Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til viktige aktører for IC bane gjennom Østfold

Artikkelen er over 3 år gammel

Økonomisk mulighet for IC bane til Halden innen 2024?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bedre Byutviking Moss har som hovedmål å sikre at lokalsamfunnet får en økonomisk og samfunnsnyttig løsning på IC banen og rv 19 så fort som mulig.

Norsk Banes alternative utredning er nå kvalitetssikret og ferdigstilt. Rapporten er på 62 sider og kan hentes ned her:

http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=282

Rapporten gir liten rom for tvil. Det kan spares ca 3,5 milliarder 2017 kroner ved å velge Norsk Banes alternativ. I tillegg listes opp mange positive grunner til å velge denne løsningen. Viktigste av disse er at det tilrettelegges for godkjent Rv19 med besparelse i størrelsesorden 2,5 milliarder 2017 kroner. Besparelsene for Østfold samferdselsbudsjett blir i så fall 6 milliarder 2017 kroner. Dette kan være nok til å fullføre IC banen ned til Halden innen 2024!

Moss og Rygge risikerer anklager for en egoistisk og hodeløs satsing på en dyr og dårlig IC bane på bekostning av resten av Fylket!

Kommunestyrerepresentanter og administrasjon hevder de ble pålagt denne løsningen av Bane Nor. Dette er i strid med skriftlige uttalelse vi har mottatt fra Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet. Som Planmyndighet er det kun Rygge/Moss kommune og Stortinget som kan kvalitetssikre løsningen. Dersom dette overlates til Stortinget kan tiltaket bli vraket pga uforsvarlig høye kostnader, dårlig måloppnåelse og manglende koordinering i forhold til godkjent Rv19.

Moss og Rygge kommuner kan risikere å bli tapere når IC toget føres videre til Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Uten et offentlig utredet alternativ tvinges Stortinget til å utsette saken. Ved at Norsk Banes alternativ tas med i kvalitetssikringen kan det forankres fort som alternativ.

Noen håper at Stortinget og regjeringen vil vektlegge byutviklingsgevinsten med en stasjonsplassering ved sjøsiden i Moss. Bedre Byutvikling Moss har skaffet en mulighetsstudie som viser at en stasjon ved Myra gir større og raskere gevinster med mindre risiko. Samtidig beholder både Bane Nor og lokalsamfunnet verdifulle tomteressurser på Sjøsiden. Verken ferjeleiet eller Moss havn må flyttes.

Mulighetsstudien utført av ARKITEKtteam as finnes her:

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.839365656235718&type=3

Følgende momenter er særdeles viktig for spørsmålet om byutvikling:

•I stedet for et risikofylt byutviklingsprosjekt med mange usikkerhetsfaktorer, kan området rundt Myra knutepunktutvikles i løpet av kort tid. Dette fordi at kommunen eier mesteparten av området. Resten er fordelt på 3 underutnyttede næringseiendommer. Andre fordeler er vist på vedlagte tegninger og oppsummert i vedlagte tabell.

•Usikkerheten rundt geotekniske forhold på havneområdet, trase for Rv19 og behov for flytting av ferjeterminal og havna vil hindre rask utvikling av Sjøsiden. Disse problemene fins ikke på Myra. Samtidig vil stasjonsplassering på Myra fremme byutviklingen som allerede pågår i sentrum, på Verket, Sjøsiden og nordre bydel.

•Kommunen vil beholde eiendommene i Sjøsiden til nåværende bruk og byutvikling. Havna får et ferdiglagt og funksjonelt godspor og økt areal uten utfylling eller riving av dagens lagerbygg.

Norsk bane har avsatt 215 mill kroner til innløsning av bygninger og 86 mill kroner til grunnerverv for stasjon på Myra. (se rapporten side 49). Dersom området vest for stasjonen utvikles som vist i mulighetsstudien blir kommunens andel av innløsningsinntektene mer enn 50%. Det er lagt inn 250 millioner til stasjonsbygning og erstatning av parkeringsplasser på Myra med p-hus under Bjerget. Ytterligere ledig p-hus kapasitet kan bilister fra Jeløy og Mosseskogen finne ved Kongensgate uten å belaste Rv 19. Det betyr at de kommunale arealene kan inngå uavkortet i utbyggingsspleiselaget sammen med Rom eiendom as. Slik kan det bygges minst 80.000 m2 BRA på byens sjøsiden mot Vansjø, med sentrumsnær og vakker beliggenhet, tilgjengelig for både bil, tog, buss, sykkel og gående.

Vi har bidratt med to innspill til Transport- og kommunikasjonskomiteens høringsrunde som avsluttes i dag. Naturvernforbundet og Norsk Bane hadde også innspill om samme sak. I vår konklusjon står at vi ber Stortinget om å pålegge:

”BaneNOR å stoppe sitt arbeide i Moss inntil kvalitetssikringsrapporten KS2 foreligger ……. Den alternative utredningen som nå foreligger fra Norsk Bane AS bør inngå som del av kvalitetssikringen.”

Vi er i samtale med mange aktører både lokalt, på fylkesnivå og nasjonalt om dette. Med deres hjelp kan den beste og billigste løsning legges til grunn for utbyggingen uten forsinkelse for dobbeltsporet eller rv19 gjennom Moss. Besparelsen kommer til fordel for IC utbyggingen videre gjennom Østfold. Statsråden trenger deres bekreftelse på at Norsk Banes rapport må inngå som del av KS2 rapporten som Stortinget har forlangt.

Norsk Bane as kommer til Moss den 15. november som deltager i et dagsseminar om Samferdsel i MDG regi. Still gjerne opp der eller si fra til oss hvis det er ønskelig med en egen presentasjon av Norsk Banes utredning og/eller Mulighetsstudien for stasjonen på Myra.

Mvh

styret

Bedre Byutvikling Moss

Bråtengata 22 1515 Moss

tlf 69275277 mob 93098114

Kommentarer til denne saken