

Jeg synes strategien i samfunnsdelen er rigid, men hvis den blir opprettholdt, betyr det mange dispensasjonssøknader.

Jeg er enig i at man skal ta sterkt hensyn til skog og dyrket mark, men strategien gir ikke rom for å fortette med et hus i et eneboligfelt eller et fritidshus inne i en eksisterende hyttebebyggelse f.eks.

For å belyse dette, tar jeg med et par begrunnelser fra Konsekvensutredningen av arealinnspill:

«En eventuell fortetning av sentrum og kollektivnære eneboligområder bør vurderes først i neste planperiode.» «Det er ikke planlagt å legge til rette for nye enheter til fritidsbebyggelse i planperioden.»

I kap. Senterstruktur i samfunnsdelen står det om Boligbygging:

«Det skal legges til rette for boligbygging og fortetting nærmest kollektivknutepunktene etter følgende prioritet: Høyda, Kambo og Halmstad.

Lokalsentrene - I Larkollen og Vang kan det vurderes vedlikeholdsutbygging dersom kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur er god.

Boligbyggingen i resten av kommunen begrenses.»

For ordens skyld opplyser jeg at i kommuneplansammenheng er Ekholt/Bredsand kommet inn under Høyda-begrepet.

Ett eksempel fra Samleoversikt - innspill etter åpne møter:

Jeg var på det åpne møtet på Bredsand, finner ikke det i oversikten, men her står det at dette møtet er holdt på Høyda.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags