Elisabeth bor i Svinndal. Hun og mannen hennes har til sammen sju barn. Seks av dem har gått på skole i Våler.

– Her i Våler har vi alt, inkludert gode skoler og flinke lærere. Sistemann i ungeflokken vår, Kristine, går nå på Våler ungdomsskole, den skolen som brant ned i vår. Hun og de andre ungdomsskoleelevene har for tiden undervisning i brakker ved Våk skole. Det fungerer bra. Og kommunen er i gang med å planlegge byggingen av en helt ny ungdomsskole, sier Elisabeth.

LES OGSÅ: Kirkebygden ungdomsskole totalskadd

Hun og familien hennes er fornøyde med det tjenestetilbudet Våler kommune gir og savner ingenting.

– Frivilligheten blomster i Våler og bidrar med å gjøre det lille ekstra for at innbyggerne her skal ha det bra, legger Elisabeth til.

Aktiv dame

Hun er en aktiv dame med mange jern i ilden. I vår tok hun over driften av Milligram bar, som er et viktig sosialt møtepunkt for mange i bygda. Hun har også påtatt seg politiske verv og sitter i Våler kommunestyre for FrP.

LES OGSÅ: Skolebrakker settes opp på grusbane – FAU frykter trafikkaos og plassproblemer

Våler har hatt en nedgang på 14 plasser på årets kommunebarometer sammenlignet med fjorårets. Da Våler kom på 186. plass.

– Hva skyldes nedgangen, kommunedirektør Ivar Nævra?

– Kommunal Rapport bruker en rekke parametere når de setter opp sin rangering av kommunene i Kommunebarometeret. Våler kommune ligger omtrent midt på treet blant landets kommuner. Enkelte av parameterne har gått litt opp, mens andre har gått ned. Det er svært mange kommuner som ligger akkurat i dette området, og det er små marginer som skiller i forhold til denne nedgangen, svarer Nævra.

– Er du fornøyd med 200.-plassen?

– Ja, vi har stort sett fornøyde brukere og innbyggere. Det jobbes målrettet for å bli bedre på alle områder. Vi jobber ikke spesielt mot å bli kåret som den beste kommunen, men regner med at det målrettede arbeidet som utføres i alle ledd i kommunen vil gi resultater på sikt, svarer Nævra. Og han fortsetter:

Voksesmerter

– Det er imidlertid ingen tvil om at kommunen med sin raske vekst, har noen voksesmerter. Dette gjør at vi har noen utfordringer både i forhold til drift men ikke minst i forhold til en del større investerings og utbyggingsoppgaver som står foran oss og som er nødvendig at blir gjennomført.

LES OGSÅ: Nina og Monica tror skolebrakkene blir bra, men to ting er de bekymret for

Lærernes kompetanse er blant de mange tingene Kommunebarometeret tar for seg. I Våler oppfylte 81,82 prosent av barneskolelærerne i norsk, engelsk og matematikk i 1.–7. trinn kompetansekravene i 2020. De beste kommunene ligger på 100 prosent. På ungdomsskolen oppfyller 89,66 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning i fagene.

– Har Våler noen plan for å øke lærernes kompetanse ytterligere?

– Ja. Vårt mål er å være blant de bedre på skole. Derfor satses det også i forhold til økt kompetanse. Vi gir lærere videreutdanning i disse fagene gjennom Utdanningsdirektoratets ordning for videreutdanning av lærere (Kompetanseløftet). Dette er et kontinuerlig arbeid hos oss. Imidlertid har vi slitt med stor «turn over». Det må derfor legges til rette på flere områder for å få til en mer stabilitet blant våre ansatte, svarer Nævra. Og han fortsetter:

– Vi er klar over at en del av bygningene og de arbeidsforholdene vi gir lærerne og elevene ikke er tilfredsstillende. Det er også grunnen til at det i de nærmeste årene vil bli investert store beløp i nye skolebygg og nærmiljøanlegg. Kirkebygden barneskole er planlagt utvidet. I tillegg vil Våler ungdomsskole, skolen som brant, bli bygget opp igjen. Vi håper og tror at dette er løft som vil være med på en bedre skolehverdag for ansatte og elever.

LES OGSÅ: Miriam gir seg på Milligram bar og kafé, nye eiere vil få koronastøtte etter hvert

Sykehjem

Nasjonalt er det anslått at fire av fem personer over 80 år på sykehjem har en grad av demens, ifølge Kommunal Rapport. Våler har lavere dekning enn de fleste andre kommuner i Norge når det gjelder antall skjermede og tilpassede sykehjemsplasser for personer med demens.

Bare 30,77 prosent av sykehjemsplassene i Våler oppfylte disse kravene i fjor, ifølge Kommunebarometeret. Nævra kommenterer dette slik:

– Vi har som mål å dekke de behovene som til enhver tid er i befolkningen. Våler har en ung befolkning, og vi har totalt sett et relativt lite sykehjem. Mange av våre beboere har ulike grader av demens. Sykehjemmet er organisert i små enheter som gjør at vi kan ivareta de behovene som oppstår innenfor de ordinære plassene. I tillegg har vi noen plasser som er skjermet. Totalt sett gir dette oss stor mulighet til å tilpasse tilbudet godt til de beboere vi har.

– Våler er blant de kommunene som har sagt nei takk til kommunesammenslåing. Klarer Våler kommune å opprettholde et godt nok tjenestenivå alene i årene framover?

– Ja. Selv om vi har få innbyggere sammenlignet med mange av kommunene rundt oss, er vi i norsk målestokk ikke spesielt små. Våler kommune er en vekstkommune som gjør at vi hele tiden må løse oppgaver annerledes. Dette setter krav til oss som organisasjon hvor omstillingsdyktighet er et stikkord. Kommunen har relativt grei økonomi, vi har lav lånegjeld og noe «penger på bok». Dette gjør at vi er i stand til å foreta noen større investeringer, blant annet i skole, som er en forutsetning for en sunn og god drift, svarer Nævra. Og han fortsetter:

– Vi må i årene som kommer investere både i bygninger, ansatte og teknologi for å få til en god og fremtidsrettet tjenesteproduksjon. Jeg har stor tro på at vi skal lykkes med dette.