Tvangssammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold til monsterregionen Viken danser videre, men mer ustødig enn noensinne. Nå kommer også den mest alvorlige konsekvensen av Viken for en dag. Viken vil svekke sikkerheten og beredskapen for folk i Buskerud og Akershus og Østfold.

På NRK.no 10. september kan vi lese følgende: “Nesten alle sentrale beredskapsfolk seier at Viken ikkje vil styrke beredskapen og samfunnssikkerheita på Austlandet. Føresetnadene blir vanskelegare.”

Ordene tilhører daglig leder og forsker hos Nivi Analyse, Geir Vinsand. Vinsand har ledet et analysearbeid på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT, og skulle se på konsekvensene av regionreformen på Østlandet. Konklusjonen er hardtslående og alvorlig, og det blir enda mer tydelig at regionreformen er et makkverk uten mål og mening. Ansvaret ligger hos Høyre, FRP, KrF og Venstre.

Viken blir en giga-region med over 1 200 000 mennesker, og vil strekke seg over et område fra Hardangervidda til Hvaler. Viken blir til uten å ha samordnet fylkesmenn, politidistrikt, sivilforsvaret, heimevernet, NVE, Statens Vegvesen og mange flere. Alle er etater som spiller en livsviktig og avgjørende rolle i å gi innbyggerne trygghet og beredskap.

Den store feilen 22. juli var at ingen tok det hovedansvaret som trengtes, og at ressursene ikke fant hverandre. Ifølge Vinsands analyse, vil dette nå bli enda mer krevende.

Det er dessverre ikke noe nytt at regjeringen ikke tar sikkerhet på alvor. Tidligere i høst hadde vi den mye omtalte sikkerhetshøringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets vedtak om sikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring. Vedtak som ble fattet på bakgrunn av erfaringene etter blant annet 22. juli.

I to omganger, i 2016 og 2018, har Riksrevisjonen fremmet flengende kritikk av regjeringen. I tillegg til manglende objektsikring, var også bedre kommunikasjon og samordning mellom blant annet forsvar og politi, en del av konklusjonene etter 22. juli. Når vi da setter dette i sammenheng med Nivi Analyses konklusjon om Viken og regionreformen, så blir dette mer og mer alvorlig, og argumentene for å fremme mistillitsforslag mot regjeringen i Stortinget blir flere og sterkere.

Regjeringens lemfeldige omgang med innbyggernes sikkerhet, har nå kommet frem i dagslyset. Derfor må vi nå spørre KrF om de fortsatt kan ha tillit til dette. KrF har 1: Sørget for parlamentarisk grunnlag for regjeringen og 2: Gitt flertall for regionreformen og Viken. Hva nå, KrF?