Kronikk!

Tirsdag 21 juni skal politikerne i Moss behandle den viktigste saken for Moss' fremtid etter jernbanesaken.

Vår taletid i kommunestyremøtet er begrenset og her er noen skrevne linjer om Ny Kurs' begrunnelse for stemmegivning i saken.

Vegvesenet har bekreftet overfor formannskapet i Moss at de trenger å kreve bompenger fra Jeløytrafikken for å betale regninga for veien mellom fergeleiet og E6. Hvis ikke innbyggerne i Moss er med å betale er det ikke mulig å bygge vei for fergetrafikken. Vegvesenet forsøker derfor nå å få politikere i Moss med på et storstilt veiprosjekt som tvinger innbyggere til å bruke en bompengefinansiert vei. Grunnen er at samferdselsdepartementet ikke har bevilget tilstrekkelig med penger til å bygge den veien som trengs - så, innbyggerne i Moss må ta regninga.

Ny Kurs mener dette er riv ruskende galt! Staten skal betale regninga for statlige oppgaver - ikke innbyggere i Moss.

Planprogrammet som kommunestyret behandler tirsdag 21 juni vil bestemme hvilke forutsetninger som skal utredes/avklares når Vegvesenet ønsker å bygge ny vei for fergetrafikken (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredninger-for-planer-etter-plan--og-bygningsloven/id2691310/?ch=5). Plassering av fergeleie må i denne sammenheng sies å være av sentral betydning. Det fremkommer også av høringsinnspillene hvor bl.a. Norges Miljøvernforbund, Bane Nor, Veteranarkitektene, Viken, NHO Viken m.fl. samt kommunens administrasjon mener at plassering av fergeleie er viktig. Administrasjonen er tydelige på at vi bør sende saken tilbake til Vegvesenet og kreve at plassering av fergeleiet kommer med i saken.

Hvorfor står ikke politikerne i Moss sammen om å kreve at plassering av fergeleie kommer med i behandlingen av vei mellom fergeleiet og E6? Absolutt alle politikere krevde å få med mulig flytting av ferjeleiet i behandlingen under workshopen med kommunestyret og Statens vegvesen 12. januar i år. Siden har først Høyre ombestemt seg (ref. Moss Avis 03.06.2022), og nå ser det ut til at alle partier utenom Ny Kurs har snudd, og er villig til å risikere byens framtid av hensyn til Statens vegvesen framfor hensynet til innbyggerne.

Ny Kurs forstår det slik at mange politikere i Moss frykter at vi da mister prioritering fra sentrale myndigheter, og at saken blir utsatt med flere år. Dette er et uforståelig resonnement. Det er Vegvesenet som trenger Moss for å løse utfordringene med Norges største fergesamband. Moss kan klare seg uten fergeforbindelse hvis det var så. I tillegg vil det ikke bli bygget noe RV19 før jernbanen igjennom sentrum er ferdig, og det ser ut til å ta tid.

Det virker ulogisk for Ny Kurs å skulle vedta bygging av ny vei mellom fergeleiet og E6 uten å ta stilling til fremtidens plassering av fergeleiet. Når veien nå bestemmes vil det være veien som bestemmer plassering av fergeleie og ikke plassering av fergeleie som bestemmer hvor veien skal gå.

Det finnes studier som dokumenterer at Moss fint klarer seg med den veien som finnes, dersom man flytter fergeleiet og fergetrafikken ut av byen. I tillegg hører det ikke til fremtiden for en liten by som Moss å ha en stor riksvei som påfører miljøutslipp, støy og som hindrer ønsket byutvikling.

Alt dette er hvorfor Ny Kurs ikke vil være med å gjøre slik Vegvesenet ønsker. For oss betyr innbyggernes og byens fremtid aller, aller mest.

Moss 17. juni 2022

Ny Kurs

Arild Svenson, Anette Mjelde og Christian Clasén