Moss Venstre foreslår at kommunen leier ut havnearealet i 100 år gjennom tomtefesteloven. Dette legges ut på anbud slik at ulike byutviklere kan konkurrere om å få signere leieavtalen. Kommunestyret kan velge det beste tilbudet. Kriteriene må være sammensatte, leiebeløp, antall arbeidsplasser, type byutvikling, antall boliger, fellesområder mot fjorden med mer. Venstre mener arbeidet med anbudskonkurransen må starte nå, slik at kommunen kan sikre nye inntekter allerede i 2021. På denne måten vil vi også skåne Fontenehuset, helsetjenester og andre foreslåtte kuttposter.

Nye Moss kommune er inne i en økonomisk krise. Administrasjonen snur hver stein. Moss Avis har nylig skrevet om alle mulige kutt-tiltak: bemanningen i helsetjenesten foreslås redusert, skolestruktur skal gjennomgås. kulturbudsjettet kuttes. Fontenehuset foreslås nedlagt. Moss kommunale eiendomsselskap vurderer tapping fond og endrede husleier.

Helt på tvers av de fleste partiprogrammer, løfter administrasjonen kuttforslag etter kuttforslag. Moss Venstre gir honnør til denne synliggjøringen av mulige sparetiltak. Vi savner imidlertid ett tiltak: Hvordan skal Moss utnytte sin største ressurs best mulig? Venstre mener den desidert største ressursen er beliggenheten vår ved fjorden. I dag benyttes denne ressursen til containere. Venstre vil bruke den til å skape arbeidsplasser, boliger og byutvikling for alle.

Moss kommune eier foretaket Moss Havn KF. Dette foretaket eier havnearealet. Venstre har tidligere foreslått å legge ned dette foretaket, slik man har gjort i Horten. Eiendommen tilbakeføres da til kommunen.

På sammen måte som at administrasjonen foreslår utredning av skolestruktur, ønsker Venstre å se på alternativ utnyttelse av havnearealet. Hva vil tjene kommunen og innbyggerne best? For å finne ut av dette store spørsmålet foreslår vi at havnearealet leies ut i 100 år gjennom en tomtefesteavtale. Denne avtalen legges ut på anbud slik at ulike aktører kan konkurrere om kontrakten. Det beste anbudet vinner. Kommunen kan stille strenge vilkår i kontrakten. Man kan kreve tilrettelegging for nye arbeidsplasser, store fellesarealer og god byutvikling.

En slik avtale vil sikre kommunen og innbyggerne leieinntekter i 100 år. Alt tyder på større inntekter enn dagens havnedrift. Etter 100 år vil kommunen fremdeles eie havnearealet. Man kan sikre indeksregulering hvert år. Det er grunn til å tro at leieinntektene fra en slik avtale er formidable. Mange aktører vil ønske å utvikle boliger og arbeidsplasser 27 minutter fra Oslo S og med utsikt til Færder. Uansett. Den eneste måten å finne ut av dette på er å utlyse en anbudskonkurranse. Det ønsker Venstre å gjøre nå.

Venstre har gått til valg på bedre byutvikling. Vi vil verne landskapene rundt byen. Vi vil utvikle områdene rundt våre tre jernbanestasjoner. Disse tre områdene må utvikles til det beste for alle kommunens innbyggere. Vi må skape gode møteplasser nær stasjonene og ikke minst nær fjorden. Når man trer ut av toget på nye Moss stasjon, bør man ha enkel adgang til fjorden. Man bør møtes av gode byrom med et mangfold av boliger og arbeidsplasser. Kommunens visjon om mangfold må nå realiseres. Det er ikke containervirksomhet som skaper en mangfoldig by. Vi trenger et politisk lederskap som evner å tenke nytt. Vi må skape fjordbyen Moss.

Venstre mener kuttforslagene til administrasjonen viser at vi ikke lenger har råd til å la denne perlen på havna bli begrenset til havnevirksomhet. Alle kommuner bør utnytte sine ressurser for å sikre innbyggerne sine gode tjenester. For Moss betyr det å sikre inntekter på havneområdet.