Moss kommune og Fylkeskommunen har lagt forslag til detaljregulering mellom Billmannsbakken og Støtvig Hotel ut til offentlig eftersyn. Ifølge saksfremstillingen skal dette være et trafikksikkerhetstiltak for både fotgjengere og syklister ved at det etableres ensidig fortau og gang-/sykkelvei langs strekningen. Syklistforeningen er positiv til at det tilrettelegges for tryggere og bedre fremkommelighet for de myke trafikantene. Vi er også positive til at kulturhistoriske hensyn er grundig behandlet i egen konsekvensutredning (KVU) for å i best mulig grad ivareta Larkollens særpreg og attraktivitet.

Det som forundrer oss, er at trafikksikkerhetshensyn ikke er en del av denne KVU’en.

Vi mener at forslaget i beste fall vil gi de myke trafikantene kun en falsk trygghetsfølelse: skolebarn, eldre, syklister og hunder skal ifølge planen dele et altfor smalt areal, uten at den motoriserte trafikken reguleres. I tillegg vil tiltaket fremprovosere minst fire systemskift, der syklistene (og fotgjengere) må ut i og/eller krysse veibanen. Dette er efter vår mening direkte trafikkfarlig og en dårligere løsning enn dagens situasjon, også fordi bilistene vil oppleve strekningen som mer åpen og oversiktlig og tilpasse farten efter dette. Dette skal man altså bruke ca 25 mill. kroner på!

Syklistforeningen har en mye bedre og rimeligere løsning som kan iverksettes nærmest umiddelbart uten å være til vesentlig ulempe for fastboende:

· Fartsgrense på 20 km/t mellom Billmannsbakken nord og Støtvig Hotel

· Fartshumper

· Lysregulering mellom Billmannsbakken syd og Larkollen kirke

· Forbud mot tunge kjøretøy (varetransport, campingvogner/bobiler, biler til campingplassen, biler og busser til Støtvig Hotel) – disse kan benytte Kurefjordveien via Rygge kirke

Det gis unntak for rutebuss, utrykningskjøretøy, servicekjøretøy, kjøretøy med spesiell tillatelse.

Fortau innenfor dagens tverrsnitt kan etableres.

På sikt bør kommunen og fylkeskommunen utrede alternative sykkelruter mellom Støtvig Hotell og Billmannsbakken nord. Her vil Syklistforeningen gjerne bidra til forslag og løsninger.