Den 20. november er det 30 år siden barnekonvensjonen ble vedtatt i FN. Fylkesmannen jobber aktivt for at barnekonvensjonen skal inn i alle handlinger og avgjørelser som berører barn.

Står sterkt

Fra 1991 har barnekonvensjonen vært en del av norsk lov, og samtidig med grunnlovsjubileet bestemte Stortinget at barnekonvensjonen skulle tas inn i Grunnloven.

Nå finner vi i Grunnlovens § 104, 2 ledd: «Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

Hver dag berøres barn i Norge av avgjørelser som foretas, enten direkte eller indirekte. Barn er pårørende, barn er i skole, barn påvirkes av beslutningene i kommunale planer, barn vokser opp i familier med dårlig økonomi, barn mobbes, barn flykter fra forfølgelse og barn leker. Også i saker der det er voksne som søker eller klager, vil barna merke konsekvensene av myndighetenes beslutninger.

Økt bruk

FN har en egen barnekomité som hvert femte år følger opp hvordan medlemslandene bruker barnekonvensjonen. I 2018 møtte Barnekomiteen Norge. Ett av spørsmålene Norge måtte besvare er om ansatte i stat og kommune har kunnskap om barns rettigheter og om barn blir hørt, og barns beste blir vurdert når avgjørelser skal tas.

Fylkesmennenes oppdrag er å øke bruken av barnekonvensjonen. Fylkesmannen i Oslo og Viken tar denne oppgaven på aller største alvor.

Fag

Vi jobber med mange fagområder, og mange av våre fagfelt har viktige bidrag inn i å bedre barns hverdag, eksempelvis skole, barnehage, barnevern og vergemål.

Som klageinstans vurderer fylkesmannens ansatte klager og fører tilsyn på mange samfunnsområder.

Vi jobber for å gi økt kunnskap om barnekonvensjonen i kommunene.

Intern opplæring av våre egne ansatte er viktig for at barns beste skal ivaretas.

I våre avgjørelser etterspør vi om kommunen i sine beslutninger har latt barnets beste være det grunnleggende hensynet.

Fylkesmannen i Oslo og Viken ble ved sammenslåingen første januar 2019 et stort embete med mange kunnskapsrike ansatte. Fra Fylkesmannen i Østfold fikk vi erfaringer om bruk av barnekonvensjonen som et verktøy for samtale. Vi utvikler nå denne metoden videre når vi inviterer til kommunedialog. Vi vil møte kommunens ledelse og representanter for barn og unge. Sammen med dem skal vi ta en gjennomgang av hvordan barnekonvensjonen brukes i kommunen, og i fellesskap skal vi sikre at vurderingen av barnets beste er med i handlinger og avgjørelser som berører barn.