Gå til sidens hovedinnhold

Fagekspert: – JEG tør ikke gi Bane NOR «ja» til fravik fra sikkerhetskravene i kvikkleiresonen

Hvem skal – og vil – gi Bane NOR et «ja» til å fravike fra sikkerhetskravene når en 180 meter lang støttemur skal etableres her i skråningen nederst i Fjordveien, i kvikkleiresonen Moss havn? Politikerne i Moss?

Spørsmålet er ikke avklart – og vi kommer tilbake til det.

Derimot kan Moss Avis i dag fortelle at senioringeniør Mario Wagner Weise ved seksjon veg og geofag i Viken fylkeskommune i midten av januar ikke våget å anbefale fravik. Også det kommer vi tilbake til.

Bakgrunnen er denne: I forbindelse med at Bane NOR bygger dobbeltspor og ny stasjon i Moss, må de søke Vegdirektoratet om fravik fra vegnormalen.

På grunn av en årsdøgntrafikk på mer enn 10.000 biler i Fjordveien, krever vegnormalen at en permanent stabiliserende støttemur nær denne veien må ha en sikkerhetsfaktor i grunnstabilitet på hele 1,6.

Det generelle kravet i Norge er 1,4.

Sikkerhetsfaktoren i dette området er akkurat nå derimot helt nede i 1,03.

– Dette er i dag et område med spesielt lav sikkerhet, sa prosjektsjef Birger Steffensen i Bane NOR på innbyggermøtet om kvikkleire og jernbaneutbygging 11. februar.

Han forklarte at det er konstruksjonsmessig nesten umulig å få til et sluttresultat som gir en sikkerhetsfaktor på 1,6.

– Vi tar det opp 40 prosent. Og vil kjøre en fravikssøknad. Dette er selvfølgelig innenfor de anbefalinger som står i rapporten fra NGI, påpekte han.

Unntatt offentlighet

– Vi har en prosess på en fravikssøknad, forklarte han da han gjorde den samme presentasjonen i et ekstraordinært formannskapsmøte i Moss 4. februar. I det møtet opplyste han:

– Før vi kan få etablert støtteveggen, som vil være et områdestabiliseringstiltak, så må vi legge en motfylling med 50.000 kubikkmeter med stein for å styrke stabiliteten i dette området. Tidligere var det planlagt en midlertidig spuntvegg der, men nå går vi for støttemuren på 180 meter. Og den vil øke områdestabiliteten med cirka 40 prosent, et stort løft for dette området.

Moss Avis ba Bane NOR om innsyn i fravikssøknaden, men fikk avslag fra selskapets kontraktsavdeling.

Moss Avis klaget på avslaget og søkte samtidig innsyn i saken hos Vegdirektoratet.

– Moss kommune er beslutningsmyndighet

Sist onsdag ga Vegdirektoratet Moss Avis innsyn. Det viser at dialogen mellom Bane NOR og veieier Viken om støttemuren i Fjordveien startet allerede i fjor sommer.

Innsynet viser også at Bane NOR allerede i midten av desember sendte en søknad om fravik der det blant annet heter:

– Å tilfredsstille regelverket vil medføre behov for omfattende tiltak, utover regulert område.

Over skråningen ligger nemlig en rekke eneboliger. På innsiden av boligene ligger blindgata Dr. Galtungs vei. På innsiden av veien et steingjerde. Og så: Moss kirkegård.

Torde ikke støtte et fravik

Blant dokumentene i innsynet Vegdirektoratet gir oss ligger en faglig vurdering datert 15. januar, signert senioringeniør Mario Wagner Weise.

Han skriver at han satte seg grundig inn i problematikken rundt støttemuren i Fjordveien før han på vegne av veieier Viken avga en faglig uttalelse til Vegdirektoratet i anledning Bane NORs fravikssøknad.

Weise studerte den 281 sider lange NGI-rapporten «Vurdering av områdestabilitet» for jernbaneutbyggingen gjennom Moss og han finleste NGIs tekniske note «Anbefalinger for design av støttemur i Fjordveien» på 9 sider.

Weise viser i sin uttalelse til kapittel 3 i kvikkleireveilederen NVE la ut på høring i 2019 og som ble utgitt i desember 2020:

«Det forutsettes at stabiliteten aldri forverres i forhold til opprinnelig tilstand, og at alle faktorer som kan utløse brudd eller skred unngås. Alle vurderinger knyttet til valg av sikkerhetsnivå må dokumenteres.»

– I hvert fall ikke jeg kan på en rimelig måte vurdere i hvilken grad stabilitet aldri forverres og brudd eller skred unngås. Tiltaket permanent støttekonstruksjon og hovedtiltak i sammenheng med Bane NOR-prosjektet i bunnen av skråningen kan påvirke stabiliteten midlertidig ugunstig gjennom forskjellige påkjenninger og bortfall eller svikt, skriver Weise. Og fortsetter:

– Jeg kan heller ikke vurdere, at «Det er svært lite sannsynlig at så store inngrep vil kunne bli utført ‘og så videre’...», som det heter i argumentasjonen fra NGI. Jeg tør ikke det, også med hensyn til dimensjonen av prosjektet og konsekvensene ved svikt. Derfor kan jeg bare vurdere fra mitt ståsted at jeg ville forholde meg til regelverkene, oppsummerer Weise.

