Verdiskapning og miljø i Værla

Av
DEL

LESERBREV Plan, bygg og teknisk utvalg skal i møte 21. april ta stilling til søknad fra Rockwool om dispensasjon fra krav til detaljregulering ifm. at industribedriften i Værla ønsker å bygge tak og vegger over steinmasser, som utgjør råstoffet i produksjonen og i dag mellomlagres under åpen himmel i havna. Rådmannen går i sin innstilling inn for å avslå søknaden. Viktige hensyn taler likevel for å innvilge dispensasjon, men med en klar forventning om at bygningene skjermes med beplantning og får tak med grønnstruktur og/eller solceller.

Bakgrunnen for det omsøkte tiltaket er at bedriften har gjennomført en betydelig investering for å gjøre sin produksjon av steinull til isolasjon mer energieffektiv og miljøvennlig. Den nye elektriske produksjonsovnen, som skal stå klar sommeren 2020, krever tørre steinmasser, som innebærer at mellomlagringen av disse må skje i overbygde bulkbinger. Den elektriske ovnen erstatter bruk av koks, og reduserer klimautslippene fra bedriften med 80 %, som betyr en reduksjon i de samlede utslippene innen kommunens grenser på 15 %. Klimaplanen for Moss legger opp til at de samlede klimautslippene i kommunen skal reduseres med 60 % innen 2030 (i forhold til referanseår 2016). Tiltaket fra Rockwool vil være et vesentlig bidrag til å nå dette målet.

Den nye teknologien vil også redusere avfallet fra produksjonen med 90-95 prosent, og vil i tillegg sette Rockwool i stand til å håndtere og resirkulere steinull fra byggeplasser. Ifølge bedriften vil den med dette bidra til den framvoksende sirkulærøkonomien i landet, der avfall fra en virksomhet brukes som ressurs i en annen.

Det er avgjørende at vi har industri og virksomheter i kommunen som posisjonerer seg for det grønne skiftet, og som på den måten er med og sikre bærekraftig verdiskaping og grønne arbeidsplasser i kommunen. Rødt kan vanskelig forsvare å sette 130 arbeidsplasser og inntekter for kommunen på spill, ved å si nei til et tiltak som gir store klima- og ressursgevinster, og som dermed bidrar til viktige mål og tiltak som kommunen selv tar til orde for i klimaplanen.

Det er også vanskelig å se at overbygde bulkbinger ikke er «havnerelatert virksomhet», og sånn sett går på tvers av områdeplanen for havna, slik rådmannen hevder. Her er det snakk om en virksomhet som allerede i mange år har foregått i Moss havn, der steinmasser, som utgjør råstoffet i Rockwools produksjon, fraktes med båt til kai, losses og mellomlagres på annet sted i havna, for siden å transporteres til bedriftens produksjonsanlegg like ved. Når vi støtter tiltaket, er det også i tråd med det som hele tida har vært Rødts havnepolitikk, nemlig å bidra til utvikling av en kompakt og miljøvennlig havn, som er rettet mot å serve lokalt næringsliv.

Det er også verdt å merke seg at tiltaket med overbygging av steinmassene, vil bety redusert støy fra behandlingen av steinmassene. Et annet pluss er at de overbygde bulkbingene vil skjule steinhaugene som i dag ligger åpent i dagen. En alternativ bruk av arealet til oppstilling av kontainere, vil heller ikke være noen pryd for øyet.

Rådmannens innvendinger mot tiltaket er likevel vesentlige, ikke minst når det gjelder landskapsvern og friluft: Som Fylkesmannen påpeker, vil tiltaket med bygninger på 15 meters høyde (som er innenfor formålsavgrensningen på maks. 16 m) og stort flateareal (til sammen 2780 m2) endre landskapsbildet og redusere opplevelsesverdien for naboer og turgåere, både i Værla og på den delen av Jeløya som vender mot Værla. Det er heller ikke heldig at en dispensasjon vil frata berørte parter og allmennheten den muligheten til å framlegge sine synspunkter før vedtak, som en prosess med en helhetlig detaljregulering gir.

Vi mener også det er uheldig at søknad om dispensasjon kommer så sent, nemlig etter at investeringen er gjort, og på et tidspunkt da videre drift, ifølge søker, er avhengig av at de får ta den nye teknologien i bruk.

Vi mener likevel det er riktig å innvilge søknad om dispensasjon fra krav til detaljregulering og gi rammetillatelse til oppføring av overbygde bulkbinger, fordi de tapene et avslag vil påføre arbeidsplasser, bærekraftig verdiskaping og klima er så store.

Samtidig vil Rødt foreslå at utvalget ber kommunens administrasjon gå i dialog med tiltakshaver om å avbøte den visuelle skaden på landskapet ved å plante hurtigvoksende trær/vegetasjon rundt bygningene og utnytte takene til grønnstruktur, gjerne kombinert med solceller. Administrasjonen bør også se på muligheten for å gjøre dispensasjonen tidsbegrenset, som tiltakshaver har uttrykt vilje til å akseptere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.