Gå til sidens hovedinnhold

En jernbane gjennom Østfold burde vært løftet opp og fram og ikke som nå lagt i en skuff for videre utredning.

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen har vedtatt å utsette planlegging av ny jernbane gjennom Østfold, begrunnelsen er at den planlagte traseen blir for kostbar. Bane Nors forslag svinger innom alle Østfold-byenes nåværende sentrum, vil føre til omfattende sanering av nåværende bebyggelse og gå gjennom store områder med kvikkleire. Traseen egner seg samtidig også lite for å overta store deler av godstrafikken som i dag fraktes gjennom Østfold på E6.

Skjønner skuffelsen

Rødt deler fullt ut og støtter det raseriet og frustrasjonen som ledende Østfold-politikere gir uttrykk for, ved at regjeringen nå har vedtatt enda en utsettelse. Vi støtter fullt ut målsettingen om at stadig flere folk og gods må flyttes fra vei til jernbane. En jernbane gjennom Østfold burde i stedet vært løftet opp og fram og ikke som nå lagt i en skuff for videre utredning.

Men regjeringen og stortingets flertall må selv ta sin del av ansvaret for denne miseren: Ved at de har overlatt planleggingen av ny jernbane til Bane Nor som helt fra dag en har gitt uttrykk for at vel så viktig som å planlegg for ny jernbane, skal Bane Nor stå for en utvikling av nye bysentrum i Østfold byene: Uavhengig av jordsmonn, kvikkleire og nåværende bybebyggelse skal Bane Nors forslag til ny jernbanetrase, svinge seg innom byenes sentrum og føre til en omfattende sanering av dagens boliger og annen bebyggelse. Bane Nors løsninger vil samtidig være svært kostnadsdrivende og medføre vesentlig reduserte muligheter til å transportering av gods.

Motarbeider

I Moss har Bane Nor i flere år aktivt motarbeidet at det skulle utredes en alternativ jernbanetrase gjennom byen. De har arbeidet fram en jernbanetraseen som fortar en svært fordyrende sving nedom byens mest utsatte kvikkleireområde. Dette for at Bane Nor skulle få tilgang til Moss mest attraktive tomter ved sjøsiden. Her krever Bane Nor «for å sikre Bane Nors eiendomsinteresser» å få bygget en ny bydel med tett høyhusbebyggelse, en «Barcode light».

De voldsomme kostnadene ved Bane Nors løsningen for jernbane gjennom Moss forsøkes samtidig å holdes skjult for Stortinget, ved at årets statsbudsjettet bare oppgir kostnadene for videreutvikling i 2020 med en bevilgning på ca 1.9 milliarder. De virkelige kostnadene for dette ti kilometer lange strekket gjennom Moss sentrum, er foreløpig totalt kostnadsberegnet til ca 11 milliarder!

Selvstyre

Flere lokale partier har krevd at samferdselsministeren som generalforsamling burde grepet inn i Bane Nors gigantomane planer, men statsrådens svar har til nå vært at selv om han og hans parti (FrP) har hatt forståelse for den store lokale motstanden, vil han ikke overstyre det lokal selvstyret. Men han har gjentatte ganger bedyret at han vil forholde seg til en bestilling fra Moss bystyre. Et slikt krav fra Moss bystyret har helt til nå vært blokkert ved at Moss Arbeiderparti og Moss Høyre har støttet Bane Nors planer og ved at disse to partiene i det «gamle» Moss bystyre, har hatt 2/3 flertall.

Rødt lovte ved årets kommunevalg at under forutsetning av at Høyre og AP ikke fikk flertall i det nye Moss kommunestyre, ville Rødt fremme forslag om at det nye Moss kommunestyre ber Statsråden om å få utredet en ny trase for jernbanen gjennom Moss. Denne forutsetningen er nå tilstede ved at disse to partiene bare har 23 av totalt 49 kommunestyrerepresentanter. Rødt har i likhet med flere andre partier, pekt på at en tilnærmet rett linje i tunell under byen og stasjon under Basartaket/Myra, vil kunne skjære utenom de store kvikkleieområder ved sjøsiden og spare staten for mange milliarder. Samtidig som en mer rettlinjet trase i tunell under byen, tilrettelegger for mer bruk av traeen til også å gjelde transport av gods.

Basartaket

Vi har også hevdet at en slik utredning nødvendigvis ikke bør føre til vesentlig forsinkelser, fordi Bane Nor vil kunne fortsette å arbeide med traseen fra Sandbukta til ca Myra, fordi også en stasjon under Basartaket/Myre har dette trasevalget.

Samtidig har vi pekt på at en slik utredning burde åpne for at statsråden ber de to store statlige institusjoner Bane Nor og Statens veivesen samarbeider i et felles prosjekt for å løse byens store trafikkproblem med Riksvei 19 (fergetrafikken) tvers gjennom byens sentrum.

I en interpellasjon som skal til politisk behandling i desember vil Rødt foreslå: Moss kommunestyre oppfordrer samferdselsministeren (generalforsamlingen) å igangsette en utredning av en alternativ jernbanetrase i tunell gjennom Moss, med stasjon under bakken ved Basartaket/Myra, og videre i tunell gjennom byen i en tilnærmet rett linje.

Samferdselsministeren ber de to statlige institusjonene Bane Nor og Statens Vegvesen samarbeide i et felles prosjekt, for samtidig å løser dagens store problemet med en Riksvei 19 (fergetrafikken) i dagen, tvers gjennom Moss sentrum.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.