Moss Avis tonet ned sak

Vegdirektoratet ga oss onsdag også innsyn i brevet som de tirsdag denne uken sendte Viken om fravikssøknaden.

Etter en to siders gjennomgang av lovverk konkluderer direktoratet i brevet med at det ikke er dem selv, ikke veieier Viken, men derimot Moss kommune som er beslutningsmyndighet for fravikssøknaden.

Wow – nå må politikerne i Moss avgjøre en fravikssøknad angående sikkerhetskrav, tenkte vi. Så vi gjorde en henvendelse til Bane NOR, gikk i gang med å ringe politikere og la ut en sak om nyheten på moss-avis.no.

På full fart mot deadline for papiravisen torde vi ikke annet enn forklarende å tone ned saken da vi etter et par timer fikk kommentarer fra prosjektsjef Steffensen. Han fastslo:

– Vi jobber nå med en ny fravikssøknad, og Moss kommune får ikke denne saken på sitt bord. For saken omhandler ikke områdestabilitet. Med en sikkerhetsfaktor på 1,4 som vi nå planlegger, så vil vi oppfylle kravene i eurokoden, kravene fra NVE og kravene i plan- og bygningsloven. Derfor trenger ikke Moss kommune å gi oss noen dispensasjon.

Vel: En fravikssøknad skal sendes. Og noen må faktisk ta stilling til søknaden.

Direktoratet står på sitt

Torsdag kontaktet vi Vegdirektoratet igjen, og de stod på sitt – inntil en ny søknad foreligger og kan vurderes:

– Vegdirektoratet kan fravike krav i veinormaler. I vårt brev til Viken fylkeskommune har vi gjort grundig rede for når det er tilfellet. Når Vegdirektoratet ikke har hjemmel for å innvilge fravik fra krav i vegnormaler, så blir saken heller ikke behandlet av oss, skriver saksbehandler Elin Spildo til Moss Avis.

- Vil en fravikssøknad i denne saken uansett havne på Moss kommunes bord?

– Kommunen er her myndighet i saken om å fravike krav til områdestabilitet, og kommunen vil naturlig nok måtte henvende seg til relevante fagmiljø før beslutning fattes, svarer Spildo - som avslutter med å opplyse om hun nå tar vinterferie og dermed ikke kan svare på oppfølgingsspørsmål den nærmeste uken.

Hvorpå vårt oppfølgingsspørsmål står ubesvart...

I brevet tirsdag peker hun på NVE, den nasjonale fagautoriteten på områdestabilitet, som naturlig å lene seg på for Moss kommune.

– Vil ikke ta i saken

– Så direktoratet orket ikke å behandle denne saken, lyder det på sparket fra Anette Lindahl Raakil (Sp) når Moss Avis ringer onsdag og forteller at Vegdirektoratet har plassert beslutningsmyndigheten for fravikssøknaden i Moss.

I sist kommunestyremøte steppet Raakil inn som varaordfører – og fungerte også som ordfører i et par saker.

Blant annet da ordfører Hanne Tollerud (Ap) svarte som så på spørsmål fra Arild Svenson (Ny Kurs):

– Jeg er helt tydelig på at sikkerhet kommer først og det er ingen prestisje eller stolthet som er førende for hvordan vi skal følge opp trasévalg og jernbanestasjon videre. Jeg føler meg også trygg på at de politiske partiene i denne sal setter sikkerhet først uavhengig av standpunkt til valg av trasé og plassering av stasjon.

– Direktoratet bør avgjøre

Raakil, Tollerud, Svenson og Jørn Roald Wille (H) sa alle sist onsdag til Moss Avis at de vil lytte til fagfolk, og at sikkerheten kommer først – dersom de som politikere må behandle fravikssøknaden.

– Jeg skulle like å se den politikeren i Moss som tør eller ønsker å gi dispensasjon fra sikkerhetskrav! Erklærte Svenson.

Direktør for plan, miljø og teknikk i Moss kommune, Torunn Årset, sier dette til Moss Avis fredag:

– Jeg er enig i Bane NOR sin vurdering om at dette spørsmålet må avgjøres av direktoratet og ikke av kommunen. Om Moss kommune må ta avgjørelsen, må vi vurdere søknaden opp mot hensikten med bestemmelsen som det søkes dispensert fra, og hvilke konsekvenser en dispensasjon vil kunne få. Dersom dette skulle bli en kommunal dispensasjon vil den måtte behandles politisk.

– Stabiliteten skal aldri forverres

Så vi spør Bane NOR igjen fredag – med tanke på at Birger Steffensen onsdag fastslo at saken ikke handler om områdestabilitet – momentet Vegdirektoratet peker på når de sender ansvaret for beslutningen til Moss:

– Områdestabiliteten må vel tas med i betraktning når arbeidet med støttemuren planlegges og utføres?

