Takk til varaordfører Tor Petter Ekroll (Sp) for hans innlegg om at stadig sterkere økonomisk vekst ikke kan fortsette når ressursene vi baserer veksten på er begrensede eller ikke-fornybare. Han påpeker at dette tankesettet har gitt klima- og naturkrisen og han har helt rett.

Jeg håper inderlig at hans tankesett vinner gehør i Sp-kretser. Senterpartiet sentralt står nemlig dessverre altfor ofte for en politikk som fremmer stadig økende bruk av naturressurser. De er klare på at økonomisk vekst i distriktene er svært viktig for dem. Det er forståelig, for det er viktig at folk kan leve og arbeide i hele landet vårt. Men ofte går dette hensynet til arbeidsplasser foran langsiktig forvaltning av de naturressursene vi skal leve av og med til evig tid. Det være seg langsiktig utvinning av olje og gass, storstilt hyttebygging i sårbar natur, nydyrking av myr og uttak av torv, jaktinteresser på hjortevilt fremfor bærekraftige rovviltstammer. Slik fronter de etter mitt syn naturutnytting fremfor forvaltning. Dessverre gjør flertallet av partiene på Stortinget dette. Til sammen har disse partiene så sterke stemmer i Stortinget at vi som vil forvalte klart «innen jordas tålegrenser» foreløpig er i mindretall.

Sp og MDG har samtidig en rekke felles tanker om hvordan både bygd og by bør utvikles, noe jeg synes kommer godt fram i Ekroll sitt innlegg. Vi vil ta vare på gode lokale bomiljø, og verne matjorda mot nedbygging. Vi vil gi små og mellomstore gårdsbruk mulighet for næringsutvikling innen spesialitetsutvikling og opplevelsesnæring. Vi har stor kunnskap om naturlige prosesser og verdien av økosystemtjenestene naturen gir, og vil at flest mulig skal ha tilgang til, og verdsette, slike grønne verdier. Vi har klar målsetting om fortsatt bedring av dyrevelferd, og ønsker skog og landbruk med minst mulig sprøyting og bruk av kunstgjødsel.

Kortsiktig profitt hører ikke hjemme i en langsiktig forvaltning av evige verdier som elver, hav, matjord og skog. Nå presser sterke økonomiske krefter på for maksimal utnyttelse av våre felles ressurser, både nasjonalt og globalt. Mange Sp-folk har meget stor kunnskap om hva naturen har godt av. Vi i MDG vil at vi skal hegne om disse evige verdiene sammen.