Det frie brukervalget innen Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) vil politikerne i Moss avvikle for å spare penger. Dette er svært dårlige nyheter for funksjonshemmede og andre brukere.

En rekke organisasjoner og enkeltpersoner advarer politikerne i Moss. Et eksempel er Vibeke Marøy Melstrøm, generalsekretær i Uloba som sier det godt i Moss Avis (9.10): «Jeg leser at politikerne i Moss tror at hverdagen og verden vil bli den samme, om de erstatter BPA på funksjonshemmedes premisser med kommunal BPA. Glem det, vi har erfaring med dette gjennom 30 år. Når kommunene overtar, får vi funksjonshemmede selv mindre råderett over egne liv. Vi ønsker å styre våre liv på egen kjøl, og ikke bli overstyrt av andre - selv om dette kan være ansatte og valgte i kommunene med de aller beste intensjoner»

Eksemplet i Moss er høyst uvanlig. Vi kjenner ikke til andre kommuner som har valgt å avvikle brukervalgsordningen innen BPA. Erfaringene med fritt brukervalg er gjennomgående gode. Ordningen gir brukerne økt innflytelse og myndighet over eget liv. Det skulle heller ikke være politisk kontroversielt å være for brukervalg på BPA. I mange andre kommuner er det bred enighet om dette, helt uavhengig hva slags politisk flertall som styrer. Verdien av å ha noe å velge på, og velge bort, er helt sentralt. Forbrukerrettigheter knyttet til offentlige tjenester er et område med stort forbedringspotensial. Det er hvor det politiske flertallet i Moss nå bidrar til å svekke disse rettighetene.

Helsepolitisk barometer fra Kantar er en stor og bred årlig undersøkelse som måler befolkningens holdninger til ulike helse og velferdsspørsmål over mange temaer. Flertallet av befolkningen har et pragmatisk syn på bruk av private og private ideelle aktører i velferdstjenestene. For de fleste (73%) er det viktigere å få den hjelpen man trenger enn hvem som leverer den, viste Kantar-undersøkelsen 2020 som ble presentert tidligere i år.

NHO Service og Handel organiserer flere BPA-leverandører som leverer tjenester til norske kommuner, oggså til Moss kommune. Vi leser at administrasjonen beregner en årlig innsparing på 6 millioner ved å avvikle BPA-ordninger med private drivere. Spørsmålet er da hva kommunen sparer på sikt?

I 2019 gjennomført vi analyser av 190 kommuner som har tilfredsstillende datakvalitet på kostnads- og kvalitetstall, herunder også Moss. Grunnlagstallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå; Kommune-Stat rapportering (KOSTRA) og Helsenorge.no og gjelder regnskapsåret 2017. Funnene ble presentert i Kvalitet 19 som kobler kvalitetsindikatorer og kostnadsbruk.

Et sentralt funn er at de 32 kommunene som kom best ut på kvalitet og ressursbruk, kjøper i større grad tjenester enn andre kommuner. Hele 21 av 32 kommuner (66 prosent) kjøper tjenester i større grad enn snittet i sin KOSTRA-gruppe.

Vi stiller oss tvilende til det økonomiske regnestykket ved å avvikle brukervalget i BPA-ordningen. Det alvorligste er imidlertid at BPA-brukerne får mindre råderett over egen situasjon og muligheten til å velge sine assistenter. Det politiske flertallet i Moss kommune går baklengs inn i fremtiden og setter brukerne sist. Dette er bare trist.