Vi er ulike partier, men samarbeidet går bra!

Av
DEL

DEBATT
”Er det brann i rosenes leir?”, spør Høyres Jørn Wille i Moss Avis 6.12. Han bekymrer seg over samarbeidsforholdene i Moss bystyre mellom posisjonen (AP, MDG, SV) og Rødt som støtteparti. Det er da fint at jeg innledningsvis kan berolige ham med følgende: Neida - på tross av at vi er ulike partier med ulike prioriteringer, går samarbeidet bra!

Som grunn for sin bekymring trekker Jørn Wille fram at Rødt har uttalt seg svært kritisk til flere av de innsparingstiltakene som rådmannen har foreslått i sitt budsjettframlegg for 2019. Særlig gjelder det budsjettkuttene innen barnevernet og Rask psykisk helsehjelp. Samtidig berømmer han Rødt for å reise disse saken og understreker at også Høyre stiller seg bak at dette er områder som må styrkes økonomisk.

Men problemet oppstår når Høyre skal finne inndekning for sine verbale bekymringer, og her kan det altså se ut som om Jørn Wille har funnet sitt Columbi egg: I Rådmanns budsjett står det nemlig: ”Det bevilges kr 9.6 mill. til rekommunalisering av Orkerød og Fritt brukervalg med helårsvirkning fra 2019.”

Men problemet med dette tallet er at det er misvisende. Det finnes ikke en ”kostnadsart” som heter ”rekommunalisering”, og Rødt har bedt rådmannen om innsyn i budsjettet på postnivå for å lokalisere disse kostnadene (og innsparingen). Vi er nemlig kjent med at andre kommuner som har kommunalisert velferdstjenester har spart kommunen for utgifter. Foreløpig har vi ikke fått tilfredsstillende innsyn, men i noen av rådmannen foreløpige tilbakemeldinger ser vi at hun innrømmer at kr 3.3 millioner av disse utgiftene er feilført! Likeledes kan det i de litt upresise svarene se ut til at Moss kommunen har avviklet ordningen hvor beboerne på Orkerød bo- og servicesenter under Norlandia, fikk servert billig mat fra et cateringsfirma i Oslo. Isteden har kommunen brukt penger på å styrke kommunens eget storkjøkken, slik at de beboerne får bedre mat. Det kan også virke som at noe av kostnaden skyldes at de ansatte har fått justert sine lønns- og pensjonsvilkår tilsvarende andre ansatt i Moss kommune.

Det kan derfor virke som at dersom Moss Høyre vil saldere sine budsjettforslag ved en ny konkurranseutsetting av Orkerød bo- og servicesenter, må innsparingen være på beboernes matbudsjett og fortsatt sosial dumping av ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Ellers skyldes mye av de økonomiske problemene kommunesammenslåinga mellom Moss og Rygge som Høyre/FrP/V- regjeringa har aktivt jobbet for, en prosess som absolutt ikke er fullfinansiert. Fellesnemnda Moss/Rygge har enstemmig vedtatt at denne sammenslåingen i 2019 vil koste kr 44,6 millioner, men innrømmer samtidig at det kan komme flere uforutsette utgifter.

Eiendomsskatten i Moss er svært lav og Rødt mener at det er gode grunner til at eiendomsskatten i Moss for 2019 bør økes fra dagens 3.95 promille til 4.4 promille (slik den var før Høyre/FrP fikk flertall i 2011). I tidligere innlegg har jeg vist til at for undertegnede ville en slik øking bety ca. kr 50 i økt eiendomsskatt per mnd., mens det for Moss kommune vil gi en inntektsøkning på ca. 12 millioner. Det kan også være greit å vise til at Fellesnemnda Moss/ Rygge på møtet 5. desember enstemmig tok til orientering at for å oppnå budsjettbalanse for Nye Moss i 2020 anbefales at det med ”sikkerhet kan legges til grunn at minst 4.2 promille for alle typer boliger og eiendommer i 2020.”

På møtet 7. november da rådmannen presenterte sitt budsjettforslag og også i senere innlegg, har Rødt hevdet at de ekstraordinære kostnadene med en kommunesammenslåing ikke bør belastes driftsbudsjettet for 2019. Moss kommunen bør isteden bruke av sine frie fondsmidler, som ved årsskiftet er beregnet til ca. 17 millioner kroner. Samtidig sa både Ap, MDG, SV og Rødt klart fra på dette møtet at det vil føre til økende forskjeller dersom Moss kommune velger å saldere kommunens budsjett ved å ta barnetrygden fra de fattige sosialklientene i Moss. Disse partiene understreket at det ville bli høyt prioritert i deres budsjettforslag at også disse barna skal få barnetrygd.

Rødt mener derfor at ved bruk av kommunes fond og en liten øking i eiendomsskatten, kan vi opprettholde og forsiktig styrke flere av kommunens viktigste oppgaver. Både innen de områder som er nevnt ovenfor, og flere av de områdene som Jørn Wille peker på i sitt innlegg: økt bemanning i helse og omsorg, økt bevilgning til Home Start, Velferdssentralen og Fontenehuset. m.m.

Eirik Tveiten - Rødt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags