Mark- och miljödomstolen i Sverige har avsagt sin dom, og den kan ikke ankes. Dommen pålegger den som bygger vindkraftverk - verksamhetsutövaren eller på norsk konsesjonæren, å stille full økonomisk garanti for kostnader for opprydding og tilbakeføring av vindindustriområdet samt evt. miljøskade når det skulle bli behov for dette.

Domstolen pålegger utbygger å stille denne garantien allerede før byggingen starter.
I Norge krever NVE at det skal settes av midler til tilbakeføring i løpet av det 12 driftsåret. I disse 12 årene er det grunneier som må bære ansvaret for evt. opprydding hvis vindkraftselskapet går konkurs. Og siden riving og tilbakeføring vil koste flere millioner pr vindturbin vil nok konkurs være utgangen for de fleste. Og om kommunen da ikke vil ha en spøkelses-vindpark stående og forfalle så må kommunen ta den kostnaden.

I en stor undersøkelse, som omfattet flere tusen vindturbiner, ble reell levetid anslått til 12-15 år, og det er stor risiko for at det ikke er penger igjen å sette av til opprydding når 12 års perioden er over.

Olje- og energidepartementet (OED) skal i disse dager vurdere om de skal overkjøre de kommunale vedtakene om nei til vindindustri Marker og i Aremark. Går OED inn for utbygging så betyr det med dagens lovgivning at de pålegger de respektive kommunene en økonomisk risiko de ikke vil klare å innfri uten å pådra seg en gjeld på både to og tresifrede millionbeløp.

Dette er statlige overgrep som kommunene ikke kan finne seg i og det er åpenbart at denne dommen må få konsekvenser i Norge. Det er etablert et felles sertifikatmarked i de to land.

Et så viktig element som sikkerhetsstillelse kan ikke håndteres forskjellig. Når vi ser den elendige økonomien som eksisterer i vindindustrianlegg, vil det være naivt å tro at det kan stilles tilfredsstillende sikkerhet etter 12 år - for ikke å snakke om bankgaranti.