– Ja, områdestabilitet skal tas i betraktning og arbeidet må til enhver tid utføres kompensert. Det vil si at når vi arbeider, må dette til enhver tid gjøres slik at områdestabiliteten ikke midlertidig forverres, svarer han. Og fortsetter:

– Det er også viktig i denne saken å forstå at tiltaket med en permanent støttevegg i Fjordveien er et tiltak for å bedre områdestabiliteten permanent i det området. Tiltaket har ikke en annen funksjon for jernbaneutbyggingen.

Vi har spurt for upresist, ser vi, om hvorvidt saken dreier seg om områdestabilitet, og lørdag oppklarer Steffensen for Moss Avis:

- I søknaden vi nå jobber med vil støtteveggen være et lokalstabiliserende tiltak. Ikke et områdestabiliserende tiltak. Et lokalstabiliserende tiltak mener vi at Vegdirektorat skal avgjøre sammen med veieier Viken fylkeskommune.

Parallelt registrer vi at senioringeniør Mario Wagner Weise i Viken fylkeskommune ikke har besvart spørsmålet Moss Avis mailet ham fredag, om hva han mener skal til for å anbefale et fravik i denne saken.

Fortsatt stille ved Kransen

Så, til slutt:

Når vil arbeidet i dagsonen i Moss settes i gang igjen? Det har gått to uker siden Bane NOR i Moss anslo at det blir stans i 1–2 uker?

– Oppstart av arbeidene skjer når vi har gjort alle de risikovurderinger som er nødvendig for å kunne gjennomføre med minimal risiko. Vi er ennå ikke i mål med dette og kan derfor ikke si når det blir oppstart, svarer kommunikasjonsansvarlig Nina Kjønigsen i Bane NORs prosjekt i Moss.

Jernbaneutbyggingen

Bane NOR bygger ny jernbanestasjon og 10,3 kilometer nytt dobbeltspor gjennom Moss, fra Sandbukta i nord til Såstad i sør.

Dette inngår i regjeringens Intercity-satsing. Planen var å ha utbyggingen til 10,5 milliarder kroner gjennom Moss klar ved utgangen av 2024.

4. februar 2021 la Bane NOR fram en ny rapport om grunnforhold fra NGI og fastslo at utbyggingen i Moss sprekker på både tid og kostnader. Dagen etter stoppet de arbeidet i dagsonen i Moss, fra Kransen mot Kleberget.

Samferdselsdepartementet anbefalte 11. mai at prosjektet fullføres med en ramme på 17,9 milliarder kroner. Samtidig ble det varslet om 19 måneders forsinkelse – og åpning i juli i 2026.

Med stemmene 84–1 (Rødt) vedtok Stortinget 11. juni å fullføre prosjektet i tråd med departementets anbefaling.

NGI-rapporten er kvalitetssikret av to eksterne selskaper. Med jetpeling som metode håper Bane NOR nå å fortsette utbyggingen fra Kransen og sørover fra november 2021.

Fra nord ser prosjektet slik ut:

Dagtrasé 0,6 km.

Mossetunnelen 2,3 kilometer.

Kulvert fra Kransen 0,4 kilometer.

Nye Moss stasjon og stasjonsområdet til Kleberget 0,8 kilometer.

Carlbergtunnelen på 2,3 km.

Noen hundre meter kulvert og deretter dagsone til Såstad, snaue 4,0 km.

MER OM SAKEN:

Jernbaneutbyggingen sprekker på tid og kostnad: Her er de nye kvikkleire-sonene i Moss

Bane NOR må stenge Fjordveien i tre år

Ordføreren: – Liv, helse og sikkerhet må komme først

Bane NOR gjør full stans i arbeidene ved Kransen

Stengingen av Fjordveien: – Personbiltrafikken må ned. Og Moss er en ganske kompakt by, med gode muligheter for å sykle og gå

Politikere i Høyre og Ap: – Riktig jernbanetrasé er valgt

Knut Arild Hareide til Moss Avis: – Vi ser videre på både jernbanen og riksvei 19 i Moss

Stengingen av Fjordveien: – Hvis vi ikke finner løsninger, så havner vi alle i en enda lengre bilkø

En vei ut av uføret for (M)oss

Eirik Tveiten: – Bane NOR har bløffet og bør nå drive de to jernbanetunnelene i Moss sammen til én langtunnel

Vegvesenet: – Stenging av Fjordveien vil kunne bremse andre store prosjekter i Moss

Stortingspolitikere om å stanse jernbaneutbyggingen: – Glem det!

Trygg Trafikk er svært bekymret for skolebarna om Fjordveien stenges: – Det kommer til å bli et enormt trykk på lokalveinettet

Knut Arild Hareide: – Å stanse nå vil være det dummeste og dyreste vi kan gjøre

Maktet ikke å svare på alt om kvikkleire og jernbaneutbygging

BBM spår sluttpris på 20 milliarder og oppfordrer enda en gang Moss til å snu i togsaken

Ny Kurs vil ha nye utredninger over alt der det er kvikkleire langs jernbanetraseen

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.