Engasjement i vårt samfunn er viktig for vårt demokrati. Det frivillighetsarbeidet som Stine Sofie stiftelsen presenterte til politikere i Moss, viser hvor viktig det er å støtte opp om frivillige organisasjoner. Jeg vil hevde det er fundamentet i vårt demokrati.

Stine Sofie stiftelsen ble etablert av mor til Stine Sofie i 2000 etter den ufattelige dødelige volden som ble påført Stine Sofie og Lena i Baneheia 19 mai samme år.

Formålet med stiftelsen er å endre samfunnet for å forhindre at slike grusomme ting skal skje igjen.

De ønsker å endre samfunnet til et bedre sted å være for oss alle!

Og de er på god vei til å gjøre nettopp det!

De holder foredrag, informerer barn og voksne, har etablert verdens første senter for voldsutsatte barn og nå ror de fra Grimstad til Oslo for å informere barn og politikere. Den 30 mai besøkte de oss politikere i Moss.

I Norge har 1 av 10 opplevd fysisk vold. 1 av 8 har opplevd psykisk vold. Og dette er kun de groveste tilfellene av omsorgssvikt overfor våre minste i samfunnet! Konsekvensene av denne omfattende volden og omsorgssvikten er større enn det vi tror. En ødelagt barndom påfører mennesket et sår som vanskelig kan leges. Dette fører til både fysiske og ikke minst psykiske belastninger resten av livet. I tillegg til menneskelige tragedier påfører dette samfunnet betydelige kostnader i form av sykdom og redusert produktivitet. Når forskning også viser at mange av de voldsutsatte barna vokser opp og blir voldskvinner og menn, ja da er dette et samfunnsproblem som må løses spesielt i et langsiktig perspektiv og på flere nivå.

Det viktigste arbeidet ligger i det forebyggende - langsiktige perspektivet. Opplysning om hva som er greit og ikke greit må bli en del av barnets oppvekst. Det må tilrettelegges for gode pedagogiske modeller for barnet som å ivareta kommunikasjon og kunnskapsformidling allerede i barnehagen, men også under barnets skolegang på barne- og ungdomsskolen. Like viktig er informasjon og kunnskapsformidling til mor og far om hva vold, psykiske belastninger og omsorgssvikt kan medføre for barnet videre i livet.

I tillegg er det svært viktig å minimere konsekvensene for barnet når vold og omsorgssvikt er avdekket. Her må samfunnet tilrettelegge først og fremst ved å ta vare på og følge opp de barna som blir utsatt for vold. Dette må skje på barnets premisser - altså barnet må lyttes til for at de voksne skal kunne gi den beste omsorg for å lege sårene best mulig. Det skaper trygghet for barnet. Kriminelle handlinger utført av mor og far må selvfølgelig også følges opp av vårt rettssystem, men også disse trenger oppfølging og hjelp for å kunne bearbeide sine handlinger.

Det er viktig at vi alle er modige å tørr å snakke om kanskje det mest fundamentale og den største utfordringen i vårt samfunn. Men vi må gjøre det i respekt for dem vi snakker med og omtaler. Våre oppfatninger og signaler kan også være feiltolket.

Senterpartiet mener at samfunnet bygges nedenfra. I dette ligger det også at samfunnet vårt ikke er bedre enn vårt svakeste ledd. Derfor må vi sørge for å forebygge, forhindre og minimere konsekvenser av voldelige, psykiske og andre handlinger som medfører svik mot våre medmennesker. Dette er vårt alles ansvar. I nye Moss håper jeg dette vil være et grunnleggende og gjennomgående prosjekt for alle parti.

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra stein for stein. Den mest skjøre, men også den viktigste steinen er de minste i vårt samfunn. Våre barn. Det er gjennom våre barn vår fremtid, vårt håp og våre langsiktige løsninger ligger.

Godt valg!

LES OGSÅ:

– Har sendt to bekymringsmeldinger 

Stine Sofies stiftelse kommer til Moss