Regionreformen gir store muligheter for Østfold fylke hvis vi spiller våre kort riktig og gjør de rette valgene. I løpet av inneværende år skal vedtakene om hvilken vei vi velger å gå gjøres. Skal vi velge å være oss selv nok og fortsette som før? Skal vi gå inn for sammenslåing med storebror Akershus? Skal vi våge å ta skrittet over fjorden og ta med vår Bastøfergepartner Vestfold, og kanskje også til og med inkludere Buskerud for dermed å fange hovedstaden inn i en dristig knipetangsmanøver?

Og hva sier de andre?

Det hadde jo vært hyggelig om de andre mente det samme som oss, men hvordan skal vi få det til? Har vi noe de andre fylkene har behov for og kan gjøre seg nytte av? Og kanskje enda viktigere: Har vi vyer for den framtidige utvikling som passer med hvordan våre potensielle samarbeidspartnere tenker?

Fire områder peker seg ut som svært viktige samarbeidsområder framover:

  1. Kommunikasjoner inkludert fjordforbindelsen
  2. Høyere utdanning og forskning
  3. Havneutvikling
  4. Industriutvikling

Fjordforbindelsen vil danne livsnerven som binder sammen øst- og vestsiden av Oslofjorden til en Oslofjordregion som består av de fire fylkene Østfold, Vestfold, Akershus og Buskerud. Hvis livsnerven brytes lammes virksomheten, og valg av tekniske løsningene må gjøres i et meget langt tidsperspektiv. Valget står i praksis mellom tunnel eller bro. Erfaringene fra Drøbak tunnelen er ikke gode, og selv om en sikkert har lært en del av det kommer en ikke utenom at det alltid vil være en usikkerhet forbundet med tunneltransport. Menneskelige feil kan en ikke gardere seg bort fra, heller ikke eventuell terrorvirksomhet.

Etter min oppfatning er fast broforbindelse klart å foretrekke. Norge har lang erfaring og høy ingeniørkompetanse i brobygging. Jernbane bør inkluderes i broløsningen.

Jeg vil tro at en slik løsning vil kunne aksepteres og prioriteres av i alle fall to av de andre tre oslofjordfylkene.  

Hva kan vi lære av Oslofjordalliansen?

I desember 2007 ble Oslofjordalliansen etablert som en strategisk allianse mellom Universitetet på Ås (den gang UMB, nå NMBU), høgskolen i Buskerud (HiBu), høgskolen i Vestfold (HiVe) og høgskolen i Østfold (HiØ). Høgskolene i Vestfold og Buskerud ble senere fusjonert, og UMB fusjonert med Veterinærhøgskolen til NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet). Hensikten med alliansen var å styrke rekruttering, forskning og mulighetene for samfunnsoppdrag for institusjonene samlet.Teknologiutdanningen ble spesielt vektlagt gjennom alliansens målsetting om å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder på de prioriterte områdene, og forberede alliansen for universitetsdannelse.

Alliansen ble aldri det som initiativtakerne hadde tenkt den skulle ha blitt, bl. a. ulike veivalg og prioriteringer på institusjonene. Men en kan dra mye kunnskap fra prosessen, som i mindre skala kan ha mange likhetspunkter med de utfordringene en nå står over for gjennom regionsreformen.

Overføringsverdien kan bli langt større hvis ansvaret for de høyere utdanningsinstitusjonene (universiteter og høgskoler) blir overført fra staten til de nye regionene. Universitetene vil neppe være glad for en slik løsning, men den kan være verdt å konsekvensvurdere.