Pekeleken- om togparkering: Kambo er det beste alternativet!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATT Kommunene har lenge forsøkt å unngå å peke på hverandre. Når så pekingen først har begynt, slenger jeg meg med på leken:

KAMBO nord er det beste alternativet!

«Kamboalternativet» som nå er flyttet nordover ligger 1,4 km nordover fra Kiwi rett nord for på grensen mellom Moss og Vestby og 0,5-1 km sør for E6-brua over jernbanen sør for Sonsveien og rett nord for kommune-/fylkesdelet der er det litt små smale uveisomme jorder, men mest skog, fjell og knauser. Det bør også kunne legges litt lenge sør; - 0,6km nord for Kiwi-Kambo og sør for kommune-/fylkesdelet der det bare skog i en liten dal som ligger inneklemt med bare en driftsvei langs jernbanen og en fin bekk, og delvis under en høyspentledning 2-300m øst for Osloveien og 2-300m vest for E6. Her vil det ikke bli verken støy eller visuell plage for nær sagt noen.

Kambo-nord/Søndre Rød er best på følgende måte:

Området ligger mellom Fylkesvei og E6-motorvei. Dvs. at det ikke er særlig attraktivt eller aktuelt å bygge bolighus her. Det ligger IKKE inne i planområde for boliger i kommuneplanen verken nå eller i de alternativer som foreligger til rullering nå. Det vil ikke være attraktivt å bygge ut dette til boligformål i alle fall også fordi det ligger nærme E6 og under en høyspentlinje. Sør for kommunegrensen er det kanskje én bolig som får innsyn og nord for grensen er det to gårder og noen få bolighus/hytter som kan kunne se området. Områdene, både i Moss eller Vestby ligger langt fra Knutepunktsområdene som er beskrevet i forslaget til kommuneplan som nå ligger til vurdering.

For alternativet nærmest Råde sentrum (Kjellerødåsen), er selve hensettingsområdet det eneste ledige område til Karlshus som ikke er dyrkbart areal, og som dermed i lang framtid er et boligreserveområde nær framtidig jernbanestasjon, men uten høyspent og E6-støy.

For Gon er det aktuelle arealet ganske tett på Halmstad og vil kunne påvirke flere tusen mennesker som allerede er vel etablert, - ikke bare kanskje etablert.

Løkenhøgda vil ikke bli et boligområde i seg selv, men det ligger så åpent av det vil påvirke flere hundre boenheter langs RV-118.

Av de fire alternativene er Kambo det området som tar det absolutt minst verdifulle jordbruks- og matproduksjonsarealet. Det er faktisk slik at de aktuelle områdene sør for Moss har en vesentlig større matproduksjonskvalitet enn jorda på Kambo nord og Søndre Rød. Og om man skulle komme til å ta et større areal på Kambo nord/Søndre Rød enn på andre områdene, så har det veldig liten matproduksjonsverdi.

Området er ikke særlig eksponert ut over seg selv og vil ha absolutt minst påvirkning på kulturlandskapet. Både alternativene i Råde og Rygge vil ha store omkringliggende områder som vil se og høre det som skjer der. «Halve Råde» vil f.eks. se Løkenhøgda helt fra Jonsten og Råde Graveservice til Kurefjorden (i 3-4 km omkrets i 270 graders omkrets), og Gon midt i det åpne kulturlandskapet i østre Rygge vil synes for store deler av Halmstad og helt til Kurefjorden. Alternativene i Råde er jomfruelige områder i et svært verdifullt kulturlandskap.

Støy er vesentlig, både lyd og lys. I så måte er et dalsøkk slik som på Kambo nord- Søndre Rød svært egnet. Og både Gon og Løkenhøgda er svært utsatt for å kunne påvirke store områder både med mennesker og i store LNF-områder. Det er også slik at strekningen Søndre Rød/Kambo – Moss kommer til å ha så stor frekvens av togtrafikk at de må ha støyreduserende tiltak i alle fall. Kambo/Søndre Rød vil altså ikke påføre ekstra støy, men det vil man gjøre langs de 13,5 km fra Moss til Råde.

Undersøkelser som er gjort den seneste tid har vist at det faktisk både driftsmessig og teknisk sett er mulig å legge anlegget på Kambo, selv om det ligger nord for Moss. Metoden med over- og underkjøring gjør det gjennomførbart og vesentlig mer sømløst enn først fryktet. Og det vil IKKE hindre det store antallet av tog som skal gå fra Moss.

Det er minst kulturminner i Kambo-området, spesielt sammenlignet med Råde alternativene og særlig Løkenhøgda. I tillegg til inngrep i et unikt landskap, er arkeologi en av årsakene til at Østfold fylkeskommune mener at områdene i Råde er de minst egnede områdene for en slik tog parkering. Kambo blir derimot betraktet som det mest skånsomme alternativet.

Området i Kambo vil ta bare litt mer areal men mindre verdifult enn områdene i Råde. Området som vil tas nord for Kambo er nærmere 150 dekar enn 200 dekar og ikke 1.200 dekar som er rammen for det området man kan planlegge innenfor og er ikke å forstå som nedbyggingsområde. For et 70-100 dekar område i Råde er det båndlagte planleggingsområdet nær 800 dekar. Men i tillegg ligger begge områdene i Råde et stykke fra selve linjen (600m for Løkenhøgda og 1200m for Kjellerødåsen) og vil beslaglegge dg areal på 40-60 dekar for Kjellerødåsen til skinner og tilførselsveier mellom linjen og selve tog parkeringen. Dvs. at områdene i Råde ligger på opp mot samme antall dekar som Kambo-alternativet, men i åpent landskap på svært god matjord. Det er fotavtrykket inn og ut av tog parkeringen og av selve området samt hva slags areal som beslaglegges som betyr noe.

Det finnes hule eiker også innenfor planområdene i Råde slik som i Kambo-nord/Søndre Rød, men hule eiker produserer ikke mat.

Det er større fare for sjøørretbekkene i Råde og Rygge enn den på Kambo-nord/Søndre Rød. Den på Kambo kan enklere legges i rør der hensettingssporet skal være uten at det påvirker sjøørreten. Nedslagsfeltet, særlig i Råde, er mye vanskeligere å kontrollere fordi vannet og eventuell forurensning renner mange veier mot ørretbekkene.

I tillegg er det en fare for at hensettingsanlegg i Råde og Rygge vil kunne utgjøre en risiko for store områder av verdifull matproduksjon av grønnsaker og poteter som har høy verdi. Det er ikke en risiko i Kambo/Søndre Rød.

Sist, men ikke minst har Bane Nor vært tydelige på at de ønsker plassering nærmest mulig endestasjonen Moss. Dette for å unngå kostander knyttet til tomtogkjøring, men også skade på miljø og unødvendig støy fra tog som må kjøre frem og tilbake lange avstander. Kambo er det området som ligger nærmest Moss stasjon (ca. syv km) og vil dermed også påføre togselskapene minst kostnader i årlige driftskostnader.

Det er av og til vondt å se at man må ta et område nær en selv til fellesskapets beste, men dette er det beste området for et slikt formål og gjør minst skade.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.