Vi i Miljøpartiet De Grønne er glade for at vi har fått på plass et fellesbudsjett som forplikter fylkesrådet og fylkeskommunen til å faktisk gjennomføre de nødvendige tiltakene som må til for å nå fylkeskommunens klimamål for 2030.

I lys av at vi står oppe i en natur- og klimakrise er dette det mest grunnleggende for å skape et bærekraftig Viken, hvor vi skal sikre både nåværende og fremtidige innbyggeres velferd, trygghet og valgfrihet. Hele spekteret av bærekraftmål er like viktige. Likevel er det sånn at uten at vi tar vare på jorden vi lever på, og er en del av, så sparker vi grunnen under de andre bærekraftmålene. Så er det også viktig at omstillingen til lavutslippssamfunnet ikke øker sosiale ulikheter. Målet er tross alt å skape et bedre samfunn – også for fremtidige generasjoner.

Det var ikke selvsagt at vi skulle bli enige om en rødgrønn budsjettpakke. Tross alt gikk vi ut av fylkesrådet i august på grunn av E18-saken, og at vi mener flertallet på fylkestinget ikke tar klima- og naturutfordringene alvorlig nok. Så ønsker vi likevel å bidra konstruktivt til en best mulig utvikling, hvis vi ser at vi kan gjøre en forskjell. Det gjelder nå i budsjettet, og det gjelder i arbeidet videre i fylkestinget, og hvor mange viktige saker med stor betydning for Viken skal avgjøres.

Med dette budsjettforliket er flere viktige ambisjoner blitt forsterket. Det skal blant annet komme en egen tiltakspakke for at fylkeskommunen skal bli fossilfri i 2028. Vi avsetter 10 millioner årlig for at fylkeskommunens bilpark skal bli fossilfri, og vi skal utarbeide en plan for å bedre ladeinfrastrukturen på fylkeskommunens parkeringsplasser.

Vi er enige om at den kommende handlingsplanen for samferdsel skal inneholde en ekstraordinær satsning på etablering av nye gang- og sykkelveier. Det er dessuten viktig at flere kan sykle hele året. Derfor er god vinterdriftsstandard på gang- og sykkelveier avgjørende og skal vektlegges mer.

Det skal også utredes hvordan postkorona-samfunnet vil påvirke arbeidslivet, samfunnets infrastruktur og våre innbyggeres livskvalitet. Graden av hjemmekontor i dag er negativt for de fleste. Noe hjemmekontor og tilrettelegging for desentraliserte arbeidsplasser kan derimot være positivt både for den enkelte, for arbeidsplassen, for belastninger på felles infrastruktur og avlastning av det ekstra presset i rushtiden.

Vi er i tillegg enige om at skogen fylkeskommunen eier skal driftes bærekraftig og skje i respekt for biologisk mangfold, blant annet gjennom bruk av plukkhogst, samt at vi skal tilrettelegge for friluftsliv og rekreasjonsverdier som del av fylkets satsing på folkehelse og opplevelsesnæring.

Samtidig øker satsningen på ladeinfrastruktur, solceller på fylkeskommunale bygg – og at Viken skal bli et mer insektsvennlig fylke. Det skal jobbes med arealregnskap og bli mer fokus på dyrevelferd. Sammen med andre viktige vedtak for natur, bærekraft og livskvalitet er vi glade for å bidra til at Viken blir litt bedre!