Om politikk i viltre, vakre Våler

Av
DEL

KRONIKKEtter konflikten om kommunereformen, roet politikken seg i Våler. Vi opplevde en tid der Vålers politiske flertall trakk seg fra all debatt om en storkommune i mosseregionen. I dragsuget av kommunestyrets vedtak 17. desember 2015 om at «Våler kommune ønsker ikke å delta i den videre prosessen med forhandlinger med sikte på å inngå en avtale om kommunesammenslåing i mosseregionen», sa flertallet i kommunestyret opp rådmannen. Det spilte ingen rolle at han hadde sørget for gode økonomiske resultater. Muligens fikk han avskjed fordi han kom med advarsler om at det ville komme vanskeligere økonomiske tider for Våler?

I Våler kommunes Årsberetning for 2014 under «Styringssignaler» skrev han blant annet: «Rådmannen minner samtidig om at gjeldende økonomiplan legger opp til store underskudd de kommende år, dette til tross for at det er lagt inn budsjettavlastende tiltak som så langt ikke er utredet – og følgelig heller ikke bekreftet realiserbare». Han fulgt opp med nye advarsler i Årsrapporten året etter (2015) der han skrev at «det må forventes at bemanningen innen stab -støtte - administrasjons - og/eller ledelsesfunksjoner må styrkes i de nærmest år, for å sikre både forsvarlig drift og kommunens økonomi som stadig mer er utfordret».

Heller ikke den konstituerte rådmannen i 2016 fikk noen reaksjon selv om han i årsrapporten skrev «at de siste tre årene var unntaksår og ikke må skape forventninger til fremtidige resultater». Han minnet om at «vedtatt økonomiplan legger opp til underskudd hvert år».

Det var først da de tillitsvalgte i Våler kommune reagerte gjennom et brev 25. november 2019 til ordfører, formannskapet og de politiske partiers gruppeledere at det kom reaksjoner. I brevet kom det kritikk av rådmannen, og de tillitsvalgte uttrykte bekymring for kommunens økonomi, økonomistyring og personalpolitikk.

Det overraskende var at ordførerens første reaksjon på brevet var å kritisere de tillitsvalgte for at de ikke hadde henvendt seg til rådmannen. Ordføreren ville ikke behandle brevet som blant annet pekte på bekymring over kommunens økonomi og økonomistyring. Han sa til Moss Avis 02.12.2019 at «jeg er overrasket over at brevet er sendt til oss folkevalgte og ikke direkte til rådmannen som er riktig tjenestevei».

Jeg mener at de tillitsvalgtes bekymring for «kommunens økonomi og økonomistyring» er politikernes ansvar og må behandles av dem. Når det skyldes på «gamle og dårlige rutiner og systemer» for at det er brukt 18 millioner kroner for mye i 2019 sier de tillitsvalgte at: «Disse rutinene og systemene har fungert bra i mange år».

At Våler, etter årets valg, har fått flere partier i kommunestyret, tror jeg vil bidra til mer politisk debatt. Til nå har Høyre vært alene om å stille spørsmål om posisjonens politikk. Nå vil Høyre få «hjelp» av Frp, SV og Rødt i å følge med på hvilken politikk Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti legger opp til.

Skillet mellom posisjonspartiene og opposisjonen erfarte vi i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2020. Sp, Ap og Krf trykket rådmannens budsjettforslag til sitt bryst og gikk god for de makrotall som ble lagt fram. Det ble vist til et brev som rådmannen har sendt til de politiske partiene. Det er ikke offentlig kjent hva det går ut på. Jeg trodde at alle dokumenter som har med arbeid knyttet til budsjettarbeid å gjøre er offentlige dokumenter. Men det er ikke tilfellet i Våler.

Budsjettdebatten endte med at Sp, Ap, Krf og Frp fattet et vedtak som overlater til rådmannen å styre kommunen fram til juni 2020. Takket være det ukjente brevet støttet Frp posisjonen i budsjettbehandlingen. Vedtaket lyder; «Rådmannen gis i drifts- og investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom alle rammeområdene. Budsjettjusteringen må skje innenfor kommunestyrets vedtatte årsbudsjett 2020. Rådmannen kommer tilbake med detaljert budsjett innen juni 2020. Det foretas da budsjettjusteringer» Med andre ord er det rådmannen som styrer og bestemmer over hva som skal gjøres i «Ville, Vakre, Våler» fram til kommunestyret avholder sitt møte i juni 2020. Så får vi håpe at administrasjon og politikerne får orden på økonomien før de store utgiftene til gymnastikksal i Svinndal og skole i Kirkebygda kommer.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags