Et ekspertutvalg har foreslått flere oppgaver til fylkeskommunene. Vi håper Regjeringen og Stortinget lytter til utvalget. Det vil komme innbyggere og næringsliv til gode.

Vi må innrømme det: Fylkeskommunene har slitt med oppmerksomheten de siste tiårene. Deltagelsen ved fylkestingsvalg har vært laber. Mange har rett og slett ikke helt visst hva vi – som det folkestyrte forvaltningsnivået mellom kommune og stat - har drevet med.

Denne utydelige rollen til fylkeskommunene har vært en del av bakgrunnen for kommune – og regionreformen.

I dette arbeidet har Regjeringen blant annet utnevnt et ekspertutvalg, som har sett på mulige oppgaver for fylkeskommunene. Utvalget har lagt den nye fylkesstrukturen – hvor landet deles inn i elleve fylkeskommuner fra 1. januar 2020 - til grunn. 1. februar leverte utvalget sine anbefalinger til kommunal – og moderniseringsminister Monica Mæland.

Vi, som fra 2020 utgjør Viken fylkeskommune, er godt fornøyd med konklusjonene utvalget har trukket.

Rapporten er nå sendt ut på høring med høringsfrist 9. mai.

Vårt høringssvar kan oppsummeres enkelt: Lytt til ekspertene.

Ekspertutvalget har sett, og argumenterer godt for, at fylkeskommunene må få langt flere og større oppgaver enn hva tilfellet er i dag, innen blant annet næringsutvikling, integrering, forskning, samferdsel, kultur og klima og miljø. Vi er glade for at utvalget langt på vei deler vårt syn på hvilke typer oppgaver det er naturlig for fylkeskommunene å ha. Det argumenteres godt for hvorfor oppgavene må ses i sammenheng med hverandre. Det vil gi fylkeskommunene en viktig koordinerende rolle, som verken kommuner eller stat har like gode forutsetninger for å ta.

At det er klokt å la nye og større fylkeskommuner overta flere av dagens statlige oppgaver, synes det heldigvis å være politisk enighet om. Så forstår vi at type og omfang av oppgaver som bør flyttes, er krevende spørsmål å besvare for storting og regjering.

Vi vet at ekspertutvalgets forslag er nettopp det; forslag. Og det er selvsagt ikke slik at fylkeskommunene skal få nye oppgaver for fylkeskommunenes skyld. Men vi er likevel overbevist om at forslagene er til beste for samfunnsutviklingen, at de vil bidra til at flere sentrale samfunnsoppgaver kan løses mer smidig og effektivt, og at innbyggerne opplever at en rekke tjenester og tilbud blir bedre.

Et konkret eksempel på hvorfor rådene er kloke: Utvalget foreslår at noen av de nye fylkeskommunene, deriblant Viken, får ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter internt på Østlandet. Dersom dette blir en realitet, gir det oss langt bedre muligheter til å se togtilbudet i sammenheng med øvrig kollektivtransport. Dette vil igjen på sikt gi innbyggerne et enda bedre kollektivtilbud enn hva de får i dag.

Dette konkrete forslaget illustrerer hvorfor vi trenger et robust nivå som ser på tvers av kommunegrenser, men som likevel er nære folk, og som ser regionale sammenhenger som statlige myndigheter ikke har samme forutsetninger for å fange opp.

Samme argumentasjon kan brukes for å få økt og mangfoldig forskningsaktivitet.

De regionale forskningsfondene, som ble opprettet i 2010, har lykkes med målene om å få til økt forskningsaktivitet med utgangspunkt i regionale forutsetninger.

• Vi har ikke hatt på oss lokale kommunebriller, men sett på tvers av kommunegrenser.

• Vi har heller ikke måttet følge en overordnet statlig mal, hvor regionale forskjeller ikke har blitt tatt hensyn til.

Arbeidet med kommune- og regionreformen har vært en langvarig og til tider svært krevende prosess. En gjennomgående frustrasjon har vært usikkerheten rundt oppgaver og ansvar. Stortinget gjorde derfor rett i å be Regjeringen utnevne et ekspertutvalg som skulle jobbe fram forslag til overføring av flere oppgaver.

Viken fylkeskommune – bestående av Akershus, Buskerud og Østfold – blir landets mest folkerike, med nær 1,15 millioner innbyggere. Vi blir en stor organisasjon med nærmere 10.000 ansatte.

Det ville rett og slett være rart å dele inn landet i færre, og til dels betydelig større fylkeskommuner, uten å la det følge med en tilsvarende betydelig økning i antall oppgaver. Ekspertutvalget har med andre ord gjort akkurat det de har blitt bedt om. Nå forventer vi at Regjeringen lytter til rådene ekspertene har gitt. Vi forventer videre at Stortinget - som har bedt om denne rapporten - får gi en helhetlig tilbakemelding – hvor oppgavene ses i sammenheng med hverandre, i tråd med utvalgets anbefalinger. Forslaget er ikke en meny, hvor man kan plukke et stykke her og et stykke der.