Gå til sidens hovedinnhold

Et bærekraftig Viken forutsetter en strategi for sirkulærøkonomi

DEBATT

Verden venter ikke. Om vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030 er vi nødt til å ta vare på de ressursene vi har, og satse stort på gjenbruk og resirkulering av det vi allerede har forsynt oss med heller enn å øke forbruket. Derfor jobber vi i Miljøpartiet De Grønne for at Viken fylkeskommune skal få på plass en strategi for sirkulærøkonomi.

De siste årene ser vi at næringslivet mer og mer tar tak i aspekter av sirkulærøkonomi, og ser potensialet i dette. Totalt sett er dette foreløpig likevel en svært liten andel av den totale økonomien og ressursflyten, så det haster med å støtte eksisterende initiativ, legge til rette for nye, og analysere hva som skal til for at sirkulærøkonomi skal bli en tilstrekkelig del av den totale aktiviteten i Viken. Fylkeskommunen bør også selv gå foran i egen virksomhet og innkjøp. Vi kan ikke fortsette med et forbruk som tømmer jorden for ressurser og forårsaker så store utslipp, men må finne måter så vi kan opprettholde et godt velferdssamfunn uten å undergrave neste generasjons muligheter. Dagens forbruk og livsstil krever flere jordkloder, noe vi jo ikke har, og er en direkte grunn til at forurensning hoper seg opp, samtidig som jorden og ressursgrunnlaget blir utarmet.

Både i regional planstrategi, i budsjettdokumentene og i andre vedtak understrekes fylkeskommunes ambisjon om å bli et foregangsfylke for sirkulærøkonomi. Denne ambisjonen er en sentral del av målsettingen om å nå bærekraftsmålene innen 2030, og dermed å utvikle Viken til et bærekraftig lavutslippssamfunn. Skal vi opprettholde og videreutvikle gode lokalsamfunn, som fortsatt nyter godt av god velferd og høy livskvalitet, samtidig som ressursforbruket skjer innenfor rammene av planetens tålegrenser, haster det med å innrette vår økonomiske og annen aktivitet til å bli mer sirkulær.

På tross av gode ambisjoner er fylkeskommunens arbeid for å støtte opp under sirkulærøkonomi fortsatt i startgropen. Det er godt på enkelte felt, men vi har foreløpig ikke sett noen plan som sannsynliggjør at vi skal klare å virkeliggjøre de vedtatte ambisjonene. Vi mener dermed at det haster som med å få oversikt over utfordringsbildet og mulighetene, og at fylkeskommunen bør utvikle en strategi for sirkulærøkonomi. Vi foreslår nå dette på fylkestinget, og har godt håp om å få flertall for dette, eller i hvert fall at det startes opp et mer fokusert arbeid knyttet til sirkulærøkonomi i regi av fylkeskommunen.

Vi tar for gitt at ambisjonene knyttet til sirkulærøkonomi vil være sentrale i forslagene til de kommende regionale planene. Vi bør likevel ikke vente på dem. Hvis de blir vedtatt i 2023 kan man frykte at strategier og andre større planer som bygger på disse, tidligst kan komme i 2024 eller senere. Da blir det vanskelig å bli et foregangsfylke for sirkulærøkonomi, og vi får i overkant dårlig tid for ambisjonene som er satt for bærekraft og øvrige sentrale samfunnsmål i regional planstrategi. Vi mener det er behov for et fokusert arbeid med dette allerede nå, ikke bare for å nå bærekraftmålene, men for å sikre velferd, trygghet og valgfrihet også i fremtiden. Det forutsetter nemlig at vi klarer å lage et godt samfunn innen planetens tålegrenser, og med en gjenbruk av ressurser på en helt annen måte enn vi gjør i dag.

Kommentarer til denne saken