Sier nei til Kambo og ja til Såstad

Bede løsning: Kronikkforfatter Jonathan Parker viser til et annet hensettingsalternativ for tog og argumnterer med bedre samfunnsnytte.

Bede løsning: Kronikkforfatter Jonathan Parker viser til et annet hensettingsalternativ for tog og argumnterer med bedre samfunnsnytte. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

ByutviklingBedre Byutvikling Moss vil med dette protestere både mot foreslått saksbehandling av planprogrammet og innhold. Vi vil i tillegg foreslår en alternativplassering av hensettingsspor.

Vi ber om at denne henvendelse ses i sammenheng med behandlingen av spørsmålet om kvalitetssikring av Myraalternativet som skal fremmes i formannskapet i Moss den 30. oktober.

Saksbehandling:

Vanlig saksgang for oppstart av et planprogram er at:

  • Tiltakshaver og kommunen ber om innspill fra innbyggerne/berørte/høringsinstanser med seks ukers frist.
  • Etter utgått frist siles innspillene av administrasjon som utarbeider en saksutredning med eventuelle forslag til tilleggs-alternativer og -temaer som bør utredes.
  • aken behandles i kommunestyrene i Moss og Rygge eller fellesnemda.
  • ølge Inger-Lise Skartlien i møtet i Rygge den 08.10.18. må innspillene innsendes lenge før gjeldende frist slik at innspillene kan bearbeides og behandles i Rygge formannskapet før fristen utgår. Den skal ikke behandles i det hele tatt i Moss.

Med dette opplegget overlates til BaneNOR å kun hensynta innspill de selv liker.

Vi mener at kommunens behandlingsfrist må forlenges med minst en måned for å sikre kommunene mulighet til å styre hva som skal utredes. Spørsmål om kvalitetssikring av Myraalternativet er planlagt fremmet i Moss den 30. oktober og BBM mener at disse sakene bør behandles samlet i fellesnemda etter det.

Planens innhold:

Vi er sterkt imot plassering av hensettingsspor på Kambo eller Halmstad. Hensettingssporet på Kambo ligger nord for endestasjon Moss og vil bidra til å tette igjen en snart overbelastet del av dobbeltsporet med tomkjøring av tog sydover til Moss. Hensettingssporet på Halmstad ligger hele 10 kilometer syd for Moss og innebærer unødig mye tomkjøring av tog, dvs sløsing med arbeidstid og energi og unødvendig støybelastning for befolkningen langs sporet.

Vedtatte dobbeltspor og foreslåtte hensettingsspor ved Kambo og Halmstad stasjon er i strid med en rekke statlige retningslinjer om at områdene rundt Intercitystasjoner skal i størst mulig grad brukes til knutepunktutvikling.

Dette skyldes behov for størst mulig reduksjon i bilbasert transport for å redusere klimagasser med 45 prosent og stoppe overskridelse av vedtatt klimamål på 1,5 grad. Hensettingsspor er arealkrevende, inneholder ingen boliger og gir få arbeidsplasser. De hindrer enhver form for knutepunktutvikling i nærheten. Vi viser også til negative konsekvenser for omgivelsene som er listet opp i planprogrammet.

I følge høringsutgaven av planprogrammet er hensettingspor ved Såstadskogen silt ut fordi det beslaglegger mye dyrka mark, er i konflikt med fornminner og krysser kulturvernområdet.

Den er også i konflikt med vedtatt dobbeltspor og vil tvinge fram kostbare endringer til den. Dette kommer i tillegg til alle ulempene som Bedre Byutvikling Moss allerede har påvist med vedtatte IC bane.

Alternativforslag:

Med Myraalternativet er det mulig å plassere hensettingssporene slik at de ikke krysser kulturvernområdet og unngår fredete kulturminner i området. Løsningen beslaglegger bare 15 mål med dyrka mark.

Sporområdet er langt nok til å ta doble togsett og er plassert langsmed kotene for å minimalisere terrenginngrep. Området vil være nedsenket i terrenget med en tre meter høy skråning mot øst. Dette sammen med en 250 meter bred stripe med skog vil skjerme bebyggelsen på Såstad fra støy og forurensning.

I tillegg foreslår vi at det investeres i et mobilt spyle- og vaskeanlegg som skjermer mot støy og samler opp mest mulig forurensning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags