Son, seniorer og Ørajordet

Ørajordet: Ved broen over Hølenselva ligger området som kan benyttes til en variert bolig                 utvikling i sonssamfunnet.

Ørajordet: Ved broen over Hølenselva ligger området som kan benyttes til en variert bolig utvikling i sonssamfunnet.

Av
DEL

DEBATTVi har vært i gjennom krevende tider og vi er en stor takk skyldig til alle som har stått på og ivaretatt alle viktige samfunnsfunksjoner. Heldigvis ser det ut til at vi over tid kan komme tilbake til normalsituasjonen. Mye vil sikkert endre seg, men de samfunnsutfordringene vi hadde før Korona krisen er der fortsatt. Det kan nå være tid for å komme igang igjen.

For ett år siden hadde vi et innlegg i Vestby Avis og Moss Avis sammen med tidligere leder av eldrerådet i Vestby, Erik Såheim, som dessverre har gått bort. Tiden er nå moden for å følge opp saken.

Vårt poeng den gang som nå, er at vi får et sterkt økende antall eldre. Dette blir merkbart allerede fra 2025 når de store etterkrigskullene fyller 80. Som vi nevnte sist, er det i senere tid levert flere utredninger som tar for seg eldre med moderat omsorgsbehov. Mest sentral er Grund Utvalget som konkluderer i sin rapport at det vil være det beste for eldre å bo hjemme så lenge som mulig, dvs mestre hverdagen sin hjemme med noe hjelp når det er nødvendig. En viktig del av en fremtidig eldre strategi blir å finne boformer som er mest mulig tilpasset eldres hverdagsliv og derigjennom redusere behovet for bl.a omsorgsboliger. For det offentlige vil dette gi betydelige besparelser, noe som nå kanskje er viktigere enn noensinne.

Vi ser at flere kommuner når følger disse tankene om å tilrettelegge for seniorboliger. Vi trakk tidligere frem de prosjekter i Larvik og Stavanger. Signaturhagen, som har interesse av å utbygge Ørajordet, har nær ferdigstilte prosjekter i Færder kommune og på Kongsberg. Nærliggende kommuner vurderer ulike prosjekter, og det er interessant å se at det i Bjørvika i Oslo er planlagt for sentrumsnære seniorboliger.

Hva mener vi med seniorboliger. Disse er typisk selveierleiligheter med nedre aldersgrense for beboere. De har sameie, har fellesområder og har konsepter som tilbyr tjenester og dette gir også anledning til felles aktiviteter. Tilbakemeldingene for denne boformen er at det gir et sosialt tilbud med tilhørighet i et fellesskap. Den største gevinsten er den trygghet dette Sosial ensomhet nevnes ofte som et stort problem for eldre. Det viktigste for mange er likevel at de bor sentrumsnært med grei adkomst til butikker, helsetjenester og kafeer. For det offentlige gir denne boformen en klar økonomisk gevinst. Først for eldre blir boende hjemme enn de ellers kunne ha gjort med hus og hage som må vedlikeholdes, men også fordi flere kommunale hjemmebesøk kan gjøres samtidig.

Et godt samfunn krever at det gir plass til alle i ulike faser av livet I Son har vi hatt en utbygging hvor det først og fremst har gitt muligheter for familier med barn og unge til å bo i eget hus med hage. For at vi fortsatt skal kunne ønske unge familier velkommen til Son kan vi ikke bare bygge mer, men finne løsninger som legger til rette for et mobilt boligmarked. Boligblokkene i Havnegata viser på mange måter at voksne sons beboere flytter inn og frigir hus og hage til nye familier. Behovet er og blir større for boliger av denne art. Ved å bygge seniorboliger på Ørajordet vil gi et utvidet tilbud som bidrar til et mobilt boligmarked. Dette vil også bevare omliggende naturområdet til glede for Mange Mener at utbyggingen i Son i for stor grad preges av utbyggers ønsker. En utbygging av seniorboliger vil være basert på et dokumentert behov basert på statistisk sentralbyrås beregninger av den demokratiske utviklingen i Vestby kommune. Gjennom alle år har de eldre vært sentralt bilde i nærmiljøet i Son, og slik bør det være i fremtiden også

Hvorfor Ørajordet. Først og fremst ligger Ørajordet med gangavstand til sentrum med de tilbud og mulighet for aktiviteter som eldre ofte ønsker. En utvikling på Ørajordet bør også være greit realisere. Kommunedelplanen har avsatt området til sentrumsformål og kommunen har inngått avtale hvor den forplikter seg til å regulere tomten. Dette arbeidet skulle vært ferdig i 2017, men i behandlingen av forhåndsforeleggelsen i 2018 ble planene delvis barbert med tanke på at det var nødvendig å sikre at fylkesmannens føringer for planarbeid ble fulgt. Dette var allerede godt ivaretatt i kommunedelplanen av 2015 og i oppfølgingen fra 2019. Det bør derfor ikke være noen hindringer for ferdigstillelsen av planarbeidet. Mange er opptatt av trafikkbelastningen i Son. Vår oppfatning er at seniorboliger gir mindre trafikk enn normalt , det er muligheter for bil pool og at det er god busstilgang til området. For ordens skyld nevnes at statens vegvesen bekrefter i 2018 at trafikkanalyser som hensyntar utbygging av Ørajordet ikke vil utfordre vei kapasiteten Et alternativ som ofte er fremmet er at en omkjøringsvei nord for Son må ferdigstilles før ytterligere utbygging skjer. Vi kan ikke se at den lar seg finansiere i overskuelig fremtid og moderat utbygging over elva på Ørajordet kan gå sin gang nå.

Vi vil ikke påstå at Ørajordet er det eneste alternativet for seniorboliger i Son, men vi synes det er ville være det beste og at vi nå bør ta vare på den muligheten vi har til å tilby variert boligbygging som ivaretar de demografiske utfordringer og samtidig skaper mobilitet i boligmarkedet. Nasjonalt har de fleste politiske sluttet seg til at det er nødvendig å tilby mer varierte boligformer. Vestby Arbeiderparti har gitt klart uttrykk for at det blir lagt til rette for dette i Son på Ørajordet. Vi håper at alle partier har det samme syn.

LES OGSÅ:

Om utfordringer knyttet til eldreomsorg i Son

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags