Barneombudet har valgt ut fire satsingsområder for de neste tre årene. Å bedre situasjonen for barn og unge i barnevernet, er et av dem.

Vi trenger et løft i barnevernet. De siste årene har barnevernet fått flere oppgaver, og antallet bekymringsmeldinger øker. Tilsynsrapporter og utredninger viser nedslående forhold. Jeg vil jobbe for to ting: Å styrke barnevernets kompetanse og ressurser, og at barn under barnevernets omsorg skal få riktige tiltak med god kvalitet.

For å få til dette, må både staten og kommunene komme mer på banen.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener barnevernet trenger økt kompetanse. Barnevernet har ofte saker der barn og familier har sammensatte problemer. Men i motsetning til i barnehagen og skolen, finnes det i dag verken kompetansekrav eller bemanningsnorm. Jeg er glad for at et bedre barnevern er høyt oppe på statsrådens agenda. Men komplekse arbeidsoppgaver krever også god bemanning, ikke bare økt kompetanse.

En rapport fra VID Vitenskapelige Høgskole viser at barnevernsansatte selv mener at en håndterbar arbeidsmengde kan gi et mer forsvarlig barnevern. De ansatte har satt i gang kampanjen #heierna for å vise politikerne hvor skoen trykker. Budskapet er at flere hender gir et bedre barnevern.

Lav bemanning betyr at bekymringsmeldinger ikke følges godt nok opp og at barn blir værende i uholdbare hjemmesituasjoner altfor lenge. Bekymringsmeldinger er tidkrevende. Ofte finnes det bare et lite tegn om at noe er galt hjemme, et tegn det tar tid og tålmodighet å følge opp. Barn trenger trygge og stabile voksne for å dele. Den høye turnoveren blant ansatte gjør dette vanskelig.

En stor gjennomgang av barnevernssaker fra Helsetilsynet i år, viste at opplysninger fra barn knyttet til vold og omsorgssvikt, ikke ble fulgt opp slik det skulle. At barn ikke ble snakket med, eller ikke ble snakket med på en god måte, gikk også igjen som en svikt i sakene som Barnevoldsutvalget gikk gjennom for få år siden (NOU 2017:12). Utvalget fant dårlig kvalitet i arbeidet med barn utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt, og store variasjoner fra kommune til kommune.

Er mangelen på bemanningsnorm svaret på hvorfor barnevernet ofte taper når kommunen skal prioritere? Det vet jeg ikke. Men bemanningsnorm eller ei - kommunene må sørge for at barnevernet faktisk er i stand til å gjøre jobben sin.

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for å kontrollere tjenestene i sin kommune. Rådmannen er ansvarlig for at tjenestene er i tråd med de kravene som er satt i lov, forskrifter og instrukser. Jeg er ikke sikker på at alle kommunene tar dette ansvaret i dag.

Foreldre og andre har ofte et stort engasjement for å bedre kvaliteten i skole og barnehage. Slik er det dessverre ikke for barneverntjenesten. De sårbare barna i barnevernet har ikke mulighet til å heve stemmen i det offentlige rom på samme måte. I mangel av disse stemmene, må våre politikere sørge for at tjenesten til enhver tid holder den kvaliteten vi kan forvente.

Ja, et godt barnevern koster penger. Men det gjør også ødelagte liv. Forebyggende arbeid og tidlig innsats er ikke bare floskler. Jeg forventer at kommunene følger opp. Vi er nødt til å lykkes bedre på dette enn vi gjør i dag.