Barna er det viktigste vi har. Det er barna som skal bygge fremtiden. På veien inn i samfunnet må de trygges, rustes og satses på - gjennom hele løpet. Kommunene er en nøkkel for å gi barna den beste starten. Derfor må barnehagen være valgkampsak nummer én. Foreldreutvalget for barnehage (FUB) er glad for at regjeringen har fått på plass en bemannings- og pedagognorm for barnehagen. Med det har vi kommet langt i forhold til kvalitet i barnehagene. Med et tak for hvor mange barn det kan være pr. voksen i barnehagen, både blant de yngste og eldste barna, har foreldrene fått en trygghet for at det er flere øyne, hender og fang til å gi barna trøst, trygghet og omsorg mens de er borte. Pedagognormen som trådte i kraft 1. august i fjor, innebærer minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Så langt så godt.
 

Men dette må følges opp i praksis. Den vedtatte normen angir kun en minimumsstandard. Kommunene kan, og MÅ, gjøre mer enn et absolutt minimum for at begrepet «tidlig innsats» skal ha en mening. Det kan skje på flere områder.

Politikerne bør jobbe for å flere ansatte i barnehagene. Pr. i dag vet vi at nær halvparten av barnehagene har lavere bemanning enn det nye minimumskravet. De store byene og de største barnehagekjedene ligger dårligst an til å innfri kravet, ifølge Udir.
FUB er svært opptatt av at det må være god bemanning i hele barnehagens åpningstid, ikke bare midt på dagen. Og bemanningsnormen må gjelde på avdelings- og gruppenivå, ikke bare for barnehagen som helhet. For både foreldre og barna er det viktig at det er nok voksne til stede også ved levering på morgenen og henting på ettermiddagen. Dette er ofte sårbare situasjoner for barna. Det er også her personalet får en gyllen mulighet til å snakke med foreldrene. FUB mener også kommunene må også prioritere å ansette støttepedagoger i hver barnehage.