Gå til sidens hovedinnhold

– Den allerede vedtatte traseen gjennom byen blir bygget uten mulighet for godstransport - hva betyr det for Moss?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rapport fra regjeringsoppnevnt ekspertutvalg gir helt nye føringer for jernbane – hva innebærer det for Moss? Med høringsfristen 1. oktober(!) betyr det at det nyvalgte kommunestyret, som først blir innsatt etter høringsfristen, ikke vil kunne påvirke dette. Det er helt opp til de regjerende partier med Arbeiderpartiet i spissen.

Den allerede vedtatte traseen igjennom Moss blir bygget uten mulighet for godstransport. Traseen igjennom Moss har ikke kapasitet for gods på bane, selv ikke gods fra kjøl til bane over Moss havn er det kapasitet for.

Spørsmålet blir da, hva betyr det for Moss når traseen igjennom Moss ikke håndterer både persontrafikk og godstransport?

Ekspertutvalget oppnevnt av Samferdselsdepartementet i juli 2018 har fremlagt sin rapport: Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet. Rapporten inngår som en del av det faglige grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan 2022–2033. Høringsfrist er 1. oktober 2019, og Østfold fylkeskommune er høringsinstans.

Moss må muligens tenke nytt

Ekspertutvalget vektlegger behovet for omlegging innen godstransport, og at jernbane er det eneste alternativ som i dag er «tilnærmet utslippsfri». Satsing på gods- og persontrafikk i en og samme trase må ansees som veldig sannsynlig – det er fremtidsrettet.

Det er meget fornuftig, både for miljøet, statlige satsing på klimavennlige løsninger og som forvaltning av samfunnets midler. Jernbanedirektoratets direktør, Kirsti Slotsvik, har den siste tiden kommentert rapporten, bl.a. med at man for jernbanefremføringen sør for Moss muligens må tenke nytt.

Til Byggeindustrien sier direktøren at hun mener at jernbanestasjoner skal ligge sentralt, mens hun til Aftenposten «mer enn antyder også at plassering kan komme andre steder enn i sentrum».

Skal vi ha to traseer gjennom Moss?

Dette reiser behov for avklaringer. Moss er i startgropen for å grave opp byen for ny jernbanetrasé og stasjon. Hva innebærer «mulige nye føringer» for jernbane sør for oss? Er det tenkt at vi skal ha to traseer igjennom byen vår?

Flere hundre mennesker er tvangsflyttet, og spørsmålet blir om resultatet med den nå vedtatte traseen igjennom Moss kun vil være å etterlate omfattende inngrep i by- og natur som store sår i landskapet.

I tillegg kommer sannsynlighet for henstillingsplass for tog (togparkering) som ingen vil ha og som kan ta viktige nærområder fra innbyggerne.

Med tanke på at det også er behov for å løse utfordringene med ny Rv19, vil det være ekstra utfordrende med en tredje store samferdselsutbygging igjennom en liten by.

Helt ny informasjon

Dette er helt ny informasjon, og intercitysatsing igjennom byen vår må igjen i fokus. Moss sine «regjerende» partier har til nå ikke vist vilje eller evne til å ta inn over seg annet enn sine egne standpunkt, og slik det fremgår nå – på tvers av ekspertutvalget.

Derfor er dette kommunevalget så utrolig viktig. Skal vi få muligheten til i det hele tatt å være proaktive og ansvarlige er vi avhengige av at velgerne bruker sin stemme til å bryte det langvarige flertallet til AP/H som har styrt Moss, på tvers av blokker og samarbeidsavtaler, og uten å lytte til innbyggerne. Da får vi muligheten til å rette søkelys og oppmerksomhet på realiteter og hva som er byens og innbyggernes beste – både nå og i fremtiden.

Med Østfold fylkeskommune som høringsinstans for den nye rapporten vil Ny Kurs at Moss sender inn sine innspill dit. Uavhengig om man er for eller imot den vedtatte traseen for jernbane må Moss kommune umiddelbart ta initiativ til en bred informasjonsinnhenting og formidling av denne nye informasjon som kan kaste lys over ovennevnte. Dette slik at så vel innbyggere som politikere kan få vite hva som mulig kan skje med byen vår.

Fra ekspertutvalget: Mandatet for ekspertutvalget har vært; hvordan skal vi sikre at vi utnytter mulighetene og samtidig unngår kostbare feilinvesteringer?

En viktig erkjennelse er at dagens vedtatte nasjonale transportplan (NTP) foreslår flere store investeringer som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Ekspertutvalgets hovedbudskap er at man bør tenke gjennom transportpolitikken og planene på nytt.

Har debatten sporet av?

Videre anfører ekspertutvalget at transportsektorens klimagassutslipp må reduseres., og at Norge må gjøre en vesentlig del av utslippskuttene i transportsektoren for å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene. I dag er jernbanetransport tilnærmet utslippsfri (elektrisk drift de fleste strekninger), mens det er betydelige utslipp fra veitransport, sjøtransport og luftfart.

Utvalget sier også at hensyn til norsk næringsutvikling og verdiskaping ikke må være førende i valg av enkeltprosjekter eller konsepter i store investeringsprosjekter. Utvalget ser at den politiske debatten ofte raskt flytter seg bort fra å diskutere transportbehovet, og alternative måter å løse dette på, til å argumentere for konkrete løsninger som gir stor politisk prestisje og velgeroppslutning.

Gjeldende konseptvalgutredning (KVU) nevner utvalget at utfordring i arbeidet med en KVU er at det kan legges politiske rammer som ikke åpner for reell vurdering av konseptuelt ulike alternativer. Hvis et bestemt tiltak blir definert som selve målet, gir det jo ingen mening å utrede alternative tiltak.

Kommentarer til denne saken