I Moss Avis 9. april, gir Arild Johnsen Statens vegvesen, Moss og Rygge kommuner og Østfold fylkeskommune det glatte lag for sykkelplanene i Moss. Her velger jeg å belyse de viktige og korrekte sidene ved den planlagte utbyggingen av sykkelveinettet fremfor å imøtegå alle hans påstander.

Nullvisjonen for Moss og Rygge betyr at all økning i persontransport skal skje med kollektivtransport, gange eller sykkel. For å realisere dette, må vi legge til rette slik at flere ønsker og våger å sykle. Slik er det ikke i Moss i dag. Mange kvier seg for å legge ut på veiene på to hjul, og mange foreldre nekter sine barn å sykle til skolen fordi de mener det er for stor risiko. Dette må vi gjøre noe med. Det skal være trygt og enkelt å sykle, og mulige snarveier skal også gjøre at sykkel oppleves som et raskt transportmiddel.

Statens vegvesens mandat er ikke som tidligere. Mens vi på 1970- og 80-tallet i hovedsak skulle bygge bilveier, skal vi nå legge til rette for mest mulig miljøvennlige transportløsninger. Både helse- og miljøhensyn og begrenset arealtilgang vil kreve at vi alle tar vår del av ansvaret for å redusere bilbruken. Dette betyr at bilen ikke nødvendigvis skal ha førsteprioritet i alle sammenhenger. Det betyr også at vi i stadig flere tilfeller vil sette tilrettelegging for kollektivtransport, sykkel- og fotgjengerløsninger øverst på prioriteringslisten. Tiden da bilen skulle frem for enhver pris, og da alle andre trafikanter måtte vike, er over. Det betyr selvsagt ikke at vi ikke skal bygge bilveier. Men det betyr at vi må tenke fremtidsrettet og moderne ved i større grad å likestille sykkel og bil. Det skal også nevnes at det er langt lavere samfunnskostnader å tilrettelegge for sykkel og gange enn å bygge ut veinettet for økt bilbruk.

Sykkelveien langs rv. 19, mellom Tigerplassen og Noreløkka, er en prioritert hovedrute i planen for hovednett for sykkeltrafikk. Reguleringsplanen for denne sykkelruta ble vedtatt av Moss kommune i november 2016, og prosjektet er prioritert i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018 – 2023. Strekningen skal gå vest for rv. 19 og i bru over Mosseelva, og går inn som del av en sammenhengende sykkelrute langs E6. Det blir en fem meter bred sykkelvei med fortau, som betyr at det blir trygt også for fotgjengere. Saken ble behandlet i tråd med plan- og bygningsloven, noe som innebærer at vi har hatt flere runder med medvirkningsprosesser for befolkningen og politiske prosesser. Statens vegvesen har informert de politiske utvalgene underveis i prosessen, og sykkelveien er forankret både politisk og administrativt i Moss kommune. Hvis vi får tildeling i neste års budsjett starter vi byggingen av strekningen mellom Tigerplassen og Noreløkka i 2020, og planlegger å ha den ferdig i 2021. Den samlede kostnaden er anslått til 89,4 millioner kroner. Dette er statlige investeringsmidler som er øremerket gang- og sykkeltiltak, og som ikke krever bompengefinansiering.

Sykkelveinettet skal utvides med flere strekninger fremover, slik at befolkningen i Moss og omegn skal få et godt og trygt sykkeltilbud. Pengene vi skal bruke til disse sykkelprosjektene er nasjonale sykkelveimidler som er avsatt til riksveier. Disse pengene kan ikke brukes til andre vegprosjekter i Moss eller andre steder. Sykkelveinettet som nå bygges sikrer at Moss i stadig større grad kan flytte persontransport fra bil til sykkel og gange. Dette er bra for både privatøkonomien og helsa til de som velger alternativt og for den offentlige økonomien ved at økningen i biltrafikken bremses og folkehelsa blir bedre.

En gang- og sykkelbru over kanalen har stått på Moss’ ønskeliste i lang tid. Moss kommune, Østfold fylkeskommune og Miljøløftet Moss står sammen om dette tiltaket, som vil gjøre det langt tryggere å krysse kanalen til fots og på sykkel. Det er i dag mange som går over Kanalbrua. Vi tror at mange av de som i dag sykler mellom Jeløya og byen, vil velge den nye brua for å komme raskere og tryggere frem. Vi tror også at en gang- og sykkeltrase mellom Bråtengata på Jeløya og Sykehusgata på bysiden, skjermet fra den tette biltrafikken, kan gjøre det attraktivt å sykle for de som opplever at dagens løsning er risikofylt. Den midlertidige brua tåler kjøretøy, og vil være beredskapsvei for utrykningskjøretøy til og fra Jeløy. Den får også tilnærmet lik seilingshøyde som den eksisterende brua. Vi plasserer brua på sydsiden av den eksisterende Kanalbrua fordi dette er gjennomførbart som strakstiltak. Fordi grunnen på nordsiden av Kanalbrua er privat, ville vi måtte gjennom en tidkrevende reguleringsprosess for å etablere brua der. Det er heller ikke mulig å fundamentere en midlertidig bru i trebryggene langs kanalen. Moss kommune og Moss havn eier grunnen på sørsiden av Kanalbrua, og vi er i dialog med dem for å få tilgang til å bruke arealene vi trenger til brua. Vi må dessverre felle noen trær i Kanalparken for å få dette til. Men vi skal skåne parken og trærne langs kanalen så godt som mulig.