I bystyremøte 19. juni stemte politikerne ned et forslag som kunne gitt sikkerhet for at Moss ikke må graves opp 2 ganger i forbindelse med ny Rv19. Etter behandlingen var det tydelig at mange ikke hadde lest forslaget til tross for at det var sendt ut 2 dager før møtet. Det ble også argumentert mot detaljer i forslaget, men ingen foreslo under behandlingen å korrigere detaljene. Les forslaget selv, det ligger på Ny Kurs, BBM og mine Facebook sider. Forslaget var i tråd med så vel Samferdselsminister, SVV som Bane Nors pressekonferanse i Moss 8. juni, men politikerne i Moss vil noe annet. Nå sitter politikerne i Moss igjen med hele ansvaret. SVV har tidligere blitt skjøvet foran som syndebukk for manglende tilfredsstillende løsning for Rv19, det kan de ikke nå lenger. På lik linje som for jernbane vil nå også fremtidens løsning for/plassering av Rv19 være lokalpolitikernes fulle og hele ansvar.

Moss er en koselig by ved sjøen, med muligheter for å utvikle sin fantastiske beliggenhet til fordel for innbyggerne, en mulighet som mange misunner oss. Se på andre byer ved sjøen hvordan de gjør det. De frigjør de beste arealene til fordel for innbyggerne, bl.a. til rekreasjonsbruk. I Moss vil vi i stedet få et rektangel fra Kanalbroa til Kjellerødgården (gamle Pizzarelli), derfra til Kleberget, via fergeleiet tilbake til kanalbroa som vil bli et av Norges største veikryss. Drammen ble på folkemunne i mange år omtalt som Norges største veikryss, men det har de klart å komme seg ut av. I Moss jobbes det på høygir for å ta over denne rollen. I forannevnte rektangel vil vi få Intercity tog trase og stasjon, Rv19 med fergetrafikk og mer enn 2millioner biler i året – en trase som mest sannsynlig vil være i størrelse av 4felts vei fra havnen til E6. Rektangelet vil ha en havn med skipsanløp og flere titusenvis av lastebiler som tilsvarer rundt en million personbiler (1 trailer = 7 personbiler) i året til å frakte containere frem og tilbake. I dette området ønsker man å bygge et Sjøsideprosjekt og knutepunktutvikling hvor man tenker at folk ønsker å bo. Hvilken støy og forurensning vil de som bosetter seg her oppleve?

 

Hvorfor ønsker man dette? Ja man kan spørre. Angivelig så er forklaringen som følger: Det omtales fra tilhengerne at vi trenger en stor containerhavn i Moss fordi det genererer arbeidsplasser, og er bra for miljøet. I dag er det 15 ansatte i Moss havn og jeg tør påstå at alle de andre arbeidsplassene som av noen er forsøkt knyttet til havnen ikke er riktig. Det er arbeidsplasser i Vestby, Våler eller i bransjer som ikke kan sies å generere Moss kommune direkte skatteinntekter, og/eller som vil bestå uavhengig av havn i Moss eller ikke. Skal man legge til indirekte nytte så kan vi legge til hele Norge i vårt resonnement, og det forstår alle at blir tullete. Videre, mener de samme, at vi trenger at jernbane og stasjon plasseres akkurat der den nå kommer fordi man ønsker gods fra sjø til bane – en miljø- og fremtidsrettet logistikk. Dette til tross for at det ikke kan fremlegges noe dokumentasjon på at dette er sannsynlig og praktisk gjennomførbart å få til. Fremfor å jobbe for å flytte fergeleiet ut av sentrum vil en ny Rv19 med investeringer av mange milliarder også binde opp dagens plassering i uoverskuelig fremtid, og være med å gjøre Moss til Norges nye store veikryss.

Hva angår «kinderegget» Sjøsiden, en viktig årsak til at mange politikere i Moss på død og liv vil ha det slik som her beskrevet, så er resonnementet til politikerne at dette vil kunne gi Moss kommune kjærkomne inntekter frem i tid. Men dette blir jo feil! På den ene siden trer man prosjekter ned over innbyggernes ører som vil medføre at vi alle vil måtte påregne å betale bompenger i de neste 20-30 årene, for ikke å snakke om belastninger med støy forurensninger. På den andre siden skal «kinderegget» gi kommunen vår inntekter. Dvs. at for at kommunen skal få potensielle inntekter må innbyggerne betale bompenger. Utfordringen er at dette regnestykket ikke er til fordel for verken innbyggere eller kommunen isolert. Innbyggerne kommer meget dårlig ut av dette regnestykket, og innbyggerne er vitterlig hva Moss by er – uten innbyggerne ville ikke Moss vært noe by.