På møtet i formannskapet 25. oktober sa jeg: «Norge og dermed også Moss er inne i en begynnende økonomisk krise! Prisen på strøm stiger, rentene stiger, matvarene stiger, husleia stiger, det meste som koster penger STIGER i pris. Jeg gjentok dette i innlegg på møtet i kommunestyret 8. november.

Konsumprisindeksen siste 12 mnd. viser en økning på 7.5%! Samtidig tyder det meste på at «dyrtida» vil fortsette.

Som i alle slike kriser rammer også denne krisa ulikt. Den rammer først og fremst de fattige: Sosialhjelpsmottakere og deres barn, folk på trygd, enslig eldre, arbeidsfolk, folk uten egen bolig osv.

Jeg viste også i siste kommunestyremøte til den kraftige økingen i utdeling av matposer som bymisjonen driver sammen med Frelsesarmeen. De deler ut matposer hver andre onsdag, og sist onsdag var det igjen ny rekord: Over 300 ulike matposer ble delt ut! Moss er på Norgestoppen!

Dagens politiske ledelse i Moss var på besøk hos Evangeliesenteret i forrige uke: Også her rapporterer de om en merkbar øking i antall mennesker de deler ut matposer til, og som kommer til Evangeliesenteret for å få et måltid mat.

Og mye tyder på at vi bare er «ved reisens begynnelse», og at folk i Moss må forberede seg på en tøff vinter!!

Dagens politiske ledelse i byen legger nå fram et budsjett som bare delvis svarer på denne nye «virkeligheten». Vi innser og tar til etterretning at særlig fattige i Moss er helt avhengig av at de frivillige organisasjonene, for å få dekket sine basisbehov. Og den politiske ledelsen øker tilskuddene til mange av de frivillige organisasjonene. Vi avsetter mer penger til ulike tiltak som bidrar til å trekke flere folk ut av isolasjon og med i fellesopplevelser.

Men dette kommunebudsjettet er ikke nok, det må nok kraftigere lut til, og Rødt ser i spenning fram mot stortingsflertallets budsjett: Om det vil bli mulig for kommunen å følge opp vår fattigdomsbekjempelse med vesentlig kraftigere tiltak.

Som de fleste har fått med seg fra klimamøtet i Sharm el-Sheikh må de rike landa nå bidra mer. For å få ned klimabelastninga i fattige land, vil blant annet det rike landet Norge, som forbruker mer enn klimaet tåler, bidra med å overføre penger til de fattige land. Verden har forstått at skal klimakrisa bekjempes, må en kraftig omfordeling til! På samme måte som de rike landa i verden vil bidra mer i kampen mot i klimaendringer, må også de rike personene her i Moss og Norge bidra mer for å bekjempe den økende fattigdommen her i byen og i landet. Det må gjøres kraftige endringer, og da særlig innen skatte- og avgiftspolitikken!

I Moss kunne en ha begynt med eiendomsskatt med et bunnfradrag, og samtidig kreve at regjeringen gjør eiendomsskatten «progressiv», store prangende boliger bør ha høyere promillesats, og ikke som i dag, en fast rentesats uavhengig av boligens størrelse.

Vi må altså gjøre som Robin Hood, «Ta fra de rike og gi til de fattige.» (Regjeringens forslag om grunnrente på laksenæringen må bare være begynnelsen!)

Samtidig må også Moss kommune, i langt sterkere grad enn i dag, bidra til at folk kan komme i meningsfylt arbeid.

Dagens politiske ledelse i Moss trapper derfor opp satsing på heltidskulturen og prioriterer etter- og videreutdanning for egne ansatte.

Rødt vil også følge opp satsingen på en mer sosial boligpolitikk, slik at også vanlige mossinger kan få seg egen bolig, bli selvhjulpne, og få anledning til å leve et godt liv.