Moss Avis hadde en artikkel i nettutgaven der Petter Fosse ønsker å kunne ta i bruk en større del av veiarealet på utsiden av Parkteateret.

I In Situ landskapsarkitekters vinnerbidrag av konkurransen om ny utforming og revitalisering av Handelstorget høsten 2012, poengterte vi viktigheten av at veiarealet langs sidene av Kirkeparken som vender mot Parkteateret og det nye Kirketorget, gjøres om til et «Shared Space». Det er hva vi på fagspråket kaller et veiareal som har likeverdig bruk mellom kjørende og gående. Gategulvet har ikke en oppdeling i veibane og fortau slik tilfellet er i de nevnte gatene i dag. En slik løsning vil likestille gående og kjørende slik at bruken av gategulvet foran Parkteateret kan bli mer fleksibelt alt etter graden av aktivitet på teateret. Biler har adgang, men på de myke trafikantenes premisser.

For at en slik løsning skal kunne fungere, må hovedtrafikken dirigeres til nærliggende gater. Løsningen krever en grundig trafikkanalyse og at man ser på veibildet i byen i et bredere perspektiv.

Jeg nevnte i et innlegg som ble trykket i Moss Avis 17. september, at plassen foran Parkteateret inngår som en del av byrommet som samler kultur, teater, danning, religion og politikk fra historisk tid til nå,- Finstua vår. Slik situasjonen er i dag, skjærer gatene gjennom området og nærmest litt brutalt deler rommet opp i fragmenterte biter. I dag er det dårlig forbindelse mellom Kirkeparken, gågata og Kirketorget. Det nyoppussede Parkteateret mangler rett og slett et inngangsparti!

Vi i In Situ mente allerede den gangen at overgangen mellom Kirkeparken og de omkringliggende gateløpene bør aktiveres i form av trapper og sittetrinn slik at man oppnår en mer glidende kontakt mellom områdene. Dessuten må gammel og tett vegetasjon i parkens ytterkanter fjernes slik at den visuelle kontakten mellom områdene styrkes. Dette vil gi plassen foran Parkteateret så mange nye muligheter for bruk. Akkurat hva Petter Fosse etterlyser.

Dessuten vil dette grepet, ved at Kirkeparken åpnes opp i ytterkantene, i et større perspektiv styrke og vitalisere samspillet og den visuelle kontakten mellom de omkringliggende funksjonene som allerede er i byrommet.

Med dette grepet vil Finstua fremstå så staselig, mangfoldig og favnende som byrommet fortjener!

Les også

En kjærlighetserklæring til fortauet