Nye Moss kommune er nå i gang med en kommuneplanprosess. Denne planen skal gjelde fram til 2030.

Kommuneplanprosessen er viktig. Her skal innbyggerne involveres og kommunen skal formidle til sentrale myndigheter hva de ønsker av utvikling - bl.a. når det gjelder fremtidig infrastruktur.

Fremtidig plassering av fergeleiet og traseen for RV19 er utvilsomt sentrale problemstillinger når våre politikere skal behandle det forslaget til kommuneplan som administrasjonen nå lar lagt frem. Det er i denne forbindelse politikerne skal synliggjøre overfor Statens vegvesen hvilke løsninger kommunen ønsker. Her bør det utelukkende legges vekt hva som tjener kommunen og befolkningen best.

Den framtidige beliggenheten av fergeleiet og Rv19 må sees i sammenheng. Jeg kan ikke se annen hensiktsmessig løsning på denne problemstillingen enn at fergeleiet flyttes sydover, og RV19 legges i tunell fra Klevberget til E6 ved Årvold. Dersom bystyret deler dette synet, så må dette komme klart fram ved første behandling av kommuneplanforslaget.

Dersom SVV er uenig, så vil de trolig fremme innsigelse – og uenigheten går da til mekling. Dersom meklingen ikke fører fram, går saken til departementet for endelig avgjørelse.

Dette er en ryddig måte å håndtere slike vanskelige saker på. Det vil da komme klart fram hva partier og politikere har som prioriterte løsninger – og vi får vite hvilke argumenter SSV og Staten har for eventuelt ikke å imøtekomme kommunens ønsker.

Ved planleggingen av jernbanetraseen under byen og plasseringen av den nye jernbanestasjonen ble det mye ”samrøre” mellom lokale ønsker og statlige interesser representert ved Bane Nor. Det ble uklart for oss, som bare fulgte saken gjennom media, om våre folkevalgte argumenterte for lokale behov og ønsker - eller for Bane Nors forslag. Dette skapte sterke reaksjoner i befolkningen. Dette bør politikerne ta lærdom av.

Så partiene bør nå bruke kommuneplanprosessen til å kommunisere både til oss innbyggere og sentrale myndigheter om hva de går for av løsninger. Det nærmer seg kommunevalg – og vi er mange som er opptatt av hva de ulike partiene står for når det gjelder forbindelsen fra Horten til E6 ved Moss.