Med æresmedlem Egil Lunds bortgang har Oslofjordens Friluftsråd (OF) mistet en av sine trofaste støttespillere. Egil døde på Ekholt sykehjem i Moss 10. mars.

Egil ble valgt inn styret i OF i 1983 og var styrets nestleder fram til år 2000. Egil hadde bakgrunn som arkitekt og planlegger. Hans tidligere virke som fylkesreguleringsarkitekt samt reguleringssjef og teknisk sjef i Fredrikstad kommune, gjorde ham spesielt skikket til et verv i OF. Vern av naturen, ivaretakelse av kulturminner og allmennhetens tilgang til strandsonen, stod hans hjerte nær.

Forvaltningen av friområdene var en arbeidskrevende oppgave. Da Egil pensjonerte seg tidlig på 1990-tallet, viet han det meste av sin tid til friluftslivet. Store deler av det som i dag er Ytre Hvaler nasjonalpark, var friområder som OF hadde sikret gjennom kjøp eller avtaler. Egil deltok aktivt i tilretteleggingen, skjøtsel og drift av disse. Av dette samarbeidet vokste skjærgårdstjenesten fram og Egil er en av flere foregangsmenn for at denne viktige tjenesten så dagens lys i 1992.

Han var også redaktør for Oslofjordkartet i 1996, og ledet redaksjonen av de første utgavene av Oslofjordguidene som kom ut i hvv 1998 (indre fjord) og 2001 (ytre fjord). Egil var også innvalgt i styret for Friluftsrådenes Landsforbund i perioden 1992-98. Her var han med på beslutninger som gjaldt friluftslivets vilkår på nasjonalt nivå.

Egil hadde et usedvanlig vennlig vesen. Han hadde en lun humor, brede faglige kunnskaper og søkte alltid å finne samlende løsninger. Alle som er glade i Oslofjorden, har mye å takke Egil for. Han ble utnevnt som æresmedlem i OF i 2001 og vil alltid ha en spesiell plass i organisasjonens historie.