Årsmøte: Den 4.3.19 vedtok BBMs årsmøte at BBMs styre vil støtte:

  • Partier som vil innføre konkrete medvirkningstiltak for Nye Moss
  • Stedstilpasset byutvikling i Nye Moss.
  • Alternativ bruk av Moss havn.
  • Rett linje gjennom både Moss og Østfold og til Gøteborg via Bohuslän.
  • RV19 i tunnel fra E6 til kanalen eller Kleberget til Årvoll.

Årsmøtet bestemte samtidig at styret må behandle eventuelle omprioriteringer i tilfelle det viser seg umulig å finne en måte å avlaste jeløytrafikken eller løse Rv19 uten bro til Rosnes.

Den 05.02.19. sendte BBM et brev til statsråden om mulighet for en forsterket IC-bane i en rett linje fra Ski til Gøteborg. Banen tenkes koblet til Moss via Myraalternativet og videre til Gøteborg via Bohuslän. BBMs prioritering av en rett linje skyldes at vi har dokumentert at en forsterket IC-bane i rett linje fra Ski til Gøteborg, tilrettelegger for en halvering av reisetiden og enorm reduksjon av CO2 utslipp innenfor transportsektoren. Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad har 10 Bohuslänkommuner i Sverige fått gjennomslag i Sveriges Riksdagen for at Norge kan få en vesentlig kortere bane til Sverige over Svinesund. Dette innebærer at Østfoldbanen kan og må omprosjekteres slik at den kan fungere som transportkorridoren som både EU og Nordisk råd har etterlyst. IC-banen må oppnå mye mer enn Bane NORs målsetting om å «redusere bilpendling mellom byene». Dette bør skje samtidig med ferdigstillelse av den faste togforbindelsen mellom Danmark og Tyskland i 2029.

Med en kortere rett linje til Svinesund har man råd til en høyhastighetsbane fra Såstad til Oslo via Follobanen som vil redusere reisetiden til 19 minutter, men Moss vil ikke kunne kobles til denne banen med planlagte stasjon. Vi risikerer at en stasjon på havna vil kun betjenes av lokaltoget med snuplass og togparkering midt i Halmstad!

Planlagte IC-bane til Halden er allerede utsatt til 2034 og ingen vet når den tenkes ferdigstilt fram til Kornsjø. Kanskje Kornsjø har blitt en by innen da! Regjeringen har mye større hastverk med miljøfiendtlige tiltak som: en tredje rullebane for Gardemoen, nye avlastningsveier for E6, sprenging av grunner for diverse havn, en miljøødeleggende og kostbar godstogbane gjennom Østfold og utplassering av godsterminaler. Mye av dette kan bli helt overflødig hvis vi bare får til en forsterket IC-bane med halvert reisetid for personer og gods.

Klima- og miljødepartementets oppgir at gods og personer på bane er fem – 5 - ganger mer miljøvennlig enn på båt og ti -10 - ganger mer miljøvennlig enn på fly og vei! Til tross for dette satser regjeringen mest på elektrifisering av båter, biler og fly! Batteriene som utvikles til dette er slett ikke uten negative trekk. EL-tog vil beholde miljøfordelene de har i dag fordi vi mangler fornybare strømkilder - og tog bruker mindre energi. Dette skyldes at togets lengde ikke medfører høyere luftmotstand. Fordelen er størst ved litt høyere hastigheter, men godt merkbart i 100 km/t. Samtidig kan tog holde hastigheter som vei- og båttrafikk bare kan drømme om.

Moderne tog forurenser ikke med støv og helsefarlige gasser, støyer mindre enn veier og har mindre friksjon mot terreng eller sjø. Banene og togene trenger mindre vedlikehold enn veinett og bilpark året rundt. De trenger ikke energikrevende og forurensende produksjon av batterier som taper en stor del av strømmen som de blir tilført. El-tog innebærer ikke batteriproduksjon med forurensende deponi av giftig gruveavfall på land eller fjord eller umenneskelige forhold for gruvearbeidere i underutviklede land.