I april 2021 kunne vi sende en blomsterkvast til tidligere samferdselsministeren Knut Arild Hareide som en takk for at han så tydelig sa at en ny riksvei 19 gjennom Moss, ikke skulle gå gjennom kulturlandskapet i Rygge. Men bare noen uker senere, så kunne Moss Avis (04.05.2021) fortelle at den mest aktuelle traseen for en ny riksvei 19 (rv19) er Alternativ 4 - Kleberget til Årvoll. Men denne traseen innebar kun en halv tunell, som kom opp i dagen midt på Høyda. - Er det mulig, tenkte vi?

Derfor var med stor glede vi la merke til at ordfører Tollerud nå vil innta en fremoverlent stilling, og vil starte en «byutviklingsprosess» som engasjerer våre folkevalgte, og hva de selv ønsker for byen sin.

Slik som Alternativ 4 er presentert kan den rive med seg 39 eneboliger, 6 enheter tomannsbolig/rekkehus, 40 leiligheter, 1 eller 2 barnehager, en næringsenhet og ett eller flere andre bygg. I tillegg vil vi få en åpen firefelts vei tvers gjennom nordøstre Høyda/Ekholt mot E6 på Årvoll. Vi stadfester at dette er det forslaget til ny fergevei som vil medføre størst rasering av bestående bebyggelse og lokalveier av alle de gjenstående rv19-alternativene! Vi har hørt uttrykt i Statens Veivesen (SVV)-sammenheng at; «noen egg må knuses». Men en tunell på bare halve strekningen mellom Kleberget til E6 på Årvoll, er så ute av dimensjoner!

Prosjektleder hos SVV har gjentatte ganger sagt at traseen gjennom Ekholt/Høyda ikke er bestemt ennå. Men Samferdselsdepartementet har bestemt at Alternativ 4 skal ligge mellom Varnaveien og Ekholtveien. Derfor føler vi at vi blir ført bak lyset, når SVV gjentatte ganger sier at ingen ting er bestemt. Derfor er linjevalgene få, da det er lite fjell i store deler av traseen.

I kvalitetssikringen som Dovre Group Consulting og Transportøkonomiske institutt gjorde for Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet i februar 2021 peker de riktignok på utfordringen ved Alternativ 4, som et «komplekst område med tett bebyggelse». Og at det er; «kjente kapasitetsproblemer fra Årvollkrysset og langs Ryggeveien». Men utover det virker den lokale kjennskapen til området likevel svak, når man leser rapporten for øvrig. Det nevnes ikke at i nettopp dette område har det skjedd en rivende utvikling med massiv leilighetsutbygging, samt en imponerende handels- og næringsetablering. Området er i fortsatt sterk vekst og transformasjon.

Moss kommune jobber i disse dager med å komme i mål med en egen Høyda-plan. Planen skal sikre at Ekholt/Høyda fortsetter å være et godt og trygt sted for folk å bo. Her håper vi at våre folkevalgte ikke gir ved dørene hvis SVV ønsker å endre på nettopp disse planene.

Vi synes det både er spennende og forståelig at store utbyggere ser at Ekholt/Høyda er et attraktivt satsningsområde, med unike bo-kvaliteter. Her er det nærhet til nær sagt det meste av det du kan trenge. Ekspansiv leilighetsutbygging er på mange måter bra, men med flere tusen nye boenheter, er det naivt å tro at alle de nye innflytterne skal sykle eller ta bussen 24/7. Videre har det har vist seg i praksis at det tar tid å snu folks vaner og legge til rette for alternative fremkomstløsninger.

Hvor mange flere biler kan dette område klare, når alle boligprosjektene på Høyda er ferdigstilt? Allerede nå er det blodpropp-lignende tendenser i store deler av trafikknettet i Søndre bydel, når «hele regionen» drar opp på Høyda for å få utført sine tjenester og handler varer. Vi ser at trafikkutfordringene i området bare vokser og vokser. De fleste av oss står veldig ofte i kø på E6, opp til Høyda og gjennom Høyda når vi kjører denne veien nå. Volumstor handel krever tilreisende i bil slik løsningene er per i dag, det må også byplanleggerne og våre folkevalgte hensynta. Da kan vi ikke i tillegg få støyende, forurensende og splittende ferge- og Jeløytrafikk pumpet ut midt på Høyda, og på den måten lamme fremkommeligheten i området totalt. En rv19 vil skape en gigantisk barriere i hele Søndre bydel.

Vi vil med vår sakkunnskap og viten på området be våre folkevalgte samles om en tydelig stemme ovenfor SVV, og klart si at vi ikke aksepterer en rv19-løsning som bryter opp i dagen midt på Høyda. Vår oppfordring er; ta grep og gi Ekholt/Høyda en by- og stedsutvikling vi alle kan leve med! Og der hører ikke rv19 hjemme!

Vi er optimistiske! Både ordføreren og mange andre folkevalgte har sagt at en slik åpen rv19-trasee gjennom Ekholt/Høyda-området ikke er en akseptabel samferdselsløsning for Moss. Vi ber dere videreformidle dette tydelig til SVV allerede nå. Vi har ingen tid å miste. Vi vet at rv19-utredningen skal legges frem av SVV allerede sensommer/tidlig høst i 2022.

En ikke alt for liten kuriositet vi merket oss i desember 2019 da lokalpolitikerne sa enstemmig nei til Alternativ 1 over landskapsvernede områder i Rygge, landet de på følgende vedtak, sitat:

«Vi er uenige i ethvert forslag til veitrasè i dagen langs fjorden sydover».

Det vil i praksis si at Alternativ 4 allerede er ute av dansen også. For dette alternativet går jo nettopp i dagen, langs fjorden sydover et godt stykke.

Vi ber våre lokalpolitikere ta jobben ovenfor de rette instanser oppover i systemet, slik at man kan få kvittert ut rv19/Alternativ 4 ut, først som sist. Vedtaket i kommunestyret er gjort og ligger klart allerede.