I debatten om kommunal helse og omsorg er det for eller i mot konkurranseutsetting som har fokus.

I iveren etter å tydeliggjøre sitt ideologiske grunnsyn arbeider Høyre og Arbeiderpartiet for å få gjennomslag for sine respektive standpunkter.

Alle andre blir avkrevd å tilkjennegi sitt standpunkt, for eller imot konkurranseutsetting, så også Ny Kurs.

For Ny kurs, som kun er til for å arbeide for innbyggerne i Moss og Rygge sitt beste, fremstår denne debatten som helt uinteressant.

Forutsetningen for en konkurranseutsetting må være at det er er driften som overlates til andre.
Ansvaret for fastsettelse av innhold og kvalitet skal være kommunal oppgave. Kommunen skal føre kontroll med at driftsansvarlig leverer etter de målsettinger og med det innhold som er bestemt av kommunen.

For at dette skal kunne skje må kommunen ha kompetanse. Kompetanse til å utforme tilfredsstillende anbuds kriterier, kompetanse til å forhandle frem de beste avtalene og sist men ikke minst kompetanse til å følge opp de avtaler som er inngått.

Denne kompetansen har ikke Moss Kommune i dag. Debatten om konkurranseutsetting blir derfor en debatt uten verdi.
Så lenge Moss Kommune ikke har denne kompetansen i egne rekker vil spørsmålet om konkurranseutsetting være uaktuelt for Ny Kurs. Dette fordi grunnlaget for kommunal styring og kontroll ikke er tilstede.

Ny Kurs er opptatt av innholdet i tjenesten, som skal bli brukerene til del.
Vi har merket oss at vår nye rådmann arbeider for å slutte med å yte tjenester.
Han vil at kommunen skal dekke behov.
Dette er en målsetting Ny Kurs støtter fullt ut. Det betinger at kommunen må evne å se de individuelle behovene og slutte med å utforme tjenester som tar utgangspunkt i gruppen. En slik endring vil kreve mer av kommunen med hensyn til informasjon og kommunikasjon. Vi tror også den vil føre til riktigere bruk av penger med bedre kvalitet. Vi ser frem til samarbeid med rådmannen og andre gode krefter for å få til en slik endring.

Endringen vil også bli bedre for de ansatte og under forutsetning av tilstrekkelig grunnbemanning vil de oppleve sin arbeidshverdag som mer givende og interessant.
I dag sliter kommunen til tider med høyt sykefravær. Ny Kurs vil arbeide for at hele stillinger skal være regelen og ikke unntaket for kommunens ansatte, noe som gir de ansatte mer forutsigbare arbeidsforhold, mindre stress, fare for utbrenthet og lavere sykefravær.

Helse og omsorg i Moss kommune handler om å gi innbyggerne trygghet.
Trygghet for at de får dekket de behov de har krav på, som medlemmer av vårt velferdsamfunn. Trygghet for at ytelsen har kvalitet og at den blir utført av kompetente medarbeidere.

Helse og omsorg i Moss Kommune handler ikke om å være for eller imot konkurranseutsetting. En slik debatt er sløsing med energi. Energi som med fordel kan brukes til å arbeide for bedre forhold for brukerne og en bedre arbeidsplass for de ansatte.