I Moss Avis mandag 10. januar uttrykker Erik Thømt frustrasjon over ventetida på bistand til å søke om elektrisk scooter/rullestol. Som ergoterapeuter i Moss kommune ønsker vi å bidra til bærekraftige helse- og velferdstjenester. Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og det gir et bedre liv for den det gjelder – og det lønner seg for samfunnet.

Som ergoterapeuter ønsker vi å bidra til deltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Vi ønsker at Erik Thømt og resten av Moss sin befolkning skal få drive med de hverdagsaktivitetene som er viktig for dem.

Ergoterapitjenesten i Moss kommune har i mange år hatt lange ventelister og dermed lang ventetid for de som har behov for bistand av en ergoterapeut. I dag er det 163 saker på venteliste hos oss i tjenesten. Disse prioriteres ut fra en prioriteringsnøkkel som er laget av de 10 største kommunene i Norge. Vi har alle de samme tidsfristene.

De lange ventelistene i Moss har i flere år vært et tema, både på avdelingsnivå, men også virksomhet- og enhetsnivå i kommunen. Ergoterapitjenesten begynte allerede i 2013 å melde inn avvik på at tidsfristene ikke ble overholdt. Så sent som i desember 2021 ble det meldt inn avvik, og av 182 saker ble det meldt avvik på 144 av dem.

Vi klarer å ta unna hastesakene, det vil si de som er prioritet 1 (for eksempel utskrivelser fra sykehus, trykksårproblematikk og døende). Dessverre klarer vi ikke å overholde tidsfristen på saker som har lavere prioritet enn 1. Det er vanskelig å uttale seg om gjennomsnittlig ventetid, men svært mange venter 8 måneder og enda lengre, enkelte venter over ett år.

Når det er varige behov for hjelpemidler er det Nav Hjelpemiddelsentral Øst-Viken som innvilger og låner ut disse. Ved kortvarige behov har kommunen et begrenset lager for enkle hjelpemidler, for eksempel rullator, dusjkrakk og toalettforhøyer. Ergoterapitjenesten bistår innbyggere i Moss med å søke om hjelpemidler på varig utlån, men det er ikke selve søknadsprosessen som tar lang tid. Det som tar tid er å vente på at en ergoterapeut har mulighet til å foreta en kartlegging av hver enkelt situasjon og behov, noe vi må før vi kan søke.

På grunn av fravær er vi i ergoterapitjenesten under 8 årsverk på jobb, mot 9,3 årsverk på papiret. Når vi den siste tiden har hatt mellom 150-200 på venteliste, er det ganske selvsagt at vi ikke har mulighet til å overholde tidsfristene som vi mener er faglig forsvarlig. Ergoterapitjenesten dekker også behov på til sammen 6 korttidsavdelinger i kommunen samt alle sykehjemmene og omsorgsboligene, i tillegg til hjemmeboende. Vi ser at vi i 2021 mottok 921 henvendelser fra hjemmeboende mot 712 i 2020. I tillegg er det økt trykk på korttidsavdelingene som igjen medfører økt belastning på tjenesten. Redusert kapasitet i ergoterapitjenesten går ut over dem som venter på hjelp til å få bruke sine ressurser og være aktive og selvhjulpne. Vi i ergoterapitjenesten har full forståelse for frustrasjon og fortvilelse over at ventetiden er lang. Vi synes heller ikke det er riktig at innbyggere i Moss skal måtte vente i månedsvis på hjelp fra oss.

Jeg ser at utvalgsleder Remi Sølvberg sier til Moss Avis at han er klar over en utfordrende situasjon i ergoterapitjenesten, og at de i budsjettprosessen prioriterte andre deler av helsetjenesten hvor de mente det “brant mest”. Mitt inntrykk er at politikere i Moss bevisst har valgt å ikke forbedre situasjonen i ergoterapitjenesten og de ressursene vi rår over. Jeg har et håp om at det vil være vilje blant politikerne i Moss til å prioritere økte ressurser til ergoterapitjenesten ved neste budsjettprosess mot slutten av 2022. Jeg vil avslutningsvis minne om at en ergoterapeut i året koster mindre enn en institusjonsplass, og i løpet av et år kan vi utsette og unngå mange institusjonsinnleggelser. Jeg tenker at Moss ikke har råd til å vente.