Regjeringen har presentert en klimaplan for perioden 2021 til 2030. Benedicte Lund fra MDG er selvsagt raskt ute med å kritisere planen, det er jo ikke overraskende at det selvtitulerte miljøpartiet kritiserer alle andre.

Det som nå preger miljø og klimadebatten i Norge, er at de fleste er enige i de store linjene. Det er stor enighet om at vi skal jobbe mot Parisavtalens strenge mål. Og dagens regjering overoppfyller målene, innen 2030 skal vi kutte klimagassutslippene med 50-55%. Den største forskjellen mellom Høyres og MDG’s politikk er at vi ønsker å kutte utslippene ikke utviklingen. Det ser ut til at MDG glemmer at de store endringene som skal til, forutsetter en godt drevet velferdsstat. Skal vi nå de ambisiøse klimamålene i Parisavtalen, må vi samarbeide med næringslivet og vi må også sørge for at folk har en jobb å gå til og en inntekt til å forsørge seg selv. Hvis vi ikke sørger for det, vil det bli lite entusiasme for de store samfunnsendringene.

Renere olje og gass produksjon

MDG vil stoppe all olje og gass produksjon. Det er mer enn 225000 mennesker sysselsatt i olje- og gass sektoren, og de bidrar med stor verdiskapning i Norge. Kutter vi all satsing på olje og gass, vil vår produksjon i stor grad bli erstattet med europeisk kullproduksjon. Miljøvern er selvsagt internasjonal, det hjelper ikke verden stort om vi legger ned den forholdsvis rene produksjonen i Norge hvis den erstattes med sterk forurensende kullkraft. Samtidig ser vi at det i Norge forskes på å produsere renere olje og gass, hvis vi hadde satt en dato for når vi skal slutte å produsere olje og gass, så hadde ingen brukt penger på slik forskning. Og hvis alle inntekter fra olje og gass sektoren forsvinner, hvordan vil da MDG finansiere velferdsstaten?

En saftig biff

MDG kritiserer blant annet regjeringen for at den ikke har en politikk mot rødt kjøtt. Høyre vil ikke bestemme hva folk skal ha på tallerkenen, individets rettigheter står sterkt i vår politikk. Dessuten har regjeringen etablert et glimrende samarbeid med landbruksorganisasjonene som gjør at utslippene i landbruket er på vei ned. Når man vil samarbeide med landbruket er det jo smart å bruke gulrot, ikke pisk.

MDG prøver å kritisere regjeringen for at ikke utslippene er kuttet nok. Arbeiderpartiregjeringen kuttet utspillene med 2,3% i den åtteårsperioden de styrte. Mens Erna har, på fem år, kuttet utslippene med 6,6% - altså nesten tre ganger så mye. MDG mister noe av sin troverdighet, når de ikke velger å ta inn over seg de resultatene som dagens politikk har skapt. Norge, med Erna i spissen, er på full fart til å innfri målene i Parisavtalen.

Stimulere til endring

Høyre ønsker ikke forbud, men vi vil bruke skatter og avgifter til å stimulere til ønsket handling. Vi kuttet avgifter på elbiler for å stimulere til økt salg. Den samme logikken vil vi bruke for å endre adferd for næringsliv og forbrukere på andre områder. Hvis man ønsker å kjøre bensinbil i fremtiden, så blir ikke det ulovlig, men det vil koste mer enn i dag. Den samme logikken legges det opp til for næringslivet, det vil koste mer å slippe ut CO2 i fremtiden, de som ønsker å være konkurransedyktige bør altså legge om produksjonen slik at utslippene blir lavere. Når vi skal innføre endringer som påvirker innbyggerne og næringslivets økonomi, er det viktig at vi er forutsigbare, og at vi varslet endringene tidlig slik at alle kan tilpasse seg de endringene som kommer. I klimaplanen er det lagt opp til stor grad av forutsigbarhet, alle skal kunne tilpasse seg den endrede avgift og skattepolitikken.

Høyres klimapolitikk

Høyre mener at verdiskaping er en forutsetning, ikke et hinder for å stoppe klimaendringene. Problemet er ikke vekst i velferd og verdiskaping, problemet er tap av natur og utslipp av klimagasser. Grønn vekst er mulig, men det forutsetter en politikk som sikrer at næringslivet kan utvikle seg og ta i bruk den nye teknologien som erstatter de fossile løsningene. Det må lønne seg å investere i grønne løsninger. Og det vil Høyre sørge for.

En offensiv klimapolitikk kan styrke konkurransekrafta i norsk økonomi, markedsvinnerne blir de som tilpasser seg tidlig med lave utslipp. Skal vi få til dette må vi sørge for at vi kutter utslippene og ikke utviklingen.