Barnas barnevern, ikke butikk-barnevern! I juni fremma SVs stortingsrepresentant Freddy Øvstegård forslag på Stortinget om å sette omsorg over omsetning i barnevernet. Hver eneste krone felleskapet gir til barnevernet skal gå til barnas omsorg og beskyttelse, ikke til profitt for barnevernsbaroner med bankkonto i skatteparadis.

Det gir ingen mening at kommersielle selskaper har lov til å hente ut felleskapets penger fra barnevernet i privat profitt. Profitt på sårbare barn, kommers i en tjeneste som skal handle om omsorg for de som virkelig trenger det. SV slår fast at hver eneste krone som felleskapet gir til barnevern skal gå til barnas omsorg og beskyttelse.

Men høyreregjeringen har latt store kommersielle konserner sikre seg en stadig større andel av barnevernstilbudet, flere av disse har eiere registrert i skatteparadis og tar penger ut av barnevernet. Blant private leverandører har utenlandske konsern økt sin andel av driftsinntektene fra 23 % i 2010 til 60 % i 2018, på bekostning av de ideelle og små enkeltstående private.

Rapport etter rapport har vist risikoen med butikk-barnevernet. Markedsrettinga hindrer samarbeid, samhandling, opparbeiding av stabile fagmiljø og utveksling av faglig kunnskap. Hvorfor? Fordi aktørene er gjort til konkurrenter.

Barneverninstitusjoner skal være et stabilt hjem for barn og unge i en sårbar fase av livet. Konkurranseutsetting fører imidlertid til uro og utrygghet for både barna og de ansatte. Anbudsperiodene er korte, og ideelle aktører opplever å tape anbud på grunn av økonomiske hensyn. Stabilitet og trygghet trues i tilbud som har som mål å skape nettopp det.

Enkeltbarn settes i dag ut på anbud for å bli bydd på gjennom enkeltkjøp av institusjonsplass, hvor stort sett de kommersielle med de store anbudsapparatene vinner. Det er en anslått årlig profitt i velferden på 1,1 milliarder kroner.

Vi vil ha et barnevern som handler om å beskytte barn, ikke om å tjene penger eller å konkurrere basert på pris i anbud. Barnas beste skal være det urokkelige hensynet, ikke profittmotiv.

Hvordan skal det se ut? Her er SVs fempunktsplan for et profittfritt barnevern:

1. Myndighetsutøvelse i barnevernet skal utføres av det offentlige, ikke private aktører. Høyreregjeringen har innrømmet at det beste for barns rettssikkerhet er at offentlig myndighetsutøvelse utøves av det offentlige. Likevel setter de andre hensyn foran barna.

2. Anbudsregimet skal avskaffes. Kjernekapasiteten i barnevernet skal være offentlig, supplert av ideelle aktører ved bruk av tilskudd etter modell av familievernet.

3. Tjenesten tas tilbake i offentlig regi. Det offentlige skal bygge opp sitt institusjonstilbud, og sikre flere plasser i beredskap for akutte plasseringer. Det offentlige skal overta driften av tilbud som i dag er kommersielle når avtalene løper ut, i stedet for å lyse ut nye anbud. Virksomhetsoverdragelse sikrer de ansatte, og gir trygghet for barna på veien.

4. Profitt skal forbys. Barnevernloven skal endres, slik at offentlige tilskudd til barnevern må komme barna til gode, og ikke tas ut i profitt på noe vis. Private tilbud må være definerte som ideelle eller ikke-kommersielle for å motta tilskudd.

5. Bemanningsløft i det kommunale barnevernet. SV vil ha 1000 nye ansatte i det kommunale barnevernet over en fireårsperiode. Dette vil gi mer tid til faglig utvikling, samhandling og til å se hvert enkelt barn. Dette igjen vil gjøre behovet for å kjøpe private tjenester mindre.

SVs plan vil bidra til å skape barnas barnevern, ikke det butikk-barnevernet vi har i dag. Et barnevern for trygghet, ikke uro. For samarbeid, ikke konkurranse. For omsorg, ikke omsetning.