Prosessen rundt sammenslåingen av fire lokale domstoler til den foreslåtte Østfold tingrett har vært preget av mange hindre. Sammenslåingen har vært et av Domstoladministrasjonens viktige prosjekter med den såkalte intensjonsavtalen, inngått i 2019, mellom domstolledere og noen tillitsvalgte for funksjonærene for de fire tingrettene, som momentum i prosessen.

Den 30.04.20 fattet Innstillingsrådet for dommere (et uavhengig organ med sekretariat hos Domstoladministrasjonen) et vedtak om å innstille Sorenskriveren for Fredrikstad og Halden tingrett (som er leder av Innstillingsrådet for dommere) til Sorenskriver for Østfold tingrett. Vedtaket ble påklaget idet det ble vist til at medlemmene var inhabile ved behandlingen av innstillingen. Den innstilte trakk sitt kandidatur. Utlysningen ble innstilt.

Videre behandlet Stortinget spørsmålet om sammenslåing av tingrettene i Østfold den 28.05.20.

Innstillingen fra Justiskomiteen ble vedtatt av Stortinget med følgende vedtak (nr 635):

«Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en egen sak før sammenslåing av tingretter i Østfold og Romerike eventuelt gjennomføres, og at sammenslåing av disse tingretter stilles i bero frem til saken er behandlet.».

Domstolleder for Moss tingrett har i epost den 02.06.20 til Domstoladministrasjonen i forbindelse med Justiskomiteens behandling av endring i domstolstrukturen i Østfold blant annet uttalt følgende:

«…Uttalelser fra komiteen forrykker etter mitt syn grunnlaget for en videre prosess, slik det var forutsatt i intensjonsavtalen. Denne vil ikke kunne gjennomføres og følgelig er det ikke grunnlag for å stå ved den…..»

I høringsrunden til NOU 2019:17 : «Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven» (med høringsfrist 02.06.20) uttalte Sorenskriveren for Halden tingrett følgende om funksjonærenes syn på sammenslåingen:

«Saksbehandlerne ønsker nå ikke en sammenslåing av de fire tingrettene til Østfold tingrett».

Vedrørende funksjonærene i Fredrikstad tingrett har domstoleder for Fredrikstad tingrett anført i høringssvaret :

«Det er nå delte oppfatninger blant saksbehandlerne om en sammenslåing av de fire tingrettene til Østfold tingrett.»

Moss tingrett og Sarpsborg tingrett avga ingen uttalelse.

Både Moss og Halden kommune samt større deler av advokatstanden i Østfold er negative til en sammenslåing av domstoler i Østfold.

Som nevnt bygger sammenslåingen av tingretter i Østfold på en lokalt inngått frivillig intensjonsavtale mellom de berørte domstolledere og noen tillitsvalgte for funksjonærene. Det hele er imidlertid initiert sentralt av Domstoladministrasjonen.

I lys av den kritikk som ble reist av Stortingets flertall om sammenslåingen i Østfold er det nå svært lite sannsynlig at Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med et forslag om en fortsatt prosess for en slik sammenslåing. Noen har gitt uttrykt for at sammenslåingen ble satt på vent. Formelt sett kan man si det slik. Men reelt sett er prosjektet å anse som skrinlagt.

Intensjonsavtalen om å slå sammen tingrettene i Østfold har vært varmt omfavnet av Domstoladministrasjonen og Regjeringen. De har vist til at dette er noe som er lokalt forankret og derfor viktig å støtte opp om. En slik forankring finnes ikke lengre.

Den lokale forankringen er nå smuldret opp. Da finnes det ingen særlige argumenter som gjør at tingrettene i Østfold skulle stå i en spesiell situasjon. Man er følgelig i samme stilling som alle andre tingretter i Norge og som Stortinget ikke ønsker sammenslått. Da blir det ingen Østfold tingrett.