Om samferdsel, Moss og Rv 19

Trafikk: For artikkelforfatter er det urimelig at andre enn riksvei 19- trafikken skal ta bompåengekostnadene.

Trafikk: For artikkelforfatter er det urimelig at andre enn riksvei 19- trafikken skal ta bompåengekostnadene. Foto:

Av
DEL

DebattDet har den siste tiden vært leserinnlegg i avisen, hvor det påståes at bystyrets medlemmer har ført Stortinget bak lyset, at beslutninger er fattet i lukkede rom, og at innbyggerne ikke har blitt hørt.

Som bystyrerepresentant og fylkestingsmedlem, synes jeg det er trist lesing.

Samtidig undres jeg over, at noe av kritikken kommer fra personer som har deltatt på møter og høringer, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

De må derfor ha fått med seg flg:

  • Jernbaneverket/NSB rullerte sin strategiske IC plan i 2011. I Moss, hadde man tidligere regulert strekningen, men dette ble nå gjenstand for ny vurdering.
  • Stortingets føringer for IC er intermodale løsninger, dvs. at vei/bane/havn mm skal vurderes i sammenheng.
  • Planene for IC gjennom Østfold har vært gjenstand for brede diskusjoner i hele fylket. Og reguleringsplanen i Moss er vedtatt av bystyret, etter faglige råd fra BaneNor.
  • Det er et faktum at utbyggingen vil gå gjennom bebygde områder, men så langt har de fleste kommet til minnelige økonomiske avtaler med BaneNor.
  • Jeg har likevel full forståelse for at de som må flytte fra sine hjem, som kanskje har tilhørt familien i generasjoner, synes dette er vanskelig og vondt.

Nå er imidlertid de forberedende arbeidene godt i gang, anbud på hovedprosjektet er ute, og rivingen starter i nær fremtid.

De fleste innbyggerne i Moss og omegn, vil forstå at å stoppe opp nå, for så å vurdere nye innspill og nye alternative forslag er helt urealistisk.

  • RV19 er omtalt i NTP (nasjonal transportplan) og betinget av delvis bompengefinansiering.
  • Videre står det i NTP at når jernbanen nå er regulert, er det viktig at prosjektene for veg og jernbane er godt koordinert, og at den valgte løsningen legger til rette for det.
  • I tillegg hadde et flertall i Transportkomiteen en merknad om at det var viktig å vedta krysningspunkt bane/vei, slik at det kunne bygges samtidig.
  • RV19 var i NTP vurdert som et enkeltprosjekt!

Som mange vel har registrert, er dette prosjekter som bystyrets medlemmer har brukt utrolig mye tid og krefter på.

Det er også etablert en samarbeidsavtale mellom Moss/Rygge kommuner, fylkes-kommunen, SVV, BaneNor og fylkesmannen. SVV hadde forespeilet politikerne at en mulighetsstudie for RV19, var under arbeide, og den skulle fremlegges før sommeren 2017. Slik ble det ikke. Vi fikk isteden en mulighetsvurdering. Etter min mening, uten klare faglige råd for trasévalg, men med et tilnærmet doblet kostnadsestimat.

Nå er, slik jeg forstår det, arbeidene med grunnundersøkelser igang, og det er åpnet for å utrede andre alternativer, enn det som var forutsatt etter konseptvalgutredningen, og man ser for seg en bypakke.

Jeg har imidlertid registrert at den avgåtte og den nye samferdselsministeren er tydelige på at det er opp til kommunene hvor stor andel innbyggerne må betale i bompenger. Da bør vi vurdere å lage RV19 som et enkeltprosjekt, dvs. en forholdsvis kort tunnel.

Vi må gå i dialog med SVV om bompengeandel og hvor disse skal innkreves. For meg, vil det være naturlig å se på avkjøringsrampene på E6 og fergetrafikken.

Da blir det ikke behov for bomring, og det vil også være helt urimelig for å finansiere en riksvei!

På gårsdagens møte om IC gjennom Østfold i Råde, kom det klart frem at man nå vil se på mulighetene for å fravike kravet om å bygge nordfra og sydover. Det er det også åpnet for i NTP. Det kan hende at man velger å bygge i Sarpsborg og Fredrikstad først. Der er tanken at vei og bane skal bygges samtidig.

Selv om ingen har sagt det direkte, bør vi være oppmerksomme på muligheten av at RV19 kan lide samme skjebne som Råde nå kan få.

Det haster med «å slutte rekkene». Minner igjen om at det er mulig å starte byggingen før pengene bevilges av Stortinget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags