Jeg mener, som lekmann og folkevalgt, at fylkeskommunen ikke kan unndra seg sine plikter når det gjelder å lage en løsning for Osloveien og rundkjøringen på Tigerplassen. Om dette holder vann juridisk, aner jeg ikke, men ut fra logikk, mener jeg det er innlysende.

Birgitte Akerhaugen kan se ut til å være uenig i det, ut fra en kommentar i Moss Avis 26. oktober, men når jeg ser nærmere på hva hun skriver er hun ikke nødvendigvis uenig i min konklusjon. For hun påpeker også at det er fylkeskommunen som har ansvaret for fylkesveiene, men den plikter ikke å bygge ut for å tilfredsstille utbyggere eller kommuner.

Fra mitt ståsted har fylkeskommunen godkjent utbyggingsområder i fylkesplanene hvor kommunene har lagt inn sine utbyggingsplaner i de respektive kommuneplaner. Det betyr logisk sett at dersom fylkeskommunen mener utbygginger ikke kan gjøres fordi det medfører uønsket/endret prioritering av fylkesveiutbygging, burde de vel hatt innsigelse til selve kommuneplanen.

Det er ulogisk og lite fornuftig å komme med en slik innsigelse når selve utbyggingen skjer i tråd med planene (som fylkeskommunen tidligere har akseptert). Da burde fylkeskommunens planer i stedet vært lagt opp slik at deres utbygging av fylkesveier samsvarer med fylkesplanene for utbyggingen i de enkelte kommunene. Hvordan dette konkret ville vært mulig eller ikke, tar jeg ikke stilling til, men logisk sett har jo dette en sammenheng som fylkeskommunen selv burde vært klar over.

Fylkeskommunen har ansvar for utbygging og utvikling av fylkesveier, kollektivtrafikk og videregående skoletilbud. Jeg har aldri hørt at fylkeskommunen forutsetter at kommuner eller andre skal være med å betale for mer kollektivtrafikk og større/bedre videregående skoler eller et økt skoletilbud, fordi de bygger ut flere boområder. Så hvorfor skal de forutsette det på fylkesveiene?

De nevnte fylkesplanene forutsetter som eksempel, en økning i antall innbyggere og det igjen forutsetter at det trengs veier, kollektiv- og skoletilbud som fylkeskommunen plikter å stille opp med for å dekke det behovet de selv har lagt til grunn. Det er jo logisk.

Så til selve Tigerplassen og eksempelet med Larkollveien. Det er klart at fylkesveien er fylkeskommunens ansvar. Men siden jernbaneutbyggingen skjer nå - og er en statlig utbygging som de vil ha gjennomført nå - er det fullt lovlig (som også Akerhaugen påpeker) at utbygger bidrar med å dekke kostnadene. Dermed kan utbyggingen skje nå og vi slipper å vente på fylkeskommunens muligheter til å bruke penger på det.

På den andre siden; er fylkesveien tilfredsstillende slik den var og det dermed heller ikke var behov for oppgradering er det også logisk at en utbygger må dekke omleggingen for en periode. Hadde det vært behov for en oppgradering av Larkollveien som følge av økt trafikk, ville det stilt seg annerledes. Det er altså ikke direkte sammenliknbart det som skjer med Larkollveien på Dilling og det som skal skje med Osloveien ved Tigerplassen. Om man ser logisk på det.