På kant med fornuften

I endring: På denne tomten på Søly vil Frelsesarmeen bygge boliger. foto: espen vinje

I endring: På denne tomten på Søly vil Frelsesarmeen bygge boliger. foto: espen vinje

Av
DEL

MeningerNaboer til utbyggingstomten på Søndre Jeløy har merket seg følgende kommentar fra møtet i Teknisk Utvalg torsdag 5. desember, referert i Moss Avis: – Prosjektet er omstridt, men det kommer ikke tre små hus her, advarte Gretha Kant.

Advarte folk i bydelen om Jeløy-utbygging: Blokker blir ikke til tre små hus ...

Vi som var til stede under behandlingen, kan bekrefte at hun er riktig sitert. Hva slags argument er dette? Ingen vi kjenner, som har uttalt noe om denne utbyggingen, har foreslått noe i nærheten av dette.

Frykter enda mer trafikkaos over Kanalbrua: Ny drabantby med flere blokker på Søly

Krav?

Har Gretha Kant selv stilt noen krav til utbygger i denne prosessen? Stemte Gretha Kant for å sende forrige forslag i retur, eller mener hun at det vi fikk presentert, var tilfredsstillende? Eller kan utbygger selv bestemme utformingen uten innblanding? Dere må selvsagt velge de politiske argumentene og strategiene dere finner formålstjenlige for saken, men vi som bryr oss om dette, synes slike synspunkter er ganske stusslige å høre fra en slik erfaren politiker. Vi må legge til grunn at hun faktisk mener det hun sier.

Krever folkemøte om Jeløy-blokker: En hel bydel reagerer på storstilte byggeplaner

Gretha Kants andre argument for å få denne saken vedtatt nå, var at «det hadde tatt så lang tid». Nok en gang, hva slags argument er dette? Så vidt vi kan se, så har saksbehandlerne i kommunen gjort jobben så raskt som det kan forventes i en så omfattende omreguleringsprosess. Det er utbygger som har brukt tid her. Det er ganske vanskelig å finne noe fornuft i dette argumentet. Hva er Kants forslag til prosedyre og tempo? Respekterer hun ikke de normale og lovpålagte forvaltningsprinsippene som skal følges i slike saker?

Naboene er ikke bønnhørt: Frelsesarmeen vil bygge 100 nye boliger på Jeløy

Forvirret?

Kant er ikke alene om å etterlate et litt forvirrende inntrykk av hvordan Teknisk Utvalg jobber. I Moss Avis 4. desember kan vi lese: Lederen av teknisk utvalg, Tomas Colin Archer, har påpekt at «planleggingen av dette prosjektet har kommet for langt til at man kan si nei nå». Er det slik at det er gitt løfter til utbygger som dere nå er fanget av? Forventer utbygger at dette vil bli lagt ut på høring og deretter vedtatt? Er dette også støtte til det synet at det har gått så lang tid at nå er det viktigere med byggestart enn hvordan sluttresultatet ser ut? Skjellsand og lamellblokker

De argumenter som fremføres, oppfattes ikke å være en del av det vi trodde skulle være en demokratisk kommunal prosess, der naboers synspunkter og innspill var viktige. For oss er det ganske mye imellom det som nå ligger på bordet, og et nei til utbygging. Noen har ytret, og med full rett, at utbyggingen burde stilles på vent til trafikksituasjonen på Jeløya er løst, men vi har ikke hørt at noen i nabolaget er imot utbygging med boliger på tomta, nå eller senere.

Frelsesarmeen ser mot himmelen – naboene er forbannet: Refs for ruvende utbygging

Kanskje det nye utvalget skulle stoppe litt opp og benytte anledningen til å tenke igjennom hvorfor de sitter i disse posisjonene. Vi som har stemt dere inn, synes det er tid for dialog. Tid for å lytte til oss som bor på Søndre Jeløy. Historien om innbyggernes medvirkning i byggeprosjekter i Moss, vil antakelig ikke skrives som en hyllest til dagens ansvarlige politikere. Holder vi oss med politikere som gir konsesjoner til utbygger uten at vi har fått anledning til å mene noe?

Føringer

Høsten 2017 ble det i saksframlegget til TU 31.08. gitt flere klare føringer for å gå videre med planarbeidet. «Byggehøydene må tilpasses strøket, ...» og «Det må legges vekt på gode estetiske løsninger og kvalitet i materialvalg.» Dere som fulgte med fra start, vet at det utbygger la fram i et folkemøte for to år siden, ble slaktet. Verken Kant, Colin Archer, eller andre medlemmer av utvalget tok seg bryet med å være til stede i dette folkemøtet. Var det en tilfeldighet, eller en bevisst prioritering? I saksframlegget til TU datert 26.02.2019 viser rådmannen til de forutsetninger som ble gitt allerede i august 2017. Og rådmannen « ... mener at fem og seks etasjer gir en uønsket høy tetthet.» Rådmannen skriver om tilpasning og typologi « ... at blokktypologien vil medføre en for høy grad av urbanisering sett i lys av områdets karakter. Selv om det finnes noen andre eksempler på fortetting i nærområdet er det likevel ingen tvil om at planområdet ligger i et småhusområde, og de landskapsmessige forholdene medfører at det ikke er noen visuell tilknytning til for eksempel Glassverket, eller Sjøbadet Park, ….». TU sluttet seg i møtet i mars 2019 til rådmannens innstilling, og planforslaget ble som helhet avvist og returnert utbygger for å utarbeide et helt nytt forslag.

Frels oss fra egenrådige utbyggere og dominerende arkitektur her på øya

Vi vil for vår del også vise til at i det urbaniserte Sjøbadet Park er det ingen blokker/lameller som er høyere enn fire etasjer, og alle garasjeplasser er under laveste gateplan.

Utvalg

Det prosjektet vi nå ser beskrevet, er ikke vesentlig endret; redusert fra 6 (!) til 5 (!) etasjer. Nå må vi sette vår lit til at et nytt utvalg også ser dette. Dersom det nye utvalget vedtar det som er innstillingen fra administrasjonen, så er det synd. Vi ser imidlertid fram til et godt besøkt folkemøte som kan videreføre prosessen fram til et resultat som både vi som bor på Søndre Jeløy og utbygger kan være fornøyde med.

Men også til dette må vi forundret lese utvalgslederens kommentar i Moss Avis 3. desember 2019. “Jeg mener jo at et møte om denne byggesaken bør begrenses til dem som har klagerett. Det betyr naboene og Søndre Jeløy Vel.” Tomas Colin Archer mener altså at det bør være begrensninger på deltakelsen i et folkemøte? Han vil innføre adgangsbegrensning på et møte som skal arrangeres for å gi berørte en stemme i saken. Er Colin Archer redd for at møtet vil stormes av folk som er likegyldige til det forslaget som skal diskuteres?

Svar til Søndre Jeløy Vel

Et vennligsinnet forslag fra oss som følger saken, er at en sosialdemokrat legger til grunn at de som ønsker å komme på dette folkemøtet, er mennesker som mener noe om saken, og derfor er berettiget til å være til stede. Folkemøter er ikke klageorganer, de er folkemøter, og deltakerne representer stemmer som er viktige å lytte til.